Näitav asesõna

Näitav asesõna ehk demonstratiivpronoomen on asesõna, mis viitab min­gile situatsioonist või teistest lausetest selguvale asjale, omadusele või tegevusele.[1] Demonstratiivpronoomeni valik sõltub sageli sellest, kui lähedal või kaugel referent asub.[2]

Eesti keeles on olemas kaks demonstratiivpronoomenit - see ja too.[3]

Demonstratiivpronoomenid eesti keeles muuda

Eesti keele demonstratiivpronoomen see viitab lähedal ning too eemal asuvatele referentidele, kuigi aja jooksul on demonstratiivi see kasutus keeles muutunud universaalsemaks.[3]

Demonstratiivi see kasutatakse peamiselt siis, kui on tarvis viidata elutule, näiteks Võta see homme kaasa!. Elusale viitamisel kasutatakse seda siis, näiteks isikulise asesõna asemel, kui referent ei ole fookuses. Sellisel kasutusviisil võib tekkida ütlusele halvustav varjund: Peeter käis meil. – Mida see siit tahtis?.[1]

Demonstratiivpronoomen too ei ole kirjakeeles siiski kuigi levinud, seda kasutatakse rohkem Lõuna-Eestis. Lõunaeesti keeles eksisteerib veel ka kolmeliikmeline demonstratiivide süsteem, kus demonstratiivpronoomeneid sjoo, taa ja tuu kasutatakse vastavalt entiteedi kaugusele.[3]

Keele pideva muutumise tõttu on aga nii see-too kui ka sjoo-taa-tuu süsteem muutumas. Ühiskeelele omase see-too asemel on sagedasem juba see süsteem, kus see on neutraalne demonstratiivpronoomen. Lõuna-Eesti kolmeliikmelisest süsteemist võib kujuneda lihtsam kaheliikmeline see-too süsteem.[2]

Demonstratiivpronoomenid teistes keeltes muuda

Soome keel muuda

Soome keeles on kolmeliikmeline demonstratiivide süsteem. Kasutusel on demonstratiivpronoomenid tämä, tuo, se. Demonstratiivi tämä (mitmus nämä) kasutatakse viitamiseks objektidele, mis asuvad kõnelejale lähedal. Objektidega, mis on kõnelejast eemal, kuid siiski nähtavas kauguses, kasutatakse sõna tuo (mitmus nuo). Kaugemal asuvatele objektidele viidatakse se-ga.

Näiteks lauses Tämä kirja on uusi. (eesti k See on uus raamat.) on kasutatud tämä, sest raamat on näiteks kõneleja käes või läheduses.

Lauses Tuo kirja on uusi. (eesti k Too on uus raamat.) on kasutatud tuo, sest raamat on kõneleja käeulatusest kaugemal, kuid siiski nähtavas kauguses.

Lauses Se kirja on uusi. (eesti k See on uus raamat.) on kasutatud demonstratiivpronoomenit se, mis näitab, et räägitakse raamatust, mis ei ole kõneleja läheduses (näiteks on teises ruumis).[4]

Inglise keel muuda

Inglise keeles on kaks sagedasemat demonstratiivpronoomenit this, that ning nende mitmuse variandid these, those. Demonstratiivpronoomeni valik oleneb sellest, kui kaugel viidatav objekt on ning kas selle puhul tuleb kasutada ainsust või mitmust.

Näiteks lauses You take these bags and I'll take those. (eesti k Sa võta need kotid ja ma võtan nood.) on teisel juhul kasutatud demonstratiivi those, sest viidatakse kaugemal asetsevatele kottidele.[5]

Hispaania keel muuda

Hispaania keeles on kolm demonstratiivpronoomenit - éste, ése, aquél - kus kõigil on vastavad ainsuse ja mitmuse meessoo- ning naissoovormid.

Näiteks lauses Yo quiero ésta aquí. (eesti k Ma tahan seda siin.) kasutatakse demonstratiivpronoomenit ésta, sest viidatakse sõnale, mis on naissoost ning asub kõnelejale lähedal.

Lauses ¿Te gusta ésa? (eesti k Kas sulle meeldib too?) on kasutatud demonstratiivpronoomenit ésa, sest viidatakse millelegi, mis on naissoost ning asub kõnelejast eemal.

Demonstratiivpronoomenit aquél kasutatakse siis, kui referent asub kõigi jaoks kaugel, näiteks lauses Aquéllos son los jefes. (eesti k Need seal on bossid.).[6]

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 Eesti keele käsiraamat Vaadatud 13. detsembril 2016
  2. 2,0 2,1 Reile, Maria 2011. Demonstratiivide kasutus ruumis. Magistritöö. Tartu Ülikool: Tartu.
  3. 3,0 3,1 3,2 Pajusalu, Renate 2009. Pronouns and reference in Estonian. STUF, Akademie Verlag, 62 (2009) 1/2, 122–139.
  4. Finnish Grammar Vaadatud 14. detsembril 2016
  5. Using English Vaadatud 14. detsembril 2016
  6. SpanishDict Vaadatud 14. detsembril 2016