Koit Lääts

eesti keemik

Koit Lääts (28. märts 1928 Kuressaare4. juuni 2008) oli eesti keemik, tegeles uurimis- ja juurutustööga orgaanilise sünteesi valdkonnas.

Elukäik

muuda
 • 1951 lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi keemikuna
 • 1951–1954 oli aspirant algul TPI-s, edasi põhiliselt Leningradi Tehnoloogia Instituudis
 • 1955 kaitses kandidaaditöö, teemaks oli konjugeeritud dieenide haloalküleerimine alküülhalogeniididega
 • 1955–1957 töötas Leningradis tehase Lenaromati kesklaboratooriumis
 • 1957–1960 töötas Moskvas Üleliidulises Lõhnaainete Instituudis
 • 1960–1992 oli Eesti NSV TA Keemia Instituudi orgaanilise sünteesi sektori (hiljem laboratoorium) juhataja
 • 1966 läks K. Läätse eestvedamisel TA Tehnilises Katsebaasis käiku katseseade tsitraali ja lõhnaainete tootmistehnoloogia väljatöötamiseks
 • 1973 kaitses K. Lääts doktoritöö "Küllastamata ühendite halogeenühenditega katioonse telomerisatsiooni mehhanism ja kineetika"
 • 1982 pälvis tema juhitud sektori töö Eesti NSV riikliku preemia
 • 1979 sai orgaanilise keemia professoriks
 • 1992–1995 oli Keemia Instituudi orgaanilise sünteesi osakonna juhtivteadur
 • 1995–2008 oli Eesti TA emeriitprofessor

Teadus- ja arendustöö

muuda

Koit Lääts sündis Saaremaal, isa oli mööblimeister, ema õpetaja. 1951. aastal lõpetas ta TPI keemikuna ja 1954. aastal aspirantuuri Leningradi Tehnoloogia Instituudis. Kandidaaditöö teemaks oli konjugeeritud dieenide haloalküleerimine alküülhalogeniididega, juhendajaks professor A. A. Petrov. 1955–1957 töötas K. Lääts tehase Lenaromati (Leningrad) kesklaboratooriumis. Seal hakkas ta uurima isopreeni ja tema hüdrokloriidide katioonse telomerisatsiooni protsessi kui üht võimalust mono- ja seskviterpeensete saaduste saamiseks. Kindlaks tehti põhilised reaktsiooni tingimused ja tõestati põhisaadused. Olulisima saaduse – geranüülkloriidi selektiivseks üleviimiseks aldehüüdiks (tsitraaliks) töötati välja modifitseeritud Sommelet' reaktsioon urotropiiniga. Selles laboris odava naftasaaduse isopreeni baasil väljatöötatud tsitraali sünteesimenetlus osutus konkurentsivõimeliseks teiste meetodite kõrval. Tehases Lenaromat ehitati K. Läätse initsiatiivil klaasist katseseade isopreeni hüdrokloorimiseks ja telomerisatsiooniks. Edasist tööd tehase ehitamise lähteandmete väljatöötamiseks ei finantseeritud.

ENSV Teaduste Akadeemia juhtkond oli K. Läätse teadmiste ja saavutuste suhtes hoopis positiivsemalt häälestatud. Nii loodi 1960. aasta kevadel ENSV TA Keemia Instituudi orgaanilise sünteesi sektor, mille juhatajaks valiti K. Lääts. Orgaanilise sünteesi arendamise osas olid temaga seotud suured lootused. Koit Läätse juhitud orgaanilise sünteesi sektori töö eesmärgiks sai välja töötada hinnaliste terpenoidsete saaduste sünteesi komplekssed tootmistehnoloogiad lõppeesmärgiga koostada lähteandmed vastava tehase projekteerimiseks. Need terpenoidide sünteesi ja tehnoloogia alased tööd Keemia Instituudis kestsid 32 aastat.

1966. aastal läks K. Läätse eestvedamisel TA Tehnilises Katsebaasis käiku katseseade tsitraali ja lõhnaainete tootmistehnoloogia väljatöötamiseks. Tema maine, sihikindlus, optimism ja ambitsioonid olid uurimis- ja katsetööde käigushoidmisel ning Moskvast ja ENSV TA-lt raha taotlemisel otsustava tähtsusega.

Mitmeetapiline lõppsaaduste saamise lihtsustatud skeem (vahesaadusi ja isomeerseid kõrvalsaadusi näitamata) on järgmine:

СН2=С(СН3)–СН=СН2 → СН3–С(СН3)=СН–СH2[–CH2–С(СН3)=СН–СH2]n–Y ,

kus n = 1, 2, 3, jne

Olulisemad saadused – geranüüli (n=1) ja farnesüüli (n=2) hapnikderivaadid olid: tsitraal ja farnesaal (CH2Y = CHO); geraniool ja farnesool (Y = OH); geranüüleetrid (Y = OAr); geranüülestrid ja farnesüülatsetaat (Y = OCOR). Selleks töötati välja mitu originaalset meetodit. Nende sünteesiskeemide kitsaskohaks oli telomerisatsiooni etapis komplitseeritud saaduste segu (isomeersed C10-, C15-, C20- jne kloriidid) moodustumine ja eesmärksaaduste madal saagis, vastuargumendiks oli nõudlus nimetatud hinnaliste saaduste järele ja teiste paremate meetodite puudumine.

