Maateaduste mõisteid (D)

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad D-tähega.


daik plaatjas enamasti aluselise koostisega kivimeist koosnev intrusioon
dalmaatsia rannik rannikutüüp, mille puhul saarte rannajoon kulgeb maismaa rannajoonega paralleelselt
Dansgaardi-Oeschgeri sündmused
Dapingi lade
Darriwili lade
dateerimine (geoloogia)
datoliit
datsiit ränirikas vulkaaniline kivim
Daugava lade
deebit geoloogias ja mäenduses keskmine vee, nafta või gaasi kogus, mida allikas või kaev ajaühikus annab
deflatsioon ehk tuulekanne on protsesside kogum, mis hõlmab mittenidusate setete tuule poolt õhkutõstmist ja transporti
defluktsioon
deformatsioonikaksikud
deglatsiatsioon protsess, mille käigus maa vabaneb liustike alt
deklinatsiooni puudumise joon|
delleniit|
delta jõesetete kuhjumise tagajärjel tekkinud mitmeharuline jõesuu
deltarannik rannikutüüp, kus madal mererannik on liigestatud paljude jõeharudega
deltasete
deluuvium setted, mis on tekkinud ajutise vee (deluviaalse vee) erodeerival toimel nõlvajalamile, veerudele ja nõgudesse
dendriit (mineraloogia)
dendroklimatoloogia dendrokronoloogia haru, mis keskendub puittaimede aastarõngaste ja neilt väljaloetava ajaperioodi kliima uurimisele
dendrokronoloogia teadusharu ja ühtlasi ka meetod, mis uurib ja analüüsib puittaimede aastarõngaid
denitrifikatsioon lämmastikuringe oluline lüli, milles nitraadid või nitritid redutseeritakse järk-järgult gaasilisteks ühenditeks
denudatsioon protsesside kogum, mis väljendub Maa reljeefi tasandumises
depositsioon protsess, mille käigus liikuvad setted jäävad paigale ehk settivad
depressioon (geoloogia)
depressioonilehter
detriit vees hõljuvad või veekogu põhja settinud surnud organismide jäänused
Devon ajastu, mis vastab ajavahemikule 416...359 miljonit aastat tagasi
Devoni punane liivakivi
diabaas keskmiseteraline aluseline tardkivim
diagenees kõikide setteid ning settekivimeid mõjutavate füüsikaliste ja keemiliste protsesside kogum, väljaarvatud murenemine ja moone
diamorfism
diapiir antiklinaalne kurd, mis on tekkinud kurru sisemuses oleva plastilise materjali ülespoole tungimisest
diaspoor
diatomiit peamiselt ränivetikate (diatomeed) kodadest koosnev settekivim
diferentseerumine (geoloogia)
difusioon ainete iseeneslik segunemine, ehk ühe aine molekulide tungimine teise aine molekulide vahele
diktüoneemaargilliit tumepruun orgaanikarikas argilliit ehk kõvastunud ja orgaanilise ainega segunenud savikivim
diluuvium
dimorfism bioloogias ühe liigi (taime- või looma-) morfoloogilis(t)e tunnus(t)e esinemine kahe erineva vormina
dinosaurus roomajad, kes elasid Maal triiase ajastust kuni kriidiajastu lõpuni
diopsiid
dioriit keskmise koostisega süvakivim
diskordantne intrusiiv
dispersioon (hüdrogeoloogia)
distaalsus
D-kiht ionosfääri osa, mis paikneb kõrgusel 60–90 km E-kihi all
doleriit keskmiseteraline aluseline tardkivim
dolokivi valdavalt dolomiidist koosnev karbonaatkivim
dolomiidistumine protsess, mille käigus lubjakivi muutub osaliselt või täielikult dolomiidiks (dolokiviks)
dolomiit karbonaatne kivimit moodustav mineraal
domeriit
doreiit
dromateerium
drumlinoid voorega sarnaneva kujuga positiivne pinnavorm
druus
Dryas
Dubniki lade
duniit ultraaluseline peamiselt oliviini sisaldav süvakivim
džungel
dünaamiline geoloogia geoloogia osa, mis tegeleb Maa ehituse ning teda mõjutavate protsesside uurimisega
dünaamiline intrusioon
düseutroofne järv järv, millele on iseloomulik suur biogeenide ja huumusainete sisaldus ning üldjuhul väike mineraalainete sisaldus
düstroofne järv järv, millele on iseloomulik väike mineraalainete ja biogeenide sisaldus ning suur huumusainete sisaldus
düü orgaanikarikas pruunikasmust soosete (järvemuda), mis enamikus koosneb detriidist (valdavalt taimeosistest) ja nendega seostunud rauasooladest