Kaitsetahe

Kaitsetahe (inglise keeles will to defend) on üksikisiku ja kogu elanikkonna väärtustele tuginev hoiak ja valmisolek panustada laiapindsesse riigikaitsesse.[1]

Olemuselt on kaitsetahe mitmetahuline ja avaldub erinevatel tasanditel: mikro- ehk indiviidi, meso- ehk üksuse/organisatsiooni ning makro- ehk ühiskonna tasandil. Ühiskondlikul tasandil on kaitsetahe seotud eksistentsiaalse ohuga riigi suveräänsusele. Kaitsetahe realiseerub võitlustahtena hetkest, mil isiklik tegevus ja panus muutub osaks riigikaitselisest tegevusest (sõja- ja rahuajal). Eesti kontekstis on kaitsetahte puhul eesmärk kaitsta Eesti iseseisvust, sõltumatust, põhiseadusliku korda ja territoriaalset terviklikust.[2]

MõisteRedigeeri

Kaitsetahte mõistet hakati Eestis kasutama 2000. aastal Kaitseminiseeriumi poolt algatatud avaliku arvamuse uuringute raames, kuid ametlik tähendus terminile kinnitati alles aastal 2022 riigikaitseterminoloogia andmebaasi Militerm[3] töögrupi poolt. Kaitsetahte mõiste on seotud eeskätt riikliku ja kultuurilise konteksti ning indiviidi isikliku hoiakuga.

Kaitsetahte kontseptsiooni kasutamine on omasem riikidele, mille riigikaitse on ülesehitatud reservarmee põhimõttel, kaasates otseselt või kaudsemalt suuremat hulka elanikkonnast. Kui võitlustahe ühiskonna tasandil tähendab pigem ühiskonna poolehoidu ja toetust professionaalse sõjaväe tegevusele sõjalises konfliktis, siis kaitsetahte kontseptsioon rõhutab lisaks lihtsale toetusele ka ühiskonnaliikmete valmisolekut ja kohustust aktiivselt osaleda ja panustada riigikaitsesse