Laiendades telomerisatsiooni lähteainete valikut töötati Koit Läätse juhtimisel välja suur hulk sünteetilisi lõhnaaineid ja taimekaitsevahendeid (feromoonid, juvenoidid, retardandid) ning nende analoogühendeid, mille efektiivsust ka testiti. Naksurmardikate levinumatele liikidele töötati välja suguferomoonide (geraniooli ja farnesooli estrid) preparatiivsed vormid. Juvenüülhormooni analoogidest lülitati preparaat efokseen Nõukogude Liidu taimekaitsevahendite nimekirja kasvuhoonekarilase tõrjeks. Kokku saadi uutele ainetele, tootmismeetoditele ja preparatiivsetele vormidele poolsada Nõukogude Liidu autoritunnistust ja mitmeid patente. 1973. aastal kaitses K. Lääts doktoritöö "Küllastamata ühendite halogeenühenditega katioonse telomerisatsiooni mehhanism ja kineetika". Selles pakkus ta välja uue lähenemise keeruliste telomerisatsioonireaktsioonide kineetika matemaatiliseks modelleerimiseks. 1982. aastal pälvis sektori töö Eesti NSV riikliku preemia. Koostöös katsetehasega koostati tehniline projekt tehase ehitamiseks Maardusse.

Eesti iseseisvuse taastamine tõi kaasa kavandatud tehase ehitamise ettevalmistustööde seiskamise ning 1992. aastal lõpetati ka orgaanilise sünteesi osakonna (endine sektor) tegevus. Alates 1995 oli K. Lääts Eesti TA emeriitprofessor.

Valik teadusartikleid

muuda
 1. К.В. Лээтс, А.К. Шумейко, А.А. Розеноер, Н.В. Кудряшева, А.И. Пилявская. Новый синтез цитраля из изопрена. – Ж. Общей Химии 1957, 27, 1510-1512.
 2. К.В. Лээтс. Синтез терпеновых производных из изопрена методом теломеризации. – Изв. АН ЭССР. Хим. Геол. 1968, 17(4), 355-360.
 3. К.В. Лээтс, Т.А. Каал, И.А. Калья, И.Б. Кудрявцев, Э.А. Мукс, М.А.Тали, С.Э. Тенг. К изучению ионно-каталитической теломеризации. 5. Определение изомерного состава фракции С10 теломера изопрена. – Ж. Орг. Химии 1974, 10(2), 159-161.
 4. А.Ю. Эрм, К.Э. Сийрде, Т.И. Пехк, К.В. Лээтс. К изучению ионно-каталитической теломеризации. 7. О составе синтетического цитраля. – Ж. Орг. Химии 1979, 15(8), 1593.
 5. К.Э. Сийрде, А.Ю. Эрм, Э.А. Мукс, Т.К. Вялимяэ, Л.Л. Крумм, К.В. Лээтс. К изучению ионно-каталитической теломеризации. 24. О составе сесквитерпеновых хлоридов–диаддуктов изопрена с его монодигидрохлоридами. – Ж. Орг. Химии 1987, 23(5), 922-926.
 6. M. Schmidt, T. Kaal, L. Bitter, L. Tammeraid, I. Kirjanen, K. Lääts. Cationic Telomerization of 2-Methyl-1,3-butadiene with Isoprpoxymethyl Chloride. A Model of Kinetics. – Proc. Estonian Acad. Sci. Chem. 1990, 39(2), 78-83.
 7. K. Siirde, A. Erm, H. Rang, A. Kogerman, I. Kudrjavtsev, K.Lääts. Stereoselective Separation of Substituted Allylic Chloroderivatives. – Proc. Estonian Acad. Sci. Chem. 1991, 40(4), 200-204.
 8. H. Rang, T. Pehk, S. Viitmaa, L. Lahe, A. Erm, I. Lõiveke, K. Lääts. Synthesis of Juvenile Hormone Analogues. 15. Synthesis of Novel 1-Aroxy-3-methyl-5-(mono-, di-, and trioxa-alkyl)-2-pentenes. – Proc. Estonian Acad. Sci. Chem. 1992, 41(4), 175-184.
 9. K. Siirde, K. Lääts, A. Erm, A. Kogerman, I. Kudrjavtsev, V. Ismailov, V. Pristavko. Structure-activity Relationship of Synthetic Pheromone Components in Sex Communication of Click Beetles (Coleoptera Elateridae). – J. Chem. Ecology 1993, 19(8), 1597-1606.
 10. K. Lääts, H. Rang, T. Kaal, S. Viitmaa. A Novel Method for Synthesing Alkoxy-2-alkenals. – Proc. Estonian Acad. Sci. Chem. 1994, 43(4), 170-173.

Isiklikku

muuda

Laulja Heli Lääts oli Koit Läätse õde.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda