NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi struktuur on ülevaatlik artikkel NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadis (SARK) 19341946 tehtud organisatsioonilistest ja struktuurilistest muudatustest ja nende üksuste põhilistest tööülesannetest.

Sissejuhatus muuda

Vene SFNV ja NSV Liidu SARKi tegevusaastatel 1922–1946 toimus palju reorganiseerimisi, mis lähtusid NSV Liidu juhtkonna otsustest. Vene SFNV algusaastail oli SARKi põhiülesanneteks tavapolitseilised ülesanded, kuna poliitilise politsei ülesandeid täitis otse Rahvakomissaride Nõukogule alluv Ülevenemaalist Erakorralist Komisjon, mis liideti SARKiga 1934. aastal Riikliku Julgeoleku Peavalitsusena. Vaatamata RJ ehk ГБ vormilisele kuulumisele SARKi, erines tema töö operatiiv-agentuurtöö tõttu ja nõukogude riigikorrale ohtlike isikute kohtuvälise jälitamise tõttu Erinõupidamise kaudu (hukkamised) muude SARKi allüksuste ülesannetest (avaliku korra kaitse, perekonnaaseisuaktide vormistamine, kinnipeetute valve, kinnipeetute kasutamine majandustöödel jne).

10. juulil 1934 loodi NSV Liidu Kesktäitevkomitee otsusega NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat, mille ülesanneteks olid

 • avaliku korra ja riikliku julgeoleku tagamine
 • sotsialistliku omandi kaitse
 • perekonnaseisuaktide vormistamine
 • piirivalve
 • töö- ja kasvatusasutuste (ИТУ) ülalpidamine ja valve.
Eelnev
NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Ühendatud Riiklik Poliitvalitsus (1923–1934)
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Peavalitsus
19341941 ja 1941–1943
Järgnev
NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat 1941; 1943–1946
Eelnev
Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaat (1918–1934)
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat
19341946
Järgnev
NSV Liidu Siseministeerium 1946–1991

NSV Liidu SARK, 1934 muuda

NSV Liidu SARKi koosseis juulist 1934

NSV Liidu SARK, 1935 muuda

NSV Liidu SARKi struktuur seisuga 1. jaanuar 1935

25. detsembril 1936 nimetati nn operatiivteenistused ümber numbriosakondadeks.

  Pikemalt artiklis NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Peavalitsus

NSV Liidu SARK, 1937 muuda

NSV Liidu SARKi struktuur seisuga 1. jaanuar 1937

 • NSV Liidu SARKi Sekretariaat, ülem (Я.А. Дейч)
 • NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Peavalitsus, ülem (Jakov Agranov)
 • NSV Liidu SARKi Erivolinik (В.Д. Фельдман),
 • NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Töölis-Talupoegade Miilitsa Peavalitsus, ülem Lev Belski;
  • 16. märtsil 1937 loodi SORVVO, (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией)
  • 26. juunil 1937 loodi Transportmiilitsa ehk Raudteemiilitsa osakond (Отдел железнодорожной милиции)
  • ОК (М.И. Литвин),
 • NSV Liidu SARKi Piirivalve ja Sisevägede Peavalitsus, ülem Mihhail Frinovski;
 • NSV Liidu SARKi Laagrite Peavalitsus, ülem Matvei Berman;
 • NSV Liidu SARKi Tuletõrje Peavalitsus, ülem М. Hrjapenkov;
 • Erinõupidamise sekretariaat (Секретариат ОСО) (В.Е. Цесарский),
  • 1. jaoskond – uurimistoimikute kontroll, mis saabusid Erinõupidamisele, tutvumine ja otsuse vormistamine,
  • 2. jaoskond – erinõupidamisistungite organiseerimine, istungite protokollide vormistamine ja nimekirjade edastamine 1. Spetsoskonda(Arvestus) ja otsuste täitmise kohtroll ja järelevalve,
  • 3. jaoskond – kaebuste ja avalduste läbivaatamine.
 • ГУГСК (А.Г. Горянов),
 • Kaalude ja mõõtude Peavalitsus (Главное управление мер и весов (Главмервес)) (Г.К. Карманов),
 • Maanteede Peavalitsus (ГУШОСДОР) (Г.И. Благонравов),
 • Administratiid-haldusosakond (АХУ) (С.Б. Жуковский),
 • ЦТПУ (А.К. Колесников),
 • Finantsosakond (ФИНО (Л.И. Берензон),
 • ОАГС (М.М. Алиевский),
 • Erinõupidamise sekretariaat (Секретариат ОСО) (П.П. Буланов),
 • Eriehitusvalitsus (Управление особого строительства (Э.А. Зибрак),
 • Inseneri ja ehitusosakond (Инженерно-строительный отдел (ИСО) (А.Я. Лурье),
 • Moskva Kremli komandandi Valitsus (П.П. Ткалун) toodi üle Kaitse rahvakomissariaadi alluvusest 28. jaanuaril 1936,
 • Asundusosakond (Переселенческий отдел (И.И. Плинер) – kohakaasluse alusel.

NSV Liidu SARK, 1938 muuda

NSV Liidu SARKi struktuur 1938. aasta 28. märtsist kuni 29. septembrini

NKVD keskaparaadi alluvuses oleva majandus- ja haldusosakonna alla toodi NKVD käskkirjaga 17. aprillist 1938 aktsiaselts Intourist, mille tegevuse kohta vaata Teine peavalitsus.

2. veebruaril 1939 NSV Liidu RKN otsusega lahutati seni ühised NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Siseväed kuueks peavalitsuseks:

NSV Liidu SARK, 1938–1941 muuda

NSV Liidu SARKi struktuur ajavahemikul 29. september 193826. veebruar 1941

Osakond kandis erinevaid nimetusi – Labratoorium nr 12 ("Лаборатория nr 12"), Laboratoorium X ("Лаборатория Х"), Kamber/Kamber C (Камера "C"), kus töötati välja: K-2 (карбиламинхолинхлорид; karbilaminkholinkhloride); riitsinusseemnetest saadav riitsinusõli; digitoksiin; talliumisoolad ning kolhitsiin. Laboratoorium, mis asus Moskva NKVD peamajaga piirnevas Varsonofjevi põiktänava majas nr 11, viidi läbi Lubjanka sisevanglas kinnipeetavate ning Erinõupidamise poolt surma mõistetud isikutega inimkatseid väljatöötatavate mürkide mõju väljaselgitamiseks. Viidi läbi ka inimkatseid, kasutades väikestes doosides riitsinusõli tõeseerumina. Pärast suu kaudu manustatavate ja süstitavate ainete väljatöötamist tegeles G. Mairanovski juhendatav teadlastegrupp õhu teel levivate ja levitatavate mürkainete väljatöötamisega[2][3].

 • NSV Liidu NKVD Erivolinik, Halduse- ja Majandamise Valitsus,
 • Tsentraliseeritud Finants- ja plaaniosakond (Л.И. Берензон);
 • Laagrite Peavalitsus, ülem Vassili Tšerõšov,
 • Tuletõrje Peavalitsus, (Н.А. Истомин),
 • Miilitsa Peavalitsus (П.Н. Зуев),
 • NSV Liidu SARKi Perekonnaseisuaktide keskosakond, (Ф.М. Солодов),
 • Arhiivide Peavalitsus, (И.И. Никитинский),
 • Vedude osakond,
 • Laiatarbekaupade sektor,
 • Kapitaaltööde sektor,
 • Katlamajade järelevalve Inspektsioon,
 • Dalstroi (Дальстрой),
 • Maanteede Järelevalve Peavalitsus (ГУШОСДОР) (В.Т. Федоров),
 • Moskva Kremli komandandi valitsus.

NSV Liidu SARK, 1941 muuda

NSV Liidu SARKi struktuur seisuga 1. jaanuar 1941

 • Tööstusettevõtete valve Peavalitsus;
 • NSVL SARKi vägede Poliitpropaganda Peavalitsus
  • (Главное управление политической пропаганды войск НКВД СССР);
 • Konvoivägede Peavalitsus;
 • Sõjaväeehituse Peavalitsus;
 • Sõjaväevarustuse Peavalitsus;
 • Raudteeehitiste kaitse Peavalitsus;
 • УПВИ;
 • Arhiivide Peavalitsus;
 • ГУЛЖДС;
 • Tuletõrje Peavalitsus;
 • Kohaliku Õhukaitse Peavalitsus;
 • Haldus- ja Majandamisvalitsus;
 • Tsentraliseeritud Finants- ja plaaniosakond;
 • NSVL SARKi Perekonnaseisuaktide keskosakond;
 • Maanteede järelevalve Peavalitsus;
 • Dalstroi;
 • Hüdroobjektide ehituse Peavalitsus;
 • Eriliste ehitiste Valitsus;
 • Kaadrite osakond;
 • Rahvakomissari juures asuv Eribüroo;
 • Eriline tehniline Büroo;
 • NSV Liidu SARKi Erivolinik;
 • Kremli komandandi valitsus;
 • Katlamajade järelevalve Inspektsioon;
 • Vedude osakond;
 • Kapitaaltööde sektor.

22. juuni 1941 sõjategevuse algus Saksamaa ja NSV Liidu vahel Teises maailmasõjas.

10. jaanuaril 1942 aga liideti NSV liidu Kaitse Rahvakomissariaadi ja Sõjamerelaevastiku Rahvakomissariaadi Kolmandad valitsused uuesti NKVD eriosakondadeks NKVD koosseisu.

 • aprillis 1943 lahutati NKVD uuesti – NSV Liidu Siseasjade ja Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaatideks.
Eelnev
NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Ühendatud Riiklik Poliitvalitsus (1923–1934)
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Peavalitsus
19341941 ja 1941–1943
Järgnev
NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat 1941; 1943–1946
Eelnev
Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaat (1918–1934)
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat
19341946
Järgnev
NSV Liidu Siseministeerium 1946–1991

NSV Liidu SARK, 1941–1943 muuda

NSV Liidu SARKi Teise maailmasõja ajal, 31. juunist 1941 kuni 14. aprillini 1943

NSV Liidu SARK, 1944 muuda

Siseasjade Rahvakomissariaat, mille pädevusse olid 1944. aastaks jäänud kinnipidamisasutuste valve, avaliku korra kaitse ja SARKI vägede suhtes vastuluureülesannete täitmine, kuna Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat eraldati NSV Liidu SARKi koosseisust ÜK(b)P KK Poliitbüroo otsusega 14. aprillist 1943.

 • NSV Liidu SARKi Sekretariaat, Sergei Mamulov
 • NSV Liidu SARKi sekretariaadi inspekteerimis-kontrollgrupp ja NSVL SARKi juures asuva ohvitseride grupp (Контрольно-инспекторская группа Секретариата НКВД СССР и группа офицеров при Наркоме внутренних дел СССР).
 • NSV Liidu SARKi vägede sõjalise vastuluure osakond "SMERŠ" (Отдел контрразведки НКВД СССР «Смерш»)
 • NSV Liidu SARKi valitsusside vägede valitsus (П.Ф. Угловский)
 • NSV Liidu SARKi Kodutuse ja laste järelevalvetuse vastu võitlemise osakond (Oтдел НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью) (Ф.А. Леонюк);

1. Spetsosakond (arvestus ja statistika); 2. Spetsosakond (šifreerimisosakond); 3. Spetsosakond ((Гохран); 4. Spetsosakond(Saraškad, süüdimõistetud eriteadmistega isikute Eribüroo)(ОТБ); 5. Spetsosakond (kontroll gaasimaskide töötmisel);

