Majandusanalüüs (inglise keeles economic analysis) on majanduslike näitajate uurimine ja võrdlemine, et näha, kas ressursse kasutatakse optimaalselt. Analüüsi eesmärk on anda selge ülevaade majanduslikust olukorrast ja kindlaks teha, kui efektiivselt majandus või mingi osa sellest toimib.[1]

Majandusanalüüsi olemus Redigeeri

Analüüs on tegevus, mille käigus uuritakse andmeid ja teavet eri sündmuste, asjade või isikute kohta nii mineviku, oleviku kui ka tuleviku perspektiivist. Neid mõõdetakse, võrreldakse ja mõtestatakse lahti. Saadud tulemused esitatakse tekstina, graafiliselt või matemaatiliselt. Tulemuste abil on võimalik anda hinnanguid ja määrata kindlaks protsesside edasise juhtimise asjaolud.[2]

Majandusanalüüs ei ole juhtimisotsuste ettevalmistamisel kujunenud veel piisavalt tähtsaks ega kõrgetasemeliseks. Ärilisi ebaõnnestumisi põhjustab peamiselt ebakvaliteetne analüütiline ettevalmistus. Seda saaks vältida, kui otsuseid ette valmistava analüüsi kvaliteeti parandada.[3]

Majandusanalüüsi põhietapid Redigeeri

Majandusanalüüs koosneb viiest põhietapist:[3]

1. majandusanalüüsi ülesande laiendamise kava koostamine,

2. analüüsiülesande lahendamiseks vajaliku informatsiooni kogumine ja kontrollimine,

3. analüütiliste näitajate valik ja väärtuste väljaarvutamine,

4. näitajate analüüs ja võrdlus,

5. tulemuste üldistamine ja püstitatud ülesande lahendamiseks vajalike järelduste tegemine.

Analüüsi vajalikkus Redigeeri

Majandusanalüüs pakub huvi nii omanikele, juhtkonnale, laenuandjatele, pangale, klientidele kui ka riigile. Analüüsi põhjalikkus oleneb huvirühmast. Analüüsist selguvad ettevõtte finantsseisund, kasum ja muud näitajad. Laenuandjad ja pangad soovivad analüüsi kaudu saada teavet ettevõtte finantsseisundi ja maksevõime kohta ning hinnata ettevõtte jätkusuutlikkust, et vähendada finantseerimis- ja investeerimisriske. Riigile on oluline teada ettevõtte keskkonnamõju. Kliente ja tarnijaid huvitab tootmise või teenuse kvaliteet. Kõik eelnev on tähtis ka omanikele ja juhtkonnale. Üha enam nõutakse tavalisele majandusaastaaruandele lisaks selgitusi ettevõtte tegevuse ja tulemuste kohta. Äriplaanide ja arengukavade koostamisel on majandusanalüüs vältimatu aspekt, ei piisa ainult finantsaruannetest.[2]

Majandusanalüüsist selguvad ka ettevõtte varjatud kaod. Majandusanalüüs aitab märgata, kas tööjõudu, tööaega, materjale ja seadmeid kasutatakse parimal võimalikul moel ning kas nendega saavutatakse parimaid võimalikke tulemusi.[3]

Ettevõtete andmete ja majandusanalüüsi leidmine Redigeeri

Majandusanalüüsi andmete läbitöötamine pakub koostööpartneritele, pankadele ja muudele huvilistele kindlustunnet ettevõttega koostöö tegemiseks. Ettevõtete andmeid võib leida eri andmebaasidest ja allikatest, nt ajakirjade ja -lehtede andmebaasidest (nt Äripäev, https://infopank.ee/) ning ettevõtete ühenduste (nt ettevõtete liitude, assotsiatsioonide, kaubanduskoja) allikatest. Kõige täpsemat ja spetsiifilisemat infot sisaldavad ettevõtete majandusaastaaruanded, mille võib leida ettevõtete kodulehtedelt, äriregistrist, inforegistrist jm.[2]

Viited Redigeeri

  1. Market Business News. (n.d). What is economic analysis? Definition and examples. Retrieved from https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/economic-analysis/
  2. 2,0 2,1 2,2 Kaseniit, A. (2007). Ettevõtte majandusanalüüs. Loetud aadressil http://www.raamatupidaja.ee/uudised/2007/07/30/ettevotte-majandusanaluus
  3. 3,0 3,1 3,2 Reiljan, J., & Kasemets, K. (2001) Majandusotsuste teoreetilised alused: õpik kõrgkoolidele. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus. Loetud aadressil http://dspace.ut.ee/handle/10062/55338