NSV Liidu piirivalve Eestis

NSV Liidu piirivalve Eestis on ülevaade Eesti NSV territooriumil aastatel 1940–1941 ja 1944–1991 asunud ning tegutsenud NSV Liidu riigipiiri valvamisega tegelenud NSV Liidu piirivalve organisatsioonist ja tegevusest.

Balti piirivalveringkond
Прибалтийский пограничный округ
Tegev 22. juuni 1940 – 27. juuni 1941
Riik NSV Liit
Kuuluvus NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Piirivalve Peavalitsus
Haru piirivalveväed
Ülesanne NSV Liidu riigipiiri valve
Endine Nõukogude Liidu piirivalve vaatlustorn Uitru säärel
Sümboolne Nõukogude Liidu piiritulp endises Hara 10. piirivalvekordonis

NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi piirivalve ettevalmistused iseseisva Eesti piiride kontrolliks algasid juba esimestel päevadel pärast NSV Liidu korraldatud juunipööret Eestis 21. juunil 1940. NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat andis välja samal päeval (s.o 21. juunil) käskkirja nr 00867, mille alusel muudeti seni Eesti Vabariigi ja NSV Liidu riigipiiri valvanud 6., 8. ja 10. piirivalvesalga isikkoosseisu ning nad suunati oma uutesse dislotseerumispaikadesse Eesti lääne ja põhjapiirile. Eesti-NSV Liidu piiri jäid katma 7. (Kingissepa salk), 9. (Pihkva salk), 11. (Rõmšanski) piirivalvesalgad.

Eesti NSV sisejulgeolekut kontrolliv ja Nõukogude võimu riiklikku julgeolekut tagav Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat moodustati alles pärast Eesti annekteerimist NSV Liidu poolt 8. augustil 1940.

NSV Liidu piirivalve Eestis 1940–1941

muuda

NKVD Balti ringkonna piirivalvevägede valitsus (Управление пограничных войск НКВД Прибалтийского округа, ka Управление ПВ НКВД Прибалтийского округа) keskusega Tallinnas (Pärnu maantee 27), mis moodustati NSV Liidu ÜK(b)P Keskkomitee Poliitbüroo otsusega 14. augustist 1940 koos teiste (Ukraina, Valgevene, Moldaavia ja Musta mere) uute piirivalveringkondadega[1].

Juhid
 • kindralmajor Konstantin Rakutin (1902–1941), (Ракутин Константин Иванович )[2], senine Leningradi PV ringkonna staabiülem.
  • valitsuse ülema asetäitja poliitalal ja poliitosakonna ülem Nikolai Potehhin
  • valitsuse staabiülem riikliku julgeoleku major I. Ivanov;
 • NSV Liidu SARKi Balti mere piirivalveringkonna juhtkond Tallinnas (123)
 • Piiripunktid Tallinnas, Pärnus (ning Riias, Liepājas ja Ventspilsis).

6. piirivalvesalk

muuda
  Pikemalt artiklis 6. piirivalvesalk

Staap oli Rakveres (isikkoosseis, 1167). Piirivalvesalga ülem oli riikliku julgeoleku polkovnik Andrei Jefstafjevitš Bulõga, vanempolitruk Pjotr Karlovitš Suvalov, staabiülem riikliku julgeoleku major Veniamin Fjodorovitš Nesterov. Piirivalvesalga teeninduspiirkonnas (mis ulatus Tallinna ja Suurupi lähedal asuvast Ninamaa neemest kuni Leningradi oblastis asuva Narvusi külani) moodustatud komandantuuride ülemad olid: 1. komandantuuris major Sokolov (hukkus lahingus 20. augustil 1941), 2. komandantuuris – kapten Lavrentjev (hukkus lahingus 20. septembril 1941), 3. komandantuuris – kapten I. G. Bobkov, 4. komandantuuris – kapten N. I. Tšugunov.

Nõukogude–Saksa sõja ajal jõudsid Saksa väed 7. augustil Kunda piirkonnas Soome laheni. Piirivalvesalk lõigati pooleks ning salga 1. ja 2. komandantuur koos salga staabiülem Nesteroviga taganes Leningradi piirkonda. Salga 3., 4. ja 5. komandantuur liideti aga NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi 22. motolaskurdiviisi koosseisu ning osales 1941. aasta Tallinna kaitsmises Nõukogude vägede poolt.

8. piirivalvesalk

muuda
  Pikemalt artiklis 8. piirivalvesalk

Salga staap oli Haapsalus (isikkoosseis, 1153). Piirivalvesalga ülem oli riikliku julgeoleku polkovnik Stepan Mihhailovitš Bunkov (Буньков Степан Михайлович), piirivalvesalga ülema asetäitja poliitalal pataljonikomissar Georgi Grigorjevitš Lanin (hukkus lahingus 13. juuli 1941), piirivalvesalga staabiülem riikliku julgeoleku kapten Konstantin Mihhailovitš Šiškov. Piirivalvesalga teeninduspiirkonnas (mis hõlmas Läänemere rannikut) moodustatud komandantuuride ülemad: komandantuur nr 2 major Smirnov (hukkus lahingus 13. juulil 1941); komandantuur nr 3 vanemleitnant Vostrikov; komandantuur nr 4 kapten Šarapov; komandantuur nr 5 kapten Rukavišnikov.

Pärast Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahelise sõja algust jaotati piirivalvesalk nõukogude väejuhatuse korraldusel kaheks: 1. ja 2. kordon koos salga ülema Stepan Bunkov liideti aga NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi 22. motolaskurdiviisi koosseisu ning osales 1941. aasta juulis Läänemaal Palivere-Risti-Ellamaa joonel ja Tallinna kaitsmises nõukogude vägede poolt. Salga 3., 4. ja 5. komandantuuri liikmed aga taganesid Leningradi piirkonda.

10. piirivalvesalk

muuda
  Pikemalt artiklis 10. piirivalvesalk

Salga juhtkond, staap ja salga poliitosakond asusid Kuressaares (isikkoosseis, 1179). Piirivalvesalga ülem oli riikliku julgeoleku major Sergei Mihhailovitš Skorodumov, piirivalvesalga ülema asetäitja poliitalal pataljonikomissar Zahhar Fjodorovitš Braslavets (Браславец Захар Федорович), piirivalvesalga staabiülem riikliku julgeoleku major Ivan Hrisanovitš Kotšergin (Кочергин Иван Хрисанович). Piirivalvesalga teeninduspiirkonnas (mis hõlmas Läänemere saari, venepäraselt Moonsundi arhipelaag Saaremaad, Hiiumaad jt) moodustati 1., 2., 3., 4. ja 5. komandantuur.

1. ja 2. komandantuur asusid Hiiumaal, Hiiumaal kordonid nr 1–12 (nr 1 – Sääre, nr 2 – Kärdla, nr 3 – Ogandi (Mudaste), nr 4 – Pihla, nr 5 – Paope, nr 6 – Kõpu (Kõpu mõisas), nr 7 – Tammistu, nr 8 – Nurste (Haldi, Läku talu), nr 9 – Tohvri (Sõrul), nr 10 – Jausa, nr 11 – Kassari (Kiisiküla), nr 12 – Sarve (Heltermaa)), Vormsil nr 13–14, Muhus nr 15.

3., 4. ja 5. komandantuur asusid Saaremaal ja nende koosseisus Saaremaal, kordonid nr 16– 31.

2. Balti mere piirivalvelaevade salk

muuda
  Pikemalt artiklis 2. Balti mere piirivalvelaevade salk

Salga staap oli Tallinnas (isikkoosseis 1474), salga ülem: riikliku julgeoleku 2. järgu kapten Aleksandr Perfilov, sõjakomissar G. Semljakov, staabiülem riikliku julgeoleku 3. järgu kapten B. Tširkov. Salk koosnes 4 divisjonist:

 • 1. divisjon paiknes Tallinnas, ülem riikliku julgeoleku vanemleitnant J. Reznitšenko;
 • 2. divisjon paiknes Liepājas, ülem riikliku julgeoleku kaptenleitnant A. Finotško;
 • 3. divisjon paiknes Narva-Jõesuus, ülem riikliku julgeoleku kaptenleitnant M. Turkov;
 • 4. divisjon Liepājas.

11. üksik lennueskadrill

muuda
  Pikemalt artiklis 11. üksik lennueskadrill

Lennueskadrilli staap asus Kuressaares (isikkoosseis 260). Eskadrilli lennukid asusid lennuväljadel Saaremaal (Kuressaare lennuväli) ja Hiiumaal (Kihelkonna vesilennukite baas) ning teostas merepiiri valvet Naissaarest kuni Leedu linna Palangani. Eskadrilli ülem: riikliku julgeoleku major N. Petrov, asetäitjaks poliitalal vanempolitruk N. Samohhin. Eskadrilli koosseisus oli 9 pommituslennukit SB ja 3 lähiluurelennukit MBR-2.

 • nooremkoosseisu väljaõppe piirkondlik kool Tallinnas (495)[3]
SARKi Looderinde tagalajulgestusväed
Войска НКВД по охране тыла Северо-Западного фронта
Tegev 27. juuni 1941 –
Riik   NSV Liit
Kuuluvus NSV Liidu SARKi tagalajulgestusväed
Haru piirivalveväed
Ülesanne Punaarmee Tegevarmee tagalapiirkonna julgestus

Lisaks neile kuulusid Läänemere ringkonda veel Liepājas asunud 12. piirivalvesalk (1190) ja 99. üksik rannakaitse piirivalvesalk Hanko poolsaarel (690)[4] ja üksik piirivalvelaevade divisjon.

Balti Piirivalvepiirkonna vägede koosseisu kuulus ka NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi 22. motolaskurdiviisi 3. polk, mis tegeles nõukogude ja kommunistlike asutuste valvega Tallinnas.

  Pikemalt artiklis Nõukogude okupatsioon Eestis (1940–1941)

Kuna Eestis paiknevad NSV Liidu piirivalveüksused ei osalenud Teise maailmasõja käigus puhkenud Nõukogude–Saksa sõjas lahingutegevuses Saksa vägede vastu, siis kaasati nad SARKi allüksustena hävituspataljonide ja SARKi motolaskurdiviisi väeüksuste koosseisu ning nad osalesid lahingutes kohaliku vastupanuliikumisega ja hiljem pärast taandumist Tallinnasse, Tallinna kaitsel saksa vägede vastu.

1944–1949

muuda
Balti piirivalveringkond
Прибалтийский пограничный округ
Tegev 22. november 1944 – 9. mai 1945
Riik   NSV Liit
Kuuluvus NSV Liidu SARKi/SMi Piirivalve Peavalitsus
Haru piirivalveväed
Ülesanne NSV Liidu riigipiiri valve

Esimesed piirivalveväeosad jõudsid Saaremaale 1944. ja 1945. aasta vahetusel, kuid ühtset piirivalvesüsteemi veel ei olnud ja taastatud NSV Liidu riigipiiri valvamise ülesannet täitsid spetsiaalsed jalaväeosad. Olukord muutus 1946. aasta sügisel, kui Eesti NSV Ministrite Nõukogu võttis vastu 26. oktoobri määruse nr 58 ühtsest piirivalvekorraldusest Eesti NSV territooriumil.

Piiritsooni kuulusid kõik saared Soome ja Riia lahes ning Mandri-Eesti rannaäärsed alad. Määratleti ka piiritsoonis elamise ja liiklemise kord. Rannavööndis võis liikuda ainult Eesti NSV Siseministeeriumi miilitsaorganite välja antud passiga, milles oli kohaliku piirivalve märge ja mis oli tembeldatud erilise pitsatiga. Kohalikud võimuorganid olid kohustatud koostöös piirivalvega seadma randades üles piiritsooni märgistuse. Inimestel oli keelatud võtta enda juurde korterisse ajutisi elanikke jms. Kalurid pidid kõik alused registreerima ning sadamates sisseseatud kord nägi ette alalise valve ja territooriumi piirdega ümbritsemise. Paadid lukustati ning aerud-tullid tuli hoida eraldi panipaigas.

Balti piirivalveringkond
Прибалтийский пограничный округ
Tegev 1946–1949
Riik   NSV Liit
Kuuluvus NSV Liidu Siseministeerium
Haru piirivalveväed
Ülesanne NSV Liidu riigipiiri valve

Alates 1944. aasta novembri algusest asus Tallinnas Pärnu mnt. 27 NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Balti Ringkonna Piirivalvevägede juhatus. 1944. aasta lõpuks oli ringkonna formeerimine peaaegu lõpule viidud. Selle ülesandeks oli merepiiri kaitse okupeeritud Eesti ja Läti piires. ülemaks määrati kindralmajor Stepan Bannõhh, poliitosakonna ülemaks polkovnik I. Krotov. Ringkonna juhatus asus Tallinnas kuni 1950. aastate alguseni.

1944. aasta lõpus andis Balti laevastik ringkonnale üle laevad (osa neist kasutati piirivalveks juba enne sõda), mille baasil moodustati piirivalve mereväeosad.

Eestis asusid 1945. aastal järgmised NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Balti ringkonna piirivalvevägede väeosad:

 • 99. piirivalvesalk (s/o 2345) staabiga Rakveres alates 1944. aasta lõpust. 1945. aastal oli salgal 6 komandantuuri ja umbes 30 kordonit Lebjažjest (Leningradi oblast, Lomonossovi rajoon) Kolga-Aablani. 3. komandantuur asus Narva-Jõesuus, 4. Aseris, 5. Võsul ja 6. Haral.
 • 11. piirivalvesalk (s/o 2133) staabiga Kuressaares (Kingissepa), oli Saaremaal vähemalt 1945. aasta jaanuari algusest. Kordonid (ligi 30) asusid 1945. aastal Vormsist Sõrveni. 1940.–1950. aastatel oli 1. komandantuur Vormsil, 2. Kärdlas, 3. Putkastes (Hiiumaal), 4.-6. Saaremaal.
 • 106. piirivalvesalk (s/o 2198) staabiga Tallinnas. Salga koosseisus oli Tallinna merekontrolli- ja läbilaskepunkt. Kordonid (ligi 30) asusid 1945. aastal Tsitrest Noarootsini.
 • 7. (Balti) üksik piirivalve vahilaevade divisjon (s/o 2243) Tallinnas.
 • (Balti) üksik piirivalve vahilaevade divisjon (s/o 2244) Haapsalus.

Piirivalveobjektid Eestis 1946

muuda

Tallinnas oli 1945. aastal nõukogude piirivalve käsutuses vähemalt 30 krunti. Allpool on loetletud piirivalveüksuste (-salkade jm) ja -allüksuste (-kordonite ja -komandantuuride) asukohad Eestis väljaspool Tallinna seisuga 1.06.1946. Enamus neist objektidest olid aga piirivalvevägede kasutuses juba 1940–1941, uuesti hõivati need kohe pärast Saksa vägede taandumist 1944. aastal. Kõik objektid olevat üle antud kohalike võimude sellekohaste otsuste, määruste ja aktidega, mis pärinevad küll peamiselt ajavahemikust jaanuar–aprill 1945, olid aga reeglina reaalselt nõukogude vägede ja piirivalve kasutuses juba varem. Lisaks loetletuile oli ka kümneid maju ning üksikkortereid piirivalve käes n-ö tasuta rendil.

