Sõjaväeluure on riikide sõjalise juhtkonna juhitav teabehankeprotsess, mille eesmärk on erinevatel tasemetel ja viisidel riikide võimalike vastase kohta informatsiooni ja teabe kogumine.

Sõjaväelise iseloomuga salajase informatsiooni kogumine seisneb riigi ja sõjalise juhtkonna ning selle juhtorgani staabi poolses luuretöö organiseerimises, mis viiakse läbi koostöös riigi luureühenduse sõjaliste luureotstarbeliste allüksuste poolt võimaliku ja reaalse vaenlase kohta info kogumisel ja selle töötlusel (analüüsil), kogutud teabe edastamisel otsuste vastuvõtmiseks sellest huvitatud isikutele ja asutustele. Sõjaväeluuret tehakse nii sõjategevuse eelsel (rahuajal) kui ka sõjategevuse ajal.

 Pikemalt artiklis Teabehankeprotsess

Sõjaväeluure eesmärgiks on sõjategevuse ettevalmistusetapil hankida selliseid vajalikke luureandmeid, mis välistaks tõenäolise vaenlase poolt ootamatu tegevuse ja kindlustaks oma kaitseressursside õigeaegse ja efektiivse kasutamise.

Sõjaväeluuret viiakse läbi kolmel tasandil:

  • Strateegiline luure, mida viiakse läbi sõjajõudude ülemjuhatuse ehk kindralstaabi poolt, nii sõja- kui ka rahuajal oma riigi huvides ja kaitsevõime kindlustamiseks.
  • Operatiivluure, mida viiakse läbi sõjaväeringkondade, väegruppide, rinnete (laevastike), armeede (flotillide) juhtkonna ning staabi poolt nii sõja- kui ka rahuajal, eesmärgiga kindlustada tegevuseks vajaliku teabe hankimine, ettevalmistatavate ja läbiviidavate operatsioonide läbiviimiseks.
  • Taktikaline luure, mida viiakse läbi üksikute väeliikide, väeosade ja allüksuste juhtide ja staabi poolt põhiliselt sõjategevuse käigus, eesmärgiga hankida informatsiooni lahingutegevuse läbiviimiseks vastase merejõudude, maismaa väeosade või kavandatavates sõjategevuse piirkondades. Taktikalise luure käigus kogutud teavet kasutatakse eduka lahingutegevuse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Erandiks üldreeglitest võivad olla piiritsoonis või sõjategevuse käigus neutraalsete riikide territooriumil tegutsevad sõjaväeluurega tegelevad allüksused ja organisatsioonid.

Sõjaväeluureametid on igas riigis välja kujunenud tavade järgi kas ühendasutused või jagunevad vastavalt sellele, millise väeliigi kohta nad infot koguvad.

Organisatsioonid muuda

Euroopa muuda

Põhja-Ameerika muuda

Varem tegutsenud organisatsioonid muuda

Vaata ka muuda