Tootekaubastamine on toote müümine või müügile laskmine kaubana.

Looduskasutus muuda

Looduskasutuse mõistes nimetatakse kaubastamiseks tegevus, mille tulemusena loodusvarast saab kaup.

Maavara kaubastamine on maavara kaevandamine (mäenduse kõige laiem mõiste). See on tegevus, mille käigus toimub maavara geoloogiline uuring, maardla avamine, maavara väljamine, kaevise rikastamine ja toodetud kauba (mis enamasti on mõne teise tööstusharu toore) vedu tarbijani.