Sünkretism (kreeka keeles synkretismos 'ühinemine') on erinevate usundite, õpetuste või muude maailmavaadete segunemine. Mõistet hakati kasutama hellenistlikus maailmas toimunud kultuste ja usundite segunenise kohta.

Sünkretism ehk sünkreetiline kunst on erinevate kunstide või žanrite ühendamine; suulise loomingu seos teiste kunstide elementidega; rahvaloomingu (laulu, tantsu, jutu vms.) seos tavade ja kommetega vms.

Religioosne sünkretism tähendab religiooniloos eri religioonide lõimumist või ühendamist. Näiteid: teosoofia, antroposoofia, New Age.