Konstantinos Adeneler ja teised v Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)

Konstantinos Adeneler ja Teised v Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) (2006) C-212/04[1] on Euroopa Liidu kohtulahend, milles olid täpsustatud direktiivide kaudse õigusmõju (kooskõlalise tõlgendamise) ajalised piirid.

AsjaoludRedigeeri

Kreeka piimaettevõtes Ellinikos Organismos Galaktosis töötas 18 inimest (proovide võtjatena, sekretäridena, tehnikutena ja veterinaaridena). 2001. aasta maist kuni 10. juulini 2002 sõlmisid nad mitu järjestikuid tähtajalisi töölepinguid, mis kestsid kaheksa kuud. Viimased tähtajalised lepingud lõppesid 2003. aastal juunist septembrini ilma seda uuendamata.

Hagejad esitasid Kreeka kohtusse hagiavalduse, mille kohaselt nad palusid kohtult, et lepinguid tuleb käsitleda tähtajatu töölepingutena vastavalt tähtajaliste töölepingute raamlepingule, mis on lisatud EÜ tähtajalise töö direktiivile 1999/70/EMÜ[2]. Kuid Kreeka ei võtnud lõplikku kuupäevaks ehk 10. juuliks 2002 aastaks direktiivi 1999/70/EMÜ üle.

Kreeka kohus esitas EL kohtule mittu küsimust, kuid peamine neist oli: "Kas siseriiklik kohus peab siseriiklikku õigust tõlgendama, nii palju kui võimalik, vastavuses siseriiklikku õigusesse hilinenult üle võetud direktiiviga alates kuupäevast, mil direktiiv jõustus, või kuupäevast, mil möödus ülevõtmiseks määratud tähtaeg, millest ei oldud kinni peetud?"

KohtuotsusRedigeeri

Vastates sellele küsimusele Euroopa Liidu Kohus ütles, et:

124. Siseriiklik kohus peab alates ülevõtmise tähtaja möödumisest tõlgendama siseriiklikku õigust niipalju kui võimalik kõnealuse direktiivi sõnastusest ja eesmärgist lähtudes, et saavutada direktiiviga taotletavad eesmärgid, eelistades siseriiklike õigusnormide sellist tõlgendamist, mis on selle eesmärgiga kõige rohkem kooskõlas, et leida seeläbi nimetatud direktiivi sätetega kooskõlas olev lahendus.

Lisaks sellele, selles asjas Euroopa Kohus sõnastas kooskõlalise eesmärgi. Euroopa Kohtu järgi kooskõlaline tõlgendamine on mõeldud juhtudeks, kui direktiivi sättel puudub vahetu õigusmõju kas seetõttu, et asjakohane säte pole sellise mõju loomiseks piisavalt selge, täpne ja tingimusteta või seetõttu, et tegemist on ainult üksikisikute vahelise vaidlusega.

ViitedRedigeeri

  1. Asi C-212/04, Konstantinos Adeneler ja Teised v Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)
  2. Nõukogu direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta