Ava peamenüü

Kaitseväe toetuse väejuhatus

Toetuse väejuhatuse vapp

Kaitseväe toetuse väejuhatus on keskalluvusega operatiiv-taktikalise tasandi Eesti Kaitseväe struktuuriüksus, mille peaeesmärgiks on tagada Eesti Kaitseväe võitlusvalmidus ning jätkusuutlikkus vajalike materjalide, teenuste ja väljaõppega.[1]

Toetuse väejuhatuse ülem on alates 2012. aastast olnud kolonelleitnant Kalev Koidumäe.[1], 21. juunist 2016 asus sellesse ametisse kaptenleitnant Roman Lukas. Alates 30. juunist 2017 on ülem kolonel Toomas Susi.

AjaluguRedigeeri

1. detsember 1917 loodi 1. Eesti diviis, mille varustamiseks loodi ka diviisi intendantuur. 24. veebruar 1918 loodi Eesti Vägede Intendantuur, mille personaliks määrati jaoskondade, ladude ja töökodade administratsioon. 1918. aastal saadeti Eesti Vägede Intendantuur Saksa okupatsioonivägede poolt laiali.[2]

21. novembril 1918 loodi Sõjaväe Varustusvalitsus, mida peetakse toetuse väejuhatuse eelkäijaks. Esialgselt allus see peastaabi ülemale ning alates 1918. aasta 23. detsembrist sõjavägede ülemjuhatajale. 28. november 1918 algas Eesti vabadussõda. Varustusvalitsus muutus vabadussõjas rahvaväe varustamise keskuseks, mille esmaseks ülesandeks oli Saksa okupatsioonivõimudelt ruumide üle võtmine. [2]

Pärast vabadussõda alustas varustusvalitsus suuremahulist toitlustamise, riietuse ja varustuse arendamist ning relvastuse, laskemoona ja sidetehnika ühtlustamist. Samuti asuti Vene tsaariarmee poolt kasutuses olnud rüüstatud ja lagunenud hooneid remontima. 1940. aastal saadeti varustusvalitsus Nõukogude okupatsiooni poolt laiali.[2]

22. mail 2002 loodi toetuse väejuhatus, mis tol hetkel kandis nime Kaitseväe logistikakeskus.[2] Struktuuriüksuse nimevahetus jõustus 2014. aasta 1. augustil.[3] Praeguseks töötab toetuse väejuhatuses ligikaudu 800 teenistujat.[2]

AllüksusedRedigeeri

Toetuse väejuhatuse koosseisu kuuluvad:

Toetuse väejuhatuse staapRedigeeri

Staabi ülesanneteks on nõustada väejuhatuse ülemat ja ülema asetäitjat ning kontrollida väejuhatuse tegevust. Samuti vastutab staap väejuhatuse julgeoleku ja riigisaladuste kaitse tagamise ning sellega seonduva ohu- ja riskianalüüsi koostamise eest. Vajaduse korral väljastatakse kiirreageerimisväeüksustele õppekogunemiste kutseid või mobilisatsioonikäske. Rahvusvahelistel sõjalistel missioonidel pakub staap Kaitseväe üksustele logistilist toetust ja koordineerib väejuhatuse üldist rahvusvahelist koostööd. Logistikaalaselt osaleb staap ka Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni tegevustes.[5]

Toetuse väejuhatuse staabiülem on kolonelleitnant Kaido Vaher.[5]

 
Logistikapataljoni embleem

LogistikapataljonRedigeeri

  Pikemalt artiklis Logistikapataljon

9. aprillil 1919 loodi soomusautodest ja kergtankidest koosnev auto-tanki rügement, mille järeltulijaks logistikapataljoni peetakse. Oma praeguse nime all on logistikapataljon struktuuriüksusena eksisteerinud alates 2009. aastast.[6]

Logistikapataljoni põhiülesanneteks on väeüksuse rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine ja reservüksuste formeerimine. Samuti väeüksuse lahinguvalmiduse tagamine. Logistikapataljon pakub ka logistilist toetust kõikidele Kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele.[7]

Logistikapataljoni ülem on kolonelleitnant Argo Reidla

TervisekeskusRedigeeri

1918. aasta 21. novembrit peetakse Kaitseväe tervishoiuvalitsuse ja kogu Kaitseväe sanitaarorganisatsiooni tegevuse alguseks. 2000. aastal loodi praegune Kaitseväe tervisekeskus kui iseseisev keskalluvusega üksus. 2002. aastal muutus tervisekeskus toonase Kaitseväe logistikakeskuse ehk praeguse toetuse väejuhatuse osaks.[8]

Tervisekeskuse ülesanneteks on kaitseväelastele tervishoiuteenuste võimaldamine ja arstliku komisjoni töö tagamine. Tervisekeskus varustab Kaitseväge ravimite ja muu meditsiiniliste vahenditega. Samuti õpetab asutus välja parameedikuid ja korraldab meditsiinipersonalile erialaseid koolitusi. [8]

Tervisekeskuse ülem on major Lauri Bender.[8]

