Maateaduste mõisteid (K)

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad K-tähega.

kaalium
kaaliumbentoniit
kaaliumpäevakivi
kaar (geomorfoloogia)
kaarluide
kabasiit
kaevandusgeoloogia
kahepaiksed
Kainosoikum
kaksikmurdumine
kaksikud
kaksistumine
kaldajoon
kaldalõhe
kaldavall
kaldeera
kaledoonia kurrutus
kalju
kaljukitse pöörijoon
kaljuvoor
kalkareniit
kalkopüriit
kallak
kallakussuund
kallas
kallasrada
Kallavere kihistu
kalle
kalliskivi
kaltsedon
kaltsiit kaltsiumkarbonaadist koosnev kivimit moodustav mineraal
kaltsilutiit
kaltsirudiit
kaltsium
kamardumine
Kambrium
kambriumi plahvatus
Kamin (geoloogia)
Kanada kilp
kanal (hüdroloogia)
kanjon
kanjonorg
kaoliin
kaoliniit
kaootilised kiudpilved kiudpilvede vorm; koosnevad väga fantastilisel kombel läbi põimunud niitidest
Kapensis
kapillaarvesi
karaat
Karbon
karbonaatkivim settekivim, mis koosneb valdavalt karbonaatseist mineraalidest
karbonaatne sete
karbonaatsed mineraalid mineraalid, mis sisaldavad karbonaatiooni (CO32–) ning metallikatiooni
karbonatiit tardkivim, mille koostisest üle 50% moodustavad karbonaatsed mineraalid
karboniseerumine
kare vesi
kare
kari
karjala kurrutus
karjäär (mäendus)
karkasssilikaadid
karling
karmeloiit
karneool
karniis
karnotiit
karotaaž
karplik murre
karplubjakivi
karr
karst karstumise tagajärjel tekkinud pinnavorm või nende kogum
karstiallikas
karstihäil
karstijärv
karstikoobas
karstilehter
karstiorg
karstipolje
karstumine kivimite lahustumine liikuva põhjavee murendava toime tõttu
kassiteriit
kaste (meteoroloogia)
kasvuhooneefekt
kasvuhoonegaas
kasvuhooneperiood
katabaatiline tuul
katagenees
katastrofismi hüpotees
kate (geoloogia)
kateena
katkendkurrutus
katkendlike reaktsioonide rida
katkestuspind
kattejää
katuskurd
Katy lade
Kaugatuma lade
kaunis tugev tuul
kaustobioliit
kavern
kavernoossus
keemiline murenemine
keemiline setend
keemiline stabiilsus
keemilised setted
keeris (meteoroloogia)
kehvel
Keila lade
Ķemeri lade
Kennelly-Heaviside'i kiht
keravälk
kerge
kerge mineraal
kerge tuul
kerkehoovus
kerkemurrang
kerkeorg
kerkerannik
kerkimishüpotees
kerkinud rannik
kerkinud tiib
Kernavė alamlade
kerniit
Keskaegkond
keskaegne soe periood
Kesk-Devon
Kesk-Juura
Kesk-Kambrium
keskkond
keskkonnaalarmism
keskkonnageoloogia
keskmine kivim tardkivim, mille ränidioksiidisisaldus jääb vahemikku 52...66%
keskmise astme moondekivim
keskmise pronksiaja külm ajajärk
keskmiseteraline struktuur
keskmoreen
Kesk-Ordoviitsium
keskpurskevulkaan
Kesk-Triias
kettvälk
kibraline tekstuur
kihi paksus
kihiline tekstuur
kihilisus settekivimeile iseloomulik tekstuur, mis väljendub üksteisele järgnevais kihtides
kihind
kihipinna tekstuurid
kihistik
kihistu
kiht (geoloogia) selgelt eristuvate kihipindadega, litoloogiliselt ühtlane, suure lateraalse ulatusega kivimkeha
kihtide rööbistamine
kihtintrusioon
kihtkoorumine
kihtpilv
kihtrünkpilved
kihtsajupilved
kihtsilikaadid kihilise struktuuriga silikaatsed mineraalid
kihtvulkaan valdavalt koonilise kujuga polügeneetiline vulkaan
kiirgusbilanss
kildad kildalise tekstuuriga kivimid
kildalisus madala astme moondekivimeile omane tekstuur
kilp (geoloogia) ulatuslik osa kraatonist, kus avanevad kristalse aluskorra kivimid
kilpvulkaan lai ja suhteliselt lame vulkaan, mis koosneb peamiselt basaltseist laavavooludest
kilt kildalise tekstuuriga peeneteraline moondekivim
kiltmaa
kimberliit
kimmeri kurrutus
kinaver
kink
kionosfäär
kips sulfaatne vett sisaldav mineraal
kipuka
kirigraniit
kirka
kirmevesi
kirsmaa
kiudjas agregaat
kiudkihtpilved
kiudpilv
kiudrünkpilved
kivi
kivikõrb
kivikülv
kivim
kivimeteoriit
kivimi modaalne mineraloogiline koostis
kivimi struktuur kivimit moodustavate mineraaliterade ehitust, suurust ja omavahelisi suhteid iseloomustavate tunnuste kogum
kivimi tekstuur
kivimite ringe järjestikuste protsesside ahel, mis hõlmab kivimite moodustumist, murenemist ja moondumist
kivimit moodustavad mineraalid
kivimkeha geoloogiline struktuur, mis tekke, struktuuri, kivimilise koostise või millegi muu poolest erineb temaga piirnevaist kivimkehadest
kivimkompleks vaadeldavate kivimkehade kogum
kivisool
kivistis mistahes eluvormi või selle elutegevuse mineraliseerunud jäljend
kivistumine
kivisöeajastu
kivisüsi
kivivaring
klaasiläige
klaasjas struktuur teatud vulkaaniliste kivimite struktuur, mis koosnevad osaliselt või täielikult kristallstruktuurita ainest
klark
klastiline struktuur
klibu
kliburannik osa rannikust, mis on kaetud klibuga
klibuvall
kliima
kliimadiagramm
kliimaklassifikatsioon
kliimamuutus
kliimanäitaja
kliimaoptimum
kliimatekketegurid
kliimatsüklid
kliimatüüp
kliimavööde
klimatoloogia
klint
klivaaž
kloriit
kloriitkilt
kloritoid
kobaltiin
kohalaiit
kohesioon
kohverkurd
koidupuna
kolemaniit
kolloid
kolluuvium
kolmnurkdiagramm
kolumbiit
komatiit ultraaluseline vulkaaniline kivim
kompensatsioonisügavus
kondenseerumine
kondrodiit
konglomeraat ümardunud kividest ning neid liitvast tsemendist koosnev settekivim
konkordantne intrusiiv
konkretsioon
kontaktmoone
kontinent
kontinentaalne faatsies
kontinentaalne rift
kontraktsioonihüpotees
konvergentsivöönd
koobas
koolmekoht
korallid
korallrahu
korallriff
kordieriit
kordieriitkilt
kores
korrasioon
korrelatsioonimeetod
korrosioon
korund
kosk
kovelliin
kraater enamasti vulkaanilise materjali kuhjumisel moodustunud ümara põhiplaaniga negatiivne pinnavorm
kraaton tektooniliselt jäik ja stabiilne mandrilise maakoore osa
Kriidi lõpu väljasuremine
kriik
kriips (mineraloogia)
kriit peeneteraline poorne pehme lubjakivi
Kriit (ajastu)
kriiva
kristall
kristalliagregaat
kristalli haabitus
kristalliline härmatis
kristallisatsiooniline diferentseerumine
kristalliseerumine
kristalli tahk
kristalloblastiline struktuur
kristallograafia esimene seadus
kristallograafiline telg
kristallstruktuur
kristallograafia
kristallooptika
kristalne kilt
kristalne kivim kokkuvõttev mõiste, millega tähistatakse tard- ja moondekivimeid, eristades neid settekivimeist
kristalne struktuur
krokoiit
kromiit
kromofoor
kronostratigraafia
kronostratigraafiline üksus stratigraafiline üksus, mis on tekkinud kindla ajavahemiku jooksul
Kroonlinna null
kruus
Krüogeen
krüosfäär geosfäär, mis ühendab igikeltsast haaratud maakoore ülaosa, lund, (mere)jääd ja liustikke
krüptodepressioon
krüsoberüll
krüsopraas
krüsotiil
krüoliit
ksantiit
ksenoliit tardkivimi sees olev teise kivimi fragment
ksenomorfne kristall
kuesta
kuhjerand
kuhjeterrass
kuhjumine
kuivalõhed muda, savi, mulla või muu liigniiske sette kuivamise tõttu tekkinud lõhedesüsteem
kuiv kliima
kuiv laviin
kukersiit põlevkivide hulka kuuluv settekivim, mida leidub Eesti ja Venemaa loodeosa Ordoviitsiumi ladestus
kukkekivi kivi merepõhja ühtlaselt peeneteralistes setetes
Kukruse lade
kuld
kuldne lade
kuluaar
kulumisastang
kulutus protsesside kogum, mis väljendub Maa reljeefi tasandumises
kulutusnõgu
kulutusrand
kulutustasandik
kulutusvagumus
kumbraiit
kummulikurd
Kunda lade
kuppel (geoloogia)
kuppelmaastik
kupriit
kurd
kurdmäestik
Kuressaare lade
kurisu (geoloogia)
kurk (geograafia)
kurrutus
kurrutusfaas
kurrutusliikumine
kurrutusvöönd
kurumm
kuseliit
kustunud vulkaan hetkel mittetegutsev vulkaan, mille aktiviseerumist tulevikus ei peeta tõenäoliseks
kuubiline süngoonia süngoonia, mille iseloomulikuks tunnuseks on neli kolmandat järku sümmeetriatelge
kuukivi
kuum täpp
kuumalaine
kuumeteoriit
kuumaveeallikas
kvarts
kvartsiit peamiselt kvartsist koosnev moondekivim
kvartsporfüür
Kvaternaar
kvaternaarigeoloogia
kvaternaarisetted
kõdu
kõduhorisont
kõdusoo
kõikuvliikumine
kõnnumaa
kõrb ala, kus aastane sademetehulk jääb alla 250 mm
kõrbestumine
kõrge astme moondekivim
Kõrgekalda kihistu
kõrgendik
kõrgkihtpilved
kõrglava
kõrgrõhkkond
kõrgrünkpilved
kõrgus merepinnast
kõrgustik
kõrgusvööndilisus
kõrgvesi
kõvadus
kõvik
käiguvahe
kärestik
käsijalgsed
käsipala
köislaava pahoehoe, mida iseloomustab tugevasti kurrutatud laavavoolu pind
Köppeni kliimaklassifikatsioon
küaniit
küljeerosioon
küljeuuristus
külgmoreen
külm front
külmakõrb
külmakühm
külmalõhe
külmarabenemine
külmarekord
külmhooneperiood
külmumine
külmvöö
küngas looduslik mäest väiksem positiivne pinnavorm
künnis
küünekivi