Üldalgebras nimetatakse ringi ideaaliks (ehk ideaaliks selles ringis) selle ringi alamhulka, mis sisaldab nullelementi ning on kinnine oma elementide liitmise ja lahutamise suhtes ning on kinnine ringi mis tahes elemendiga (vasakult või paremalt) korrutamise suhtes.

Näiteks on kahe paarisarvu summa ja vahe jälle paarisarvud ning paarisarvu korrutis mis tahes täisarvuga on samuti paarisarv. Seega on paarisarvude hulk täisarvude ringi ideaal.

Nimetus "ideaal" on tuletatud ideaalarvu mõistest. Ideaale võib pidada arvude üldistuseks. Ideaali mõiste pärineb 19. sajandi algebralisest arvuteooriast (Ernst Eduard Kummer). Seda arendasid edasi Richard Dedekind ja Leopold Kronecker.


Definitsioon muuda

Olgu   ringi   alamhulk. Hulka   nimetatakse siis vasakpoolseks ideaaliks, kui:

1:  ,
2: kõigi   korral   (alamrühmakriteerium),
3L: iga   ja   korral  .

  on parempoolne ideaal, kui on täidetud tingimused 1, 2 ja

3R: Iga   ja   korral  .

Hulka   nimetatakse kahepoolseks ideaaliks ehk lihtsalt ideaaliks, kui   on vasakpoolne ideaal ja parempoolne ideaal, st on täidetud tingimused 1, 2, 3L ja3R erfüllt.

Märkused muuda

 • Et ideaal   sisaldab nullelementi  , siis ta ei ole tühi. Tegelikult piisab tingimuse 1 asemel juba nõudest, et   ei ole tühi.
 • Nõuded 1 und 2 koos on samaväärsed ütlusega, et   on ringi R aditiivse rühma   alamrühm.
 • Ringi   iga ideaal   moodustab ka ringi   alamringi  , üldjuhul aga ilma ühikelemendita  . Ühikelemendiga ringide kategoorias ei ole   siis alamring.
 • Vasakpoolne ideaal või parempoolne ideaal   in   ei ole midagi muud kui vasakpoolse  -mooduli või parempoolse  -moodulina   käsitatud ringi    -alammoodul  .
 • Kui ring on kommutatiivne, langevad kõik kolm mõistet kokku, mittekommutatiivses ringis võivad nad aga erineda.

Näited muuda

 • Paaris täisarvude hulk   on ideaal kõigi täisarvude ringis  .
 • Paaritute täisarvude hulk   ei ole ideaal ringis  ; see ei täida ühtki kolmest tingimusest.
 • Kõikide polünoomiga   jaguvate reaalarvuliste kordajatega polünoomide hulk moodustab ideaali polünoomide ringis  . Korpus   on isomorfne kompleksarvude korpusega ja   on isegi maksimaalne ideaal.
 • Kõigi pidevate funktsioonide ringis   reaalarvude hulgal   on ideaal, mille moodustavad pidevad funktsioonid  , mille korral  . Ühe teise ideaali ringis   moodustavad kompaktse kandjaga pidevad funktsioonid.
 • Hurwitzi kvaternioonide mittekommutatiivne ring sisaldab nii vasakpoolseid, parempoolseid kui ka kahepoolseid ideaale. Kõik need on peaideaalid.
 • Hulgad   ja   on alati ringi   ideaalid. Ideaali   nimetatakse nullideaaliks, ja kui ringil R on ühikelement  , nimetatakse ideaali   ühikideaaliks. Kui   ja   on ringi   ainsad ideaalid, nimetatakse seda ringi   lihtsaks ringiks. Assotsiatiivne kommutatiivne ühikelemendiga lihtne ring, mis ei ole nullring, on korpus.

Ideaalide tekitamine muuda

Kõik vasakpoolsed ideaalid, kõik parempoolsed ideaalid ja kõik kahepoolsed ideaalid moodustavad igaüks sulundisüsteemi. Vastavaid ideaalioperaatoreid tähistatakse sulgude   harva ka kolmnurksulgude   abil.

Kui   on ringi   alamhulk, siis alamhulga   tekitatud ideaaliks

 

nimetatakse ringi vähimat (vastavalt vasakpoolset, parempoolset või kahepoolset) ideaali, mis sisaldab hulka  .

Kui ringil   on ühikelement   siis

 

ja kui   on ka kommutatiivne, siis

 

Ühe elemendi   tekitatud ideaali

 

nimetatakse peaideaaliks.

Erilised ideaalid muuda

Ideaali   nimetatakse pärisideaaliks, kui ta ei ole kogu  . Ühikelemendiga ringide puhul ühikelemendiga   on see nii parajasti siis, kui ideaal seda ühikelementi ei sisalda.

Pärisideaali   nimetatakse maksimaalseks ideaaliks, kui ei ole suuremat pärisideaali, st iga ideaali   korral

 

Zorni lemma abil saab näidata, et ühikelemendiga ringi iga pärisideaal sisaldub mõnes maksimaalses ideaalis. Igal ühikelemendiga ringil peale nullringi leidub maksimaalne ideaal.

Pärisideaali   nimetatakse lihtsaks ideaaliks, kui kõikide ideaalide   korral

  või  

Ühikelemendiga ringis on iga maksimaalne ideaal lihtne.

Faktorringid ja tuumad muuda

Ideaalid on ringide homomorfismide tuumad ja võimaldavad defineerida faktorringe.

Ringide homomorfism   ringist   ringi   on kujutus  , mille korral kõikide   korral

 

Homomorfismi   tuum on defineeritud kui

 

Tuum on alati ringi   kahepoolne ideaal.

Ringi   kahepoolne ideaal   võimaldab defineerida faktorringi   (loe: "  modulo  "; mitte segi ajada faktoriaalringiga), mille elementidel on kuju

 

kus   on ringi   mingi element. Kujutus

 

on sürjektiivne ringide homomorfism, mille tuum on parajasti ideaal  . Seega on ringi   ideaalid parajasti sellel ringil määratud homomorfismide tuumad.

Olgu ring   kommutatiivne. Kui   on lihtne ring, siis   on integriteetkond. Kui   on maksimaalne ideaal, siis   on korpus.

  faktorringide äärmuslikud näited tekivad ideaalide   ja   puhul. Faktorring   on isomorfne ringiga   ja   on triviaalne ring  

Ideaali norm muuda

Arvukorpuse   täiselementide ringis   saab defineerida ideaali   normi kui   (ja nullideaali korral  ). See norm on alati lõplik arv ning on seotud korpuse laiendi normiga   peaideaalide   korral kehtib nimelt   See norm on multiplikatiivne, st  . Üldisemalt vaadeldakse neid norme ka arvukorpuste järkude ideaalide puhul.