Tallinnas asus sõjaväeladu nr 30, mis allus NKVD-MVD Balti Ringkonna Piirivalvevägede Sõjaväevarustusvalitsusele.

Piirivalveobjektid Eestis väljaspool Tallinna 1. juuni 1946 seisuga:[5]:

 
Balti piirivalveringkonna territoorium

1949–1953

muuda
NSV Liidu RJMi Leningradi ringkonna Piirivalvevägede Valitsus
УПВ МГБ Ленинградского округа[6]
Tegev 1949–1953
Riik   NSV Liit
Kuuluvus NSV Liidu RJMi Piirivalve Peavalitsus
Haru piirivalveväed
Ülesanne NSV Liidu riigipiiri valve

Aastatel 1949–1953 kuulusid Eesti NSV territooriumil asunud piirivalveväed NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi Leningradi ringkonna Piirivalvevägede Valitsuse alluvusse.

 • 106. piirivalvesalk, (106 Таллиннский пограничный отряд войск МГБ СССР Управления пограничных войск МГБ СССР Ленинградского округа)[7]

1954–1955

muuda

Aastatel 1954–1955 kuulusid Eesti NSV territooriumil asunud piirivalveväed NSV Liidu Siseministeeriumi Leningradi ringkonna Piirivalvevägede Valitsuse alluvusse.

Leningradi ringkonna Piirivalveväed teostasid riigipiiri valvet Karjala ANSV-s asunud Pitkajärvest, Eesti NSV, Läti NSV ja Leedu NSV merepiiril, kuni Leedu NSV ja Kaliningradi oblasti halduspiirini.

NSV Liidu SMi Leningradi ringkonna Piirivalvevägede Valitsus
УПВ МВД Ленинградского округа[8]
Tegev 1954–1955
Riik   NSV Liit
Kuuluvus NSV Liidu SMi Piirivalve Peavalitsus
Haru piirivalveväed
Ülesanne NSV Liidu riigipiiri valve

1955–1963

muuda

Aastatel 1955–1963 kuulusid Eesti NSV territooriumil asunud piirivalveväed NSV Liidu Siseministeeriumi Leningradi ringkonna Piirivalvevägede Valitsuse alluvusse. 1957. aastal viidi läbi reorganiseerimine, mille käigus toodi RJK alluvusse seni NSV Liidu Siseministeeriumi alluvuses olnud NSV Liidu Piirivalveväed ning loodi 2. aprillil 1957 NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee Piirivalvevägede peavalitsus, millele allutati piirivalveväed. Piirivalvevägede koosseisu oli ka eraldi merepiirivalve üksused.

1963. aastal ühendati Leningradi ringkonna piirivalveväed Põhja ringkonna piirivalvevägedega, Loode piirivalveringkonnaks (Краснознаменный Северо-Западный пограничный округ КГБ). Loode piirivalveringkonna väed teostasid riigipiiri valvet territooriumil, Arhangelskist kuni Kaliningradi oblastini. Piirivalvevägede valitsus asus Leningradi linnas. Loode piirivalveringkonda kuulusid: Leedu NSV, Läti NSV, Eesti NSV, Arhangelski oblast, Vologda oblast, Leningradi oblast, Murmanski oblast, Novgorodi oblast, Pihkva oblast, Karjala ANSV.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu j.a. Riikliku Julgeoleku Komitee NSV Liidu MN ja RJK Loode piirivalveringkond Piirivalvevägede Valitsus
Краснознаменный Северо-Западный пограничный округ КГБ[9]
Tegev 1963–19
Riik   NSV Liit
Kuuluvus NSV Liidu SMi Piirivalve Peavalitsus
Haru piirivalveväed
Ülesanne NSV Liidu riigipiiri valve

Balti Piirivalveringkond

muuda

23. oktoobril 1975 moodustati Loode piirivalveringkonna Eesti NSV, Läti NSV, Leedu NSV ja Kaliningradi oblasti territooriumitel asuvatest piirivalvevägede baasil Balti piirivalveringkond, mis teostas riigipiiri valvet Poola rahvavabariigi piirist, mööda Läänemere, Riia lahe ja Soome lahe rannikul. Piirivalveringkonna valitsus asus Riias, Läti NSV-s.

Piirivalve tegevuse aluseks oli NSV Liidu seadus "NSV Liidu riigipiiri kohta".

NSV Liidu Ministrite Nõukogu j.a. Riikliku Julgeoleku Komitee Piirivalvevägede Valitsuse Punalipuline Balti piirivalveringkond
(Краснознаменный Прибалтийский пограничный округ (КППО)[10])
Tegev 1975–1992
Riik   NSV Liit
Kuuluvus NSV Liidu Ministrite Nõukogu j.a. Riikliku Julgeoleku Komitee Piirivalvevägede Peavalitsus
Ülesanne NSV Liidu riigipiiri valve
Tähtpäevad 23. oktoober 1975

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Piirivalvevägede Peavalitsuse Punalipulisse Läänemere Piirivalveringkonda kuulusid 6 salka, neist Eesti alal Tallinna (Таллинский ПО), Rakvere (Раквереский ПО) ja Kuressaare (Кингисеппский ПО) salgad, ning lisaks neile 8. piirivalvesalk (s/o 2335) Ventspilsis, 23. piirivalvesalk (s/o 2114) Klaipedas, 95. piirivalvesalk (s/o 2297) Kaliningradis. Ringkonna staap (s/o 2582) ja komandantuur (s/o 9826) asusid Riias.

Kingissepa piirivalvesalk

muuda

11. piirivalvesalk (11-й Кингисеппский пограничный отряд КППО[11], в/ч 2133), s/o 2133. Staap ja õppekeskus Kuressaares, Tallinna tänav 19, elamud Pihtla tee 24.

Hiiumaal[12],[13] Kärdla komandantuur (1 пограничная комендатура, Берёзовый, в/ч 2133-А)[14]. Kärdla komandantuuri väliõppekeskus[15] asus Paope külas.
 
Sääre nina Vana vahitorn
Kuressaare komandantuur
 
Lõmala TVP
Pärast Nõukogude vägede väljaviimist Eestist jätkas väeosa teenistust Eesti-Vene piiril Narva piirilõigul, pvs staap asus Kingissepa linnas.

Piirivalve tehnilise vaatluse post sisaldas statsionaarseid radareid, prožektoreid ja visuaalvaatlusseadmeid. Piirivalve jalgsi- ja ratsapatrullid Saaremaal ja Hiiumaal liikusid ööpäev läbi, mööda rannaäärt kulges õhuliin (hiljem maa-alune kaabel), mille kaudu tehti väeosa korrapidajale regulaarselt ettekandeid. Vilsandi piirivalvekordon viidi üle pärast õnnetult lõppenud vahejuhtumit, kus 1968. aastal[48] kordoni komandör leitnant Dobrodejev lasi oma teenistusrelvast maha noore naise ja ka kohalerutanud majakaülema[49].

Tallinna piirivalvesalk

muuda
NSV Liidu MN j.a. RJK Piirivalvevägede Valitsuse Punalipulise Balti Piirivalveringkonna 106. Punalipuline piirivalvesalk
(Таллинский Пограничный Отряд)
Tegev 1954–1990
Riik   NSV Liit
Kuuluvus NSV Liidu MN j.a. Riikliku Julgeoleku Komitee Piirivalvevägede Peavalitsus
Ülesanne NSV Liidu riigipiiri valve

Tallinna piirivalvesalk ehk 106. Punalipuline piirivalvesalk – sõjaväeosa nr 2198 (106-й Таллинский пограничный отряд Таллин КППО), Rahumäe tee 4 Tallinnas. Kordonite numeratsioon muutus 1976. aastast. 106. piirivalvesalga piirivalvekordonid asusid aastail 1945–1975 algul Käsmust, siis Turbuneemest ja Tsitrest Põõsaspeani. Algselt oli kordoneid vähemalt 30, 1975. aastaks vähenes nende arv 20-ni, alates 1976. a-st oli neid 17. Aastail 1976–1992 oli salgal kaks komandantuuri (Paldiskis ja Vihterpalus, lõpuks lühikest aega Põial), Paldiskis paiknes ka 106. piirivalvesalga õppepunkt (Pakri tuletornist idas).

 
Neeme TVP Uitru säärel
 
Helgiheitja РП-15-1
Kordonite teeninduspiirkonnas olid kordonihooned, tehnilise vaatluse postid (ПТН, пост технического наблюдения), helgiheitjate РП-15-1 ja (ПСНР, переносные станции наземной разведки "Подъём" и "Кредо"), (РЛС, радиолокационная станция "ДОН").

Tallinna üksik piirikontrollisalk

muuda
  Pikemalt artiklis Tallinna üksik piirikontrollisalk

Tallinna Üksik piirikontrollisalk – sõjaväeosa nr 2333 (Отдельный Отряд Пограничного Контроля (ОКПП) "Таллин")

Rakvere piirivalvesalk

muuda
NSV Liidu RJK Piirivalvevägede Valitsuse Punalipulise Balti Piirivalveringkonna 6. Punatähe ordeniga Gdynia piirivalvesalk
(6-й Ракверский (Гдынский) пограничный отряд КППО, Раквереский (Гдынский [78])
Tegev 1954–1990
Riik   NSV Liit
Kuuluvus NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Piirivalvevägede Peavalitsus
Ülesanne NSV Liidu riigipiiri valve
 
Vergi kordoni vaatlustorn helgiheitjahoonega

6. Punatähe ordeniga Gdynia piirivalvesalk Rakveres – sõjaväeosa nr 2294 (6-ой Пограничный Отряд, в/ч 2294). Aseris oli Rakvere piirivalvesalga õppepunkt ja Aseriaru väliõppekeskus, lasketiiruga.

Rutja piirivalvekordon: radarijaam, 4 vaatlustorni, elamu. Lääne-Virumaa, Vihula vald, Rutja.

Piirivalve vaatlustornid: Vainupeal ja Kunda linnas, Viru-Nigula vallas, Rutjal, Käsmus, Natturil, Lobi neeme tipus, Salmistu vaatluspost[86]. Piirivalve tehnilise vaatluse postid: Juminda TVP[87], Uusküla TVP[88], Leesi TVP[89].

Merepiirivalveüksused

muuda

NSV Liidu MN ja Riikliku Julgeoleku Komitee Piirivalvevägede Peavalitsuse Punalipulisse Läänemere Piirivalveringkonda koosseisu kuulusid ka Merepiirivalve valitsuse väeosad.

Eestis 1945. aastal loodud 7. piirivalvevägede üksik vahilaevade divisjon (s/o 2243), 1967. aasta märtsist 3. piirivalvevägede üksik Punatähe ordeniga vahilaevade brigaad. Aastatel 1945–1967 oli Haapsalus Holmil eraldi väeosa – 8. piirivalvevägede üksik vahilaevade divisjon (s/o 2244), hiljem 3. üpvlb 2. vahikaatrite divisjon.

Tallinna Üksik piirivalve vahilaevade brigaad

muuda

3. üksik piirivalve vahilaevade brigaad Tallinn-Haapsalu-Paldiski – sõjaväeosa nr 2243 (3-я отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей, ОБСКР).

Piirivalvelaevade 1. vahikaatrite divisjon asus Tallinnas Koplis Bekkeri sadamas (гавань Копли-Южная). Isikkoosseis Tallinn, Süsta tänav 5; elamu ja Tallinn, Kaluri tänav 1.

Piirivalvelaevade 2. vahikaatrite divisjon asus Haapsalus Holmil, staap Haapsalus Suur-Holmil.

Piirivalvelaevad

Merepiirivalve vaatlusepostid

muuda
 
NSV Liidu piirivalve väeliigi embleem
Piirivalve merejõudude tehnilise vaatluse postid asusid ka aja jooksul: Eestis Suurupis, Harilaiul ja Sõrve majaka juures, varem Mohni saarel, Keri saarel, Vormsis, Pammana poolsaare Pihlalaiul, Muha ninal, Sõrve majakast lõunas; neil olid samasugused radarid nagu mereväe raadiotehnilistel rühmadel.

Piirivalve õppekeskused

muuda
 • 1. Paldiskis (1 УПЗ ШСС Палдиски; 1 Учебная Погранзастава Школа Сержантского Состава Палдиски)
 • 2. Paldiskis (2 УПЗ МОШСС Палдиски; 2 Учебная Погранзастава МежОтрядная Школа Сержантского Состава Палдиски)
 • 3. Aseris

Piirivalvevägede juhatajad

muuda

Balti ringkonna piirivalvevägede valitsuse ülem 1941

muuda
Daatum Nimi Auaste
1941
Konstantin Ivanovitš Rakutin (1902−1941) kindralmajor

Looderinde tagalajulgestusvägede ülemad 1941−1944[96]

muuda
Daatum Nimi Auaste
1941
Konstantin Ivanovitš Rakutin (1902−1941) kindralmajor
1941
Ivan Markovitš Gorbatjuk (1903−1957) alampolkovnik
1941−1942
Andrei Sidorovitš Golovko (1903−1981) kindralmajor
1943
Ivan Markovitš Gorbatjuk (1903−1957) kindralmajor
1943−1944
Ivan Tarassovitš Rogatin (1899−1955) kindralmajor

2. Valgevene rinde tagalajulgestusvägede ülem 1944−1945[97]

muuda
Daatum Nimi Auaste
1944−1945
Ivan Tarassovitš Rogatin (1899−1955) kindralmajor

Balti ringkonna piirivalvevägede valitsuse ülem 1955−1956[98]

muuda
Daatum Nimi Auaste
1955−1956
Anatoli Aleksandrovitš Nikiforov (1905−1994) kindralmajor

Lääne ringkonna piirivalvevägede valitsuse ülemad 1956−1960[99]

muuda
Daatum Nimi Auaste
1956−1959
Anatoli Aleksandrovitš Nikiforov (1905−1994) kindralmajor (a-st 1957 kindralleitnant)
1959−1960
Nikolai Aleksandrovitš Romanov (1906−1980) kindralleitnant

Balti piirivalveringkonna vägede juhatajad 1975−1991[100]

muuda
Daatum Nimi Auaste
1975–1976
Konstantin Fjodorovitš Sekretarjov (1919−1989) kindralleitnant
1976–1980
Ilja Jakovlevitš Kalinitšenko (1931−1997) kindralmajor (a-st 1980 kindralleitnant)
1980–1986
Grigori Fjodorovitš Moissejenko (sündinud 1925) kindralmajor
1986–1991
Valentin Konstantinovitš Gaponenko (1929−2018) kindralleitnant

Punalipuline Balti piirivalveringkond

muuda
 
Balti piirivalveringkonna territoorium
 • Balti piirivalveringkonna valitsus, Riia Läti NSV
  • piirivalveringkonna valitsuse komandantuur (Комендатура управления округа (в/ч 9826), Riia Läti NSV
 • 8. piirivalvesalk (8-й Вентспилсский пограничный отряд (в/ч 2335), Pāvilosta Ventspils Läti NSV
 • 23. piirivalvesalk (23-й Клайпедский пограничный отряд (в/ч 2114), Klaipeda Leedu NSV
 • 95. piirivalvesalk (95-й Кенигсбергский орденов Ленина и Красной Звезды пограничный отряд (в/ч 2297), Pravdinsk, Kaliningradi oblast
 • Kaliningradi üksik piirikontrollipunkt (Отдельный контрольно-пропускной пункт «Калининград»)
 • Riia üksik piirikontrollipunkt (Отдельный контрольно-пропускной пункт «Рига»)
 • Vilniuse üksik piirikontrollipunkt (Отдельный контрольно-пропускной пункт «Вильнюс»)
 • 3. üksik piirivalve vahilaevade brigaad (3-я отдельная ордена Красной звезды бригада пограничных сторожевых кораблей в/ч 2243), Tallinnas Kopli Lõunasadamas
 • 4. üksik piirivalve vahilaevade brigaad (4-я отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей (в/ч 2395), Liepaja Läti NSV
 • 20. üksik piirivalve vahilaevade brigaad (20-я отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей (в/ч 9864), Ventspils Läti NSV
 • 20. üksik piirivalveeskadrill (20-я отдельная авиационная эскадрилья (в/ч 9788), Rakvere Eesti NSV
 • 126. üksik piirivalve sidepataljon (126-й отдельный ордена Красной Звезды батальон связи (в/ч 9831), Riia Läti NSV
 • Ringkonna sõjaväehospidal (Окружной военный госпиталь (в/ч 2515), Kaunas Leedu NSV
 • Sõjaväeladu (Военный склад (в/ч 2442), Riia ja Tallinn

Tegevuse kajastus kunstis

muuda
Kirjandus
Filmograafia

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЙ ПОГРАНВОЙСК НКВД. 14 августа 1940 г.
 2. Ракутин Константин Иванович (1902–1941)
 3. rkka.ru: Пограничные войска
 4. "На стороже Руси стояти: Пограничные войска России: Прибалтийский пограничный округ". Originaali arhiivikoopia seisuga 15. august 2009. Vaadatud 28. juulil 2009.
 5. "Laidoneri Muuseum: NSV Liidu relvajõud Eestis 1945.a: NKVD-NKGB, MVD-MGB: Piirivalve". Originaali arhiivikoopia seisuga 26. mai 2007. Vaadatud 26. mail 2007.
 6. УПВ МГБ Ленинградского округа
 7. КОЗЛОВ Михаил Матвеевич (1926–1951), герой пограничных войск начальник пограничной 106 заставы
 8. УПВ МВД Ленинградского округа
 9. Краснознаменный Северо-Западный пограничный округ КГБ
 10. Краснознаменный Прибалтийский пограничный округ КГБ
 11. 11-й Кингисеппский ПОГО
 12. Nõukogude piirivalve Hiiumaal 1940-1992, Hiiumaa Militaarajalooselts 2011-2013
 13. Taavi Koppel, Hiiumaa piiritsoon 1940–1941 ja 1944–1991, TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND AJALOO JA ARHEOLOOGIA INSTITUUT EESTI AJALOO OSAKOND, TARTU 2015
 14. Hiiumaa piirivalvekordonid, http://www.mil.hiiumaa.ee/
 15. Piirivalve väliõppekeskus Hiiumaal Hiiu vallas Paope külas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 16. Suursadama piirivalvekordon Hiiumaal Pühalepa vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 17. Säärenina tehnilise vaatluse post Pühalepa vallas Hiiumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 18. Nõukogude piirivalve Hiiumaal 1940–1992, Hiiumaa Militaarajalooseltsi poolt aastail 2011–2013 koostatud uurimus Hiiumaa Militaarmuuseumi kodulehelt
 19. Lehtma tehnilise vaatluse post Hiiumaal Kõrgessaare vallas Lehtma külas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 20. Kõrgessaare piirivalvekordon Hiiu vallas Hiiumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 21. Ojaküla piirivalvekordon Hiiu vallas Hiiumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 22. Hirmuste tehnilise vaatluse post Hiiu vallas Hiiumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 23. Haldi tehnilise vaatluse post Hiiumaal Emmaste vallas Haldi külas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 24. Liiküla piirivalvekordon Saaremaal Mustjala vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 25. Liiküla piirivalvekordon, Kultuurimälestiste register
 26. Pammana (Pakulaiu) tehnilise vaatluse post, Kultuurimälestiste register
 27. Tagaranna piirivalvekordon Saaremaal Mustjala vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs
 28. Tagaranna piirivalvekordon, Kultuurimälestiste register
 29. Tagaranna tehnilise vaatluse post Saaremaal Mustjala vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 30. Tagaranna tehnilise vaatluse post, Kultuurimälestiste register
 31. Ninase piirivalve tugipunkt, Kultuurimälestiste register
 32. Kõruse piirivalvekordon Saaremaal Kihelkonna vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 33. Kõruse piirivalvekordon, Kultuurimälestiste register
 34. kordonihoonel asunud sildi järgi Karala piirivalvekordon
 35. Atla tehnilise vaatluse post Saaremaal Lümanda vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 36. Austla (Karala) piirivalvekordon Saaremaal Lümanda vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 37. Austla (Karala) piirivalvekordon, Kultuurimälestiste register
 38. Atla tehnilise vaatluse post Saaremaal Lümanda vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 39. Jõgela (Katri) tehnilise vaatluse post Saaremaal Lümanda (Lääne-Saare) vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 40. Kipi piirivalvekordon Saaremaal Lümanda vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 41. Kipi piirivalvekordon, Kultuurimälestiste register
 42. Lõmala tehnilise vaatluse post Saaremaal Salme vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 43. Kargi piirivalvekordon Saaremaal Torgu vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 44. Kargi piirivalvekordon, Kultuurimälestiste register
 45. Kaunispe tehnilise vaatluse post Saaremaal Torgu vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 46. Tammuna piirivalvekordon Saaremaal Torgu vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 47. Türju (Loode) tehnilise vaatluse post Saaremaal Torgu vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”
 48. Saar, Juhan 2005. Valus naer. Tallinn: Faatum, lk 82–84
 49. Nõukogude armee Lääne-Saaremaal ja selle suhted kohalike elanikega
 50. Neeme tehnilise vaatluse post Jõelähtme vallas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 51. Loo-Otsa (Kelnase) tehnilise vaatluse post Prangli saarel Viimsi vallas Harju maakonnas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 52. Pirita tehnilise vaatluse post Tallinnas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 53. Kindel kilp - nimeline kordon
 54. Kopli kordon Tallinnas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 55. Paljassaare vana tehnilise vaatluse post Tallinnas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 56. Paljassaare uus tehnilise vaatluse post Tallinnas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 57. Kakumäe tehnilise vaatluse post Tallinnas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 58. Muraste tehnilise vaatluse post Harku vallas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 59. Vääna-Jõesuu Kakumäe tehnilise vaatluse post Tallinnas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 60. Suurupi tehnilise vaatluse post Harku vallas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 61. Lohusalu tehnilise vaatluse post Keila vallas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 62. Keila-Joa tehnilise vaatluse post Keila vallas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 63. Kurkse piirivalvekordon Padise vallas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 64. Kurkse tehnilise vaatluse post Padise vallas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 65. Kolvikunina tehnilise vaatluse post Padise vallas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 66. Keibu tehnilise vaatluse post Padise vallas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 67. Kolvikunina piirivalvekordon Padise vallas Harjumaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 68. Rannaküla tehnilise vaatluse post Nõva vallas Läänemaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2015
 69. Spithami piirivalvekordon Noarootsi vallas Läänemaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2015
 70. Tuksi piirivalvekordon Lääne-Nigula vallas Läänemaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2014
 71. Ramsi tehnilise vaatluse post Läänemaal Noarootsi vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2014
 72. Hara tehnilise vaatluse post Noarootsi vallas Läänemaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2015
 73. Telise vaatluspost Noarootsi vallas Läänemaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2015
 74. Hullo uus piirivalvekordon Läänemaal Vormsi vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2016
 75. Вормси 17 погранзастава остров Вормси
 76. Norrby tehnilise vaatluse post (raadiolokatsioonija prožektoripost, raadiolokatsioonipost) Vormsi vallas Läänemaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2016
 77. Borrby tehnilise vaatluse post Vormsi vallas Läänemaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2016
 78. 1 мая Псковскому пограничному отряду исполняется 60 лет[alaline kõdulink]
 79. Vabariigi Valitsuse määrus: Riigi omandusse jääva vara nimekirja kohta, Riigi Teataja I 1993, 70, 999
 80. Vaivina (Päite) tehnilise vaatluse post Toila vallas Ida-Viru maakonnas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 81. Turbuneeme kordon Harjumaal Kuusalu vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 82. Pärispea tehnilise vaatluse post Harjumaal Kuusalu vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 83. Tapurla vaatluspost Kuusalu vallas Harju maakonnas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 84. Tsitre piirivalvekordon Harjumaal Kuusalu vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 85. Andineeme (Tsitre) tehnilise vaatluse post Kuusalu vallas Harju maakonnas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 86. Salmistu sadama vaatluspost Kuusalu vallas Harju maakonnas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 87. Juminda tehnilise vaatluse post Kuusalu vallas Harju maakonnas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 88. Uusküla tehnilise vaatluse post Harjumaal Jõelähtme vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 89. Leesi tehnilise vaatluse post Harjumaal Kuusalu vallas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 90. Merepiirivalve tehnilise vaatluse post Harilaiul Vormsi vallas Läänemaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2016
 91. Pihlalaiu merepiirivalve tehnilise vaatluse post, Kultuurimälestiste register
 92. Kersleti merepiirivalve tehnilise vaatluse post Vormsi vallas Läänemaal, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2014
 93. Keri merepiirivalve post Viimsi vallas Harju maakonnas, Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs”. Koostajad: Ain Tähiste, Mart Mõniste. Kärdla 2018
 94. Endel Püüa, Saare maakonna militaarobjektide ekspertiis, 2006.a. SÄÄRE PIIRIVALVEKORDON
 95. Sääre piirivalvekordon, Kultuurimälestiste register
 96. "Пограничные войска НКВД Прибалтийского округа". Originaali arhiivikoopia seisuga 30. juuni 2020. Vaadatud 16. juulil 2020.
 97. "Пограничные войска НКВД Прибалтийского округа". Originaali arhiivikoopia seisuga 30. juuni 2020. Vaadatud 16. juulil 2020.
 98. УПВ МВД Прибалитийского – Западного округа
 99. УПВ КГБ Западного – Прибалтийского округа
 100. Краснознаменный Прибалтийский пограничный округ КГБ

Kirjandust

muuda

Välislingid

muuda