RaamatupidamiskeskusRedigeeri

Raamatupidamiskeskuse ülesanneteks on raamatupidamise korraldamine vastavalt õigusaktidele ja eelarveprojekti koostamisel struktuuriüksuste varustamine vajalike raamatupidamisandmetega. Asutus tegeleb ka saldoandmiku Rahandusministeeriumi infosüsteemi sisestamise ning selle lisade koostamine ja esitamisega. Keskus esindab väejuhatust Riigikassaga suhtlemisel.[9]

Raamatupidamiskeskuse juhataja on Heldi Mändla.[9]

Toetusteenuste keskusRedigeeri

Toetusteenuste keskuse ülesandeks on sotsiaalse, psühholoogilise ja usulise toe ning usuvabaduse tagamine nii Kaitseväes kui ka rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas. Asutus juhib veteranipoliitikat ning korraldab teenistuskohustuste täitmise ajal vigastada saanud ja haigestunud isikute rehabilitatsiooni.[10]

Toetusteenuste keskuse ülem on kaptenmajor Toomas Kasemaa.[10]

Liikumis- ja veoteenistusRedigeeri

Liikumis- ja veoteenistus korraldab nii Eesti kui ka liitlaste üksuste ja varustuse vedusid ning sellega seonduvaid tolli- ja piiriprotseduure. Samuti tegeleb teenistus üldise siseriikliku üksuste ja varustuse liikumise planeerimisega. Liikumis- ja veoteenistuse üks ülesannetest on ka selleteemalise erialase väljaõppe pakkumine kaitseväelastele.[11]

Liikumis- ja veoteenistuse ülem on major Lauri Kiviloo.[11]

LogistikakoolRedigeeri

Logistikakool loodi 2003. aastal tagalapataljoni ehk praeguse logistikapataljoni koosseisu. Sellega loodeti parandada Eesti sõjaväelogistikute väljaõppe kvaliteeti. 2006. aastal võeti vastu otsus lõpetada ohvitseride koolitamine Soomes ja muuta see hoopis logistikakooli ülesandeks. 2012. aastal liikus logistikakool tänu oma kasvavale tähtsusele logistikapataljoni koosseisust toetuse väejuhatuse vahetusse alluvusse.[12]

Logistikakooli tegevusvaldkond hõlmab nii Kaitseväe logistikavaldkonna arendamist, väejuhatuse nõustamist kui ka erialase väljaõppe pakkumist. Arengu kiirendamiseks tegeleb logistikakool ka Kaitseväe logistilise tegevuse analüüsimisega. Logistikakooli ülesandeks on ka väljaõppes kasutatavate õppematerjalide koostamine ja uuendamine.[13]

Logistikakooli ülem on kapten Riho Juurik

[14]

MaterjaliteenistusRedigeeri

Materjaliteenistuse ülesanneteks on Kaitseväe vara haldamine ja sellele järelevalve teostamine. Lisaks haldavad nad ka Kaitseliidu relva- ja sõidukiregistrit. Teenistus tegeleb ka varustuse katsetamise ja arendamisega. Üheks oluliseks ülesandeks on ka vastavalt sõjalise valmisoleku astmele mobilisatsioonivarude käitlemine.[15]

Materjaliteenistuse ülem on major Valdo Veski.[15]

 
Kaitseväe orkestri logo

Kaitseväe orkesterRedigeeri

  Pikemalt artiklis Kaitseväe orkester

Orkestri algusajaks loetakse 1918. aastat, mil asutati Sõjaministeeriumi Orkester. Praegusel kujul tegutseb orkester alates 1993. aasta 1. veebruarist.[16] 2014. aastast kuulub orkester toetuse väejuhatuse koosseisu. Enne seda oli orkester Põhja kaitseringkonna alluvuses.

Orkestri põhiülesanneteks on sõjaväemuusika levitamine, Kaitseväes läbiviidavate muusikaürituste juhtimine ja nõustamine. Samuti arendavad nad koostööd nii teiste riikide relvajõudude kui ka Eesti Vabariigi muusikaorganisatsioonidega. Orkester mängib muu hulgas ka riiklikel tsiviil- ja sõjaväelistel esindusüritustel.[17]

Iga aasta tähistab orkester oma taasloomist tasuta kevadkontserdiga.[18]

Kaitseväe peadirigent ja Kaitseväe orkestri ülem on kolonelleitnant Peeter Saan.[17]

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 Toetuse väejuhatus, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Toetuse väejuhatuse ajalugu, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 3. Valitsus kinnitas kaitseväe põhimääruse, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 4. Toetuse väejuhatuse struktuur, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 5. 5,0 5,1 Toetuse väejuhatuse staap, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 6. Logistikapataljoni ajalugu ja sümboolika, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 7. Logistikapataljon, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 8. 8,0 8,1 8,2 Tervisekeskus, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 9. 9,0 9,1 Raamatupidamiskeskus, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 10. 10,0 10,1 Toetusteenuste keskus, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 11. 11,0 11,1 Liikumis- ja veoteenistus, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 12. Logistikakooli ajalugu, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 13. Logistikakool, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 14. Haldusteenistus, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 15. 15,0 15,1 Materjaliteenistus, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 16. Kaitseväe orkester tähistab taasloomise 20. aastapäeva kontserdiga, mil.ee, refereeritud: 12. mai 2015
 17. 17,0 17,1 Kaitseväe orkester, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015
 18. Kaitseväe orkester tähistab oma taasloomist kevadkontserdiga, mil.ee, refereeritud: 8. mai 2015