Puhas häälestus

Puhas häälestus on muusikas häälestus, mille puhul helide sagedussuhted vastavad naturaalarvude suhetele.

Puhtas häälestuses on liitheli osahelid.

Teoreetiline taust muuda

Teoreetiliselt on iga puhtas häälestuses intervall kirjeldatav täisarvude suhtega. Näiteks puhast oktaavi kirjeldab täisarvude suhe 2:1, puhast kvinti suhe 3:2 ning puhast kvarti suhe 4:3.

Kahe intervalli liitmiseks tuleb nende suhted korrutada ning lahutamiseks vastavalt jagada. Näiteks puhtas häälestuses tervetooni saamiseks tuleb puhtast kvindist lahutada puhas kvart ((3:2)/(4:3)=9:8). Suure tertsi peaksime saama kahe puhta tervetooni liitmisel ((9:8)*(9:8)=81:64). Siin tulebki esile üks puhta häälestuse probleeme, sest puhas suur terts suhtarvuga 5:4 ehk 80:64 ei võrdu kahe puhta tervetooni liitmisel saadud tertsiga 81:64. Erineval moel saadud tertsi suuruste suhet (81:64)/(80:64)=81:80 nimetatakse didymose kommaks ehk süntooniliseks kommaks.

Puhta häälestuse näideteks on ptolemaiose häälestus, pythagorase häälestus ja kesktoonhäälestus.