  Pikemalt artiklis Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi Banditismivastase võitluse osakond
 • NSV Liidu SARKi juures asuva Erinõupidamiste sekretariaat, (В.В. Иванов),
 • NSV Liidu SARKi vägede sõjaliste õppeasutuste valitsus (Управление военно-учебных заведений войск НКВД СССР (А.И. Гульев),
 • Eriti tähtsate tööstusobjektide valve NSV Liidu SARKi Vägede Valitsus, (А.С. Сироткин),
 • NSV Liidu SARKi Konvoivägede Valitsus (М.С. Кривенко),
 • Raudteeehitiste valve SARKi vägede Valitsus, (Т.Ф. Филиппов),
 • Sõjaväevarustuse Peavalitsus, (А.А. Вургафт),
 • NSV Liidu SARKi vägede finantsosakond,(А.В. Филимонов),
 • NSV Liidu SARKi Sõjavangide ja Interneeritute Valitsus, ülem (И.А. Петров),
 • Miilitsa Peavalitsus (А.Г. Галкин),
 • Vanglate Valitsus, ülem (М.И. Никольский),
 • Tuletõrje Peavalitsus (П.М. Богданов),
 • Kohaliku õhukaitse Peavalitsus (Главное управление местной противовоздушной обороны) (В.В. Осокин),
 • Maanteede Peavalitsus (ГУШОСДОР) (К.А. Павлов),
 • Eriehitus (Особстрой) (А.П. Лепилов),
 • Valitsuse KS-kõrgsagedusliku side osakond, ülem (М.А. Андреев),
 • Riiklike arhiivide Valitsus (И.И. Никитинский),
 • Majandusvalitsus (ХОЗУ) (Ю.Д. Сумбатов),
 • NSVL SARKi finantskeskosakond (Л.И. Берензон),
 • NSVL SARKi Kaadriosakond (Б.П. Обручников),
 • Lennuväljade ehitamise Peavalitsus (Главное управление аэродромного строительства) (Л.Б. Сафразьян),
 • NSV Liidu SARKi Laagrite Peavalitsus, ülem (В.Г. Наседкин),
 • Tööstusehituse Peavalitsus (Главпромстрой) (Г.М. Орлов),
 • Mäe- ja Metallurgiatööstuslaagrite Peavalitsus (Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности) (П.А. Захаров),
 • Metsatööstuse laagrite Peavalitsus (Управление лагерей лесной промышленности) (М.М. Тимофеев),
 • Raudteede ehituslaagrite Peavalitsus (Главное управление лагерей железнодорожного строительства) (Nathan Frenkel,
 • NSVL SARKi materiaal-tehnilise varustamise Valitsus (Управление материально-технического снабжения НКВД СССР (В.А. Поддубко),
 • NSVL SARKi Vedude osakond (Отдел перевозок НКВД СССР) (Д.В. Аркадьев),
 • NSV Liidu SARKi Plaaniosakond, (Б.С. Вайнштейн),
 • Dalstroi (Дальстрой) (И.Ф. Никишов),
 • NSV Liidu SARKi Autotranspordi sektor[6].

NSV Liidu SARK, 1946 muuda

NSV Liidu SARKi struktuur seisuga 1. jaanuar 1946

5. märtsil 1946 nimetati NSV Liidu Rahvakomissariaadid ümber ministeeriumideks.

Eelnev
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Peavalitsus (1934–1941)
NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat
1941; 1943–1946
Järgnev
NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeerium
Eelnev
Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaat (1918–1934)
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat
19341946
Järgnev
NSV Liidu Siseministeerium 1946–1991

NSV Liidu SARKi territoriaalsed allasutused, 1939 muuda

NSV Liidu SARKi Moskva oblasti valitsuse juhid

Viited muuda

 1. Соломон Рафаилович Мильштейн
 2. "Личная безопасность и боевые яды". Originaali arhiivikoopia seisuga 11. veebruar 2010. Vaadatud 26. jaanuaril 2010.
 3. "Лаборатория КГБ по производству ядов ("The Wall Street Journal", США)". Originaali arhiivikoopia seisuga 21. mai 2008. Vaadatud 27. jaanuaril 2010.
 4. Приказ комиссара внутренних дел Союза ССР № 00476, с объявлением положения и нового штата отдела кадров НКВД СССР
 5. Приказ народного комиссара внутренних дел Союза ССР № 00232 об организации 1-го специального отдела НКВД СССР, www.hrono.ru
 6. "Структура и начсостав ОГПУ при СНК СССР на 1 января 1934 г." Originaali arhiivikoopia seisuga 20. juuni 2008. Vaadatud 16. juunil 2008.
 7. Московское Управление Народного комиссариата