Laeva Põhikool

Laeva Põhikool on põhikool Tartu maakonnas Tartu vallas Laeva külas. Kooli juurde kuuluvad spordihoone ja lasteaed-külakeskuses asuv tehnoloogiaõpetuse klass.

Kooli nimed

muuda
  • 1765/1766 Laeva Mõisakool
  • 1864 Laeva Valla Kool
  • 1919 Laeva 4-klassiline Algkool
  • 1929 Laeva 6-klassiline Algkool
  • 1930 Laeva Kõrgem Algkool
  • 1960/61 Laeva 8-klassiline Kool
  • 1987/88 Laeva 9-klassiline Kool
  • 1991/92 Laeva Põhikool

Õppekorraldus

muuda

Klasse on kokku 9 ja õpilasi on viimastel aastatel olnud 60-ringis. Vähese õpilaste arvu tõttu töötavad alates 2009. aastast I ja II astme klassid liitklassi tingimustes. Enamikul klassijuhatajatel on kaks klassi. I-IV klassile on peale tunde pikapäevarühm, kus tehakse koduseid ülesandeid ning toimuvad arendavad tegevused ja mängud.

Kaasajastamine

muuda

Ruumides tehakse remonti, lisanduvad uued vajalikud õppekohad ja tehnoloogilised lahendused. Õpilaste paremaks sportimise ja vaba aja veetmise võimaluseks on saanud uue välimuse palliplats. Kaasajastatud on mitmed klassiruumid, õppevahendite ruum, arvutiklassi on panustatud uue tehnoloogilise sisustuse arvelt. Iga koolipäeva meeldivaks alustamiseks ja lõpetamiseks on korrastatud kooli garderoob ja välisuks. Kool teeb pidevalt tööd, et uued õppevahendid oleksid pidevalt olemas ja õpilastele saadavad. Arenevale maailmale omaselt, kus tehnoloogial on suur mõju, on igas klassiruumis võimalus kasutada projektoreid, et näidata mugavamalt vajalikke õppematerjale. Õpetajad omandavad pidevalt uusi e-õppe võimalusi, mis võimaldab õpilastele mugavamat kättesaadavust ainetes vajalikele lisamaterjalidele. E-õpe soodustab õpilastele paindlikku õppimise aega, sest ülesandeid saab teha ka kodus. Toimub pidev tehnoloogia areng koolimajas, et muuta koolipere elu mugavamaks ja lihtsamaks.

Enesearendamine

muuda

Laeva Põhikoolis panustatakse õpilaste arendamisele ja võimete suurendamisele. Koolis on loodud toimiv õpiabi- ja tugisüsteem, mis pöörab tähelepanu erivajadustega õpilaste väljaselgitamisele ning võimaldab neile vajaliku õppesüsteemi. Õpilaste arengut, enesehinnangut ja saavutusi väärtustab ja toetab koolis loodud tunnustamiskord. Õpilastel on võimalus osaleda koolis toimuvatel võistlustel, konkurssidel ja aineolümpiaadidel. Parima tulemuse saanud õpilased esindavad kooli ja iseend ka maakondlikel konkurssidel.

Kõikidel klassidel on võimalus käia õppereisidel ning õppeperioodi lõpus käiakse traditsiooniliselt koos ekskursioonil Eestimaa eri paikades õpitut kinnistamas. Väljasõite toetavad vallavalitsus ning erinevad projektid.

Koolis töötavad mitmed huvialaringid: laulukoor, pilliring (plokkflööt, saatekannel, bongo, rütmipillid, ukulele), spordiring, näitering, tantsuring ja kunstiring. Kooli on edukalt esindatud maakondlikul näiteringipäeval, muinasjuttudega luulepäeval ja kunstiringi õpilased erinevatel konkurssidel. Spordiringis osalejad on saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakonna tasemel arvestatavas kergejõustikus.

Koolis on väärtustatud traditsioonid ning nii on huvitegevusega seostatud mitmed üritused. Toimuvad järgmised üritused: teadmiste päev, koolimaja sünnipäev, tervisepäevad, erinevate rahvakalendri tähtpäevade tähistamised, Hea õpetaja kuu üritused, õpetajate päeva tähistamine, stiilipäevad, isadepäeva ja emadepäeva tähistamine, jõulu-ja kevadlaatade korraldamine, jõulu-ja kevadkontsert, sõbrapäeva tähistamine, spordipäevad, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, Play-back, tutipäev, direktori vastvõtt, ekskursioonipäev, lõpupäev, kooli juubeliaastapäevade tähistamine jm.

Kooli ajaleht ”Koolikaja” ilmub alates 2009. aastast. Lehes võetakse kokku veerandi jooksul toimunud sündmused, tunnustatakse edukaid õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid. Kooli ajaleht ilmub elektroonilisel kujul kooli kodulehel.

Õppetegevuse peamised väärtused

muuda

Turvalisus - Õpilane ja õpetaja tulevad kooli rõõmuga, me hoolime üksteisest ja suhtume lugupidavalt kaaslastesse.

Koostöö - Me tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, igaühel on julgus oma arvamus välja öelda ning oleme tolerantsed üksteise suhtes.

Traditsioonid - Suhete hoidmine erinevatel tasanditel, saavutatust lugupidamine ja põlvkodade järjepidevus.

Kvaliteet - Hea õpikeskkond, erivajadustega õpilaste arengu toetamine, süsteemsus ja pidevõpe.

Sümboolika

muuda

Laeva põhikooli sümboolikaks on tunnuslause “Siit algab tulevik”, mille autor on 2006. aastal kooli lõpetanud vilistlane Oliver Venno. Koolil on samuti oma logo, mis asetseb ka kooli lipul.

Kooli laul

muuda

Laeva Põhikoolil on ka kooli laul. Laulu sõnade autor on Airi Sinimets ja viisi looja direktor Nadežda Niklus.

On koolitee su hariduse algus
kui oma sammud sinnapoole sead.
Ja tunnelist kui paistab ere valgus
kui märkad enda ümber halba-head.

Ref: Siit algab tulevik, kus meie väike maja
nii aegumatu näib ja armas ta,
siit algab tulevik, kus on me koolimaja
seal ikka lapsi käib ja õpetajaid ka.“

On jõed ja sood ja metsad selles kohas
kus on me väike armas-kallis kool.
Me ümber kõikjal tarkus kiirelt vohab,
on selles majas armastus ja hool.

Ref: „Siit algab tulevik.....

On palju mälestusi sellest ajast
kui kooliteed ma alustasin sealt.
Ja meeles mul veel koolikella kaja
ning korratabel ikka veel on peas.

Ref: „Siit algab tulevik...

On palju muutund selles väikses majas
kuid väärtused need alles jäänud on.
Hea rännata on mälestuste ajas
hea ikka, et me kool veel alles on

Ref: „Siit algab tulevik...

Välislingid

muuda