Induktiivpool

(Ümber suunatud leheküljelt Pool)
 See artikkel räägib induktiivpoolist; üldisema pooli mõiste kohta vaata artiklit Pool (alus)

Induktiivpool (lühidalt: pool) on elektroonikakomponent, mida kasutatakse elektriahelates võnkeringide ja filtrite induktiivelemendina. Pooli põhiline tunnussuurus on elektriline induktiivsus.

Induktiivpooli, millega vähendatakse koormusahelas voolu vahelduvkomponenti või tõkestatakse teatud sagedusest kõrgemate sageduskomponentide edasipääsu, nimetatakse paispooliks ehk drosseliks.

Ühekihiline südamikuga induktiivpool

Ehitus

muuda
 
Induktiivpooli (drosseli) tingmärk elektriskeemides
 
Reguleeritav induktiivsus
 
Seadepool

Pool koosneb alusest ja sellele mähitud mähisest. Alusele mähitud poolidel võib olla üks või mitu mähist. Samuti võivad ühe mähise osad olla alusele mähitud sektsioneeritult, ühekihilised mähised kindla keerusammuga.

Väikese induktiivsusega poolide puhul võib poolialus ka puududa. Kõrgsageduspoolid, mis on mähitud jämedast vask- või hõbetatud traadist, võivad olla ka ilma aluseta (mähitud vastava jämedusega alusele ja seejärel alus eemaldatud).

Selleks et vähendada pooli mõõtmeid ja võimaldada induktiivsust teatud piirides sujuvalt reguleerida, kasutatakse suurt magnetilist läbitavust omavat ferriitsüdamikku. Ülikõrgsageduspoolides kasutatakse diamagnetilisest metallist (nt vasest) südamikke; need mõjuvad induktiivsust vähendavalt.

Parasiitsidestuste tekkimise vältimiseks varjestatakse induktiivpoolid vask- või alumiiniumplekist varjega.

Mähiste liigid

muuda

Pooli mähise kuju ja mähkimisviisi alusel eristatakse järgmisi mähiseid:

 • ühe- ja mitmekihiline tihemähis – mähitakse keerd keeru kõrvale ja vajadusel mähisekihid üksteise peale;
 • samm-mähis – mähitakse traadi läbimõõdust suurema keerusammuga;
 • sektsioonmähis – koosneb ühisele pikiteljele või alusele mitmest jadamisi mähitud ja omavahel ühendatud mähiseosast;
 • ristmähis – mähise naaberkihtides olevad mähisekeerud on omavahel mähitud mingi nurga all;
 • vabamähis – mähitakse vabalt (korrapäratult) aluse otsketaste ehk põskede vahele;
 • sümmeetriline mähis – saadakse kahe juhtmega korraga mähkimisel, kui ühe juhtme lõpp ühendada teise juhtme algusega, ühendamiskoht on mähise keskharund ehk keskväljaviik.
 
Magnetsüdamikuga pooli aseskeem: RCu – mähisejuhtme aktiivtakistus; RFe – kaotakistus, mis väljendab magnetsüdamikus tekkivaid pöörisvoolu- ja hüstereesikadusid; Cp – keerdudevaheline omamahtuvus

Induktiivpooli tunnussuurused ja aseskeem

muuda
 • Induktiivsus   on võrdeline mähise keerdude arvu ruuduga ning sõltub ka mähise kujust ning südamiku materjalist;
 • Hüvetegur   on pooli induktiivtakistuse    ja poolis tekkiva kõrgsagedustakistuse   suhe:  ;
 • Omamahtuvus   sõltub mähise keerdudevahelisest hajumahtuvusest  ;
 • Induktiivsuse temperatuuritegur   näitab induktiivsuse suhtelist muutumist temperatuuri muutumisel 1 K võrra.

Kaotakistuste ja omamahtuvuse tõttu kujuneb Induktiivpooli või drosseli aseskeem mitmekomponendiliseks.

Südamikuta induktiivpoolid

muuda

Järgmiste valemite abil saab võrdlemisi täpselt arvutada südamikuta pooli induktiivsust ja keerdude arvu. Kõigis valemites on induktiivsus mikrohenrides (μH) ja poolide mõõtmed millimeetrites.

Ühekihiline tihemähisega induktiivpool

muuda

Ühekihilise tihemähisega induktiivpoole kasutatakse enamasti sagedusel üle 500 kHz. Mähis võib olla mähitud poolialusele tihedalt keerd keeru kõrvale või suurendatud sammuga, s.t mähis mähitakse traadi diameetrist suurema sammuga; mähise keerdude vahele jäävad siis vahed. Suurendatud sammuga poolid on väikese omamahtuvuse ja suure hüveteguriga ( =150...400) ning stabiilsed.

 
Induktiivpoolide mõõtmed

Ühekihilise pooli induktiivsus

 

kus

 •   ‒ pooli keerdude arv;
 •   ‒ keeru läbimõõt, s.o poolialuse läbimõõdu   ja traadi läbimõõdu   summa;
 •   ‒ mähise pikkus.

Sellesama valemiga saab arvutada ka samm-mähisega ühekihilise pooli (solenoidi) induktiivsuse. Mähise samm

 

Kui on tarvis leida nõutava induktiivsuse   saamiseks vajalik keerdude arv  , võetakse lähteandmeteks pooli läbimõõt (keeru keskmine läbimõõt)   ja pikkus  ; siis keerdude arv

 

Mitmekihiline induktiivpool

muuda

Mitmekihilise pooli induktiivsus

 

kus

 •   ‒ mähise keerdude arv;
 •   ‒ mähise keskmine läbimõõt;
 •   ‒ mähise pikkus;
 •   ‒ mähise kõrgus.

Traadi kindla pikkuse korral saadakse suurima induktiivsusega pool sel juhul, kui   ja  . Niisuguse, optimaalse kujuga pooli aktiivtakistus on väiksem kui mistahes muu kujuga poolil. Optimaalse kujuga pooli keerdude arv tarviliku induktiivsuse saamiseks on leitav lihtsa valemiga

 

Et mähise mõõtmed olenevad keerdude arvust, ei saa neid mõõtmeid täpselt ette anda. Seepärast tuleb keerdude arv leida järkjärgulise lähendamise teel: arvutada orienteeriv keerdude arv mähise eeldatavate mõõtmete alusel, siis täpsustada mõõtmeid   ja   ning arvutada uuesti keerdude arv.

Lamemähisega induktiivpoolid

muuda

Lamemähisega induktiivpoolid on omadustelt võrreldavad ühekihiliste samm-mähisega poolidega. Neil trükimenetlusel valmistatavatel poolidel on väike omamahtuvus, suur hüvetegur ja stabiilsed parameetrid. Lamemähisega poolid on harilikult ring- või ruutspiraalse kujuga. Järgmistes arvutusvalemites on induktiivsus mikrohenrides ja mõõtmed millimeetrites.

Ringspiraalse lamepooli induktiivsus

 
 
Ringspiraalse lamepooli ja ruutspiraalse lamepooli kujutegur

Nõutava induktiivsuse saamiseks vajalik ringspiraalse pooli keerdude arv

 

Nendes valemites

 •   – kujutegur, mis saadakse suhte   alusel diagrammilt;
 •   – pooli suurim välisläbimõõt (mm);
 •   – pooli väikseim siseläbimõõt (mm).

Spiraali moodustavate poolringide tsentrite vahe   määrab juhtmeriba laiuse   ja nende vahe  .

Ruutspiraalse lamepooli induktiivsus

 

Nõutava induktiivsuse saamiseks vajalik ruutspiraalse pooli keerdude arv

 

Nendes valemites

 •   – kujutegur, mis saadakse suhte   alusel diagrammilt;
 •   – pooli suurim küljepikkus väljast (mm);
 •   – pooli väikseim küljepikus seest (mm).

Südamikuga induktiivpoolid

muuda

Magnetsüdamikud

muuda

Kõrgsageduspoolide ja -drosselite valmistamisel kasutatakse pehmemagnetferriiti, varem ka magnetodielektrikuid, näiteks karbonüülrauda. Pehmemagnetferriidid, välja arvatud mangaantsinkferriit, on kasutatavad üldiselt nõrgas magnetväljas.

Ferromagnetilisi südamikke iseloomustab

 • efektiivne magnetiline läbitavus   ‒ südamikuta pooli induktiivsuse ja samasuguse südamikuga pooli induktiivsuse suhe;
 • südamiku hüvetegur – kaonurga tangensi   pöördväärtus; mida suurem on südamiku kaoenergia, seda väiksem on selle hüvetegur;
 • südamiku parameetrite stabiilsus – seda väljendab magnetilise läbitavuse temperatuuritegur, mis võrdub südamiku efektiivse magnetilise läbitavuse suhtelise muutusega temperatuuri muutumisel ühe Kelvini kraadi võrra.

Induktiivpoolidele valmistatakse ferriidist varrassüdamikke, plaatsüdamikke, keermestatud häälestussüdamikke, keermestatud plastpeaga häälestussüdamikke, ferriidist rõngas- ehk toroidsüdamikke, karbonüülrauast ja ferriidist ummis- ehk mantelsüdamikke.

Ferriitsüdamikuga poolid

muuda

Silindrilise ferriitsüdamikuga poolidel on suur hüvetegur ja väiksemad mõõtmed kui südamikuta poolidel. Südamiku kasutamisel poolis nõrgeneb pooli puisteväli, samuti lihtsustub pooli häälestamine.

Südamikuga pooli induktiivsus

 

Ferriidist rõngassüdamikuga induktiivpoolid

muuda

Ferriidist rõngassüdamikku kasutatakse, kui on vaja minimaalsete mõõtmete juures maksimaalset induktiivsust. Rõngassüdamikuga poolide eeliseks on väike magnetvoo hajumine, puuduseks suhteliselt keeruline mähkimine ja induktiivsuse sujuva reguleerimise võimaluse puudumine.

Rõngassüdamikuga pooli induktiivsus (mikrohenrides):

 

kus

 •   – südamiku materjali dünaamiline magnetiline läbitavus,
 •   – südamiku ristlõike pindala (ruutsentimeetrites),
 •   – magnetjõujoonte keskmine pikkus (sentimeetrites),

Pooli keerdude arv

 

kus

 •   – pooli vajalik induktiivsus (µH),
 •   – rõnga välisläbimõõt (mm),
 •   – rõnga siseläbimõõt (mm),
 •   – südamiku materjali suhteline magnetiline läbitavus,
 •   – südamiku kõrgus (mm).

Mantelsüdamikuga induktiivpoolid

muuda

Mantelsüdamikuga poolidele on omane suur hüvetegur ja varjestusaste ning väike omamahtuvus. Südamiku konstruktsioonist tulenev magnetvarjestustoime ei välista vajadusel elektrostaatilist varjestamist.

Mantelsüdamikuga poolide induktiivsus arvutatakse samamoodi nagu silindrilise südamikuga pooli korral.

Diamagnetsüdamikuga induktiivpoolid

muuda

Diamagnetsüdamikuga induktiivpoolidel on induktiivsuse vähendamiseks mittemagnetilisest metallist (vask, alumiinium, valgevask) südamik. Diamagnetsüdamikuga on võimalik induktiivsust vähendada 10...15%. Mittemagnetiline südamik vähendab oluliselt pooli hüvetegurit. Kõige väiksemad kaod on puhtast vasest südamiku korral. Teistest metallidest südamike kasutamisel suureneb kadu võrdeliselt vase elektritakistuse ja kasutatava metalli elektritakistuse suhtega.

Induktiivpoolide varjestus

muuda

Poolide varjestamist kasutatakse neil juhtudel, kui on vaja ära hoida poolidevahelist parasiitsidestust. Parasiitsidestust tekitab poolide ümber olev magnetväli.

Varje mõjul väheneb pooli induktiivsus ja hüvetegur ning suureneb omamahtuvus. Pooli andmete muutumine on seda suurem, mida lähemal on varje pooli mähise keerdudele.

Poolide varjestamiseks kasutatakse alumiinium-, vask- või valgevaskplekist silindrilisi või ristkülikukujulisi topsikuid. Sageli tehakse kõrgsageduspoolide varjetesse avad, et oleks võimalik keerata häälestamiseks poolisüdamikke.

Vaata ka

muuda

Kirjandus

muuda
 • Lembit Abo. Raadioseadmete üksikosad. Tallinn, 1981, lk 264–275
 • Lembit Abo. Elektroonikakomponendid. Tallinn, 1997, lk 177–185
 • Raadioamatööri käsiraamat", Tallinn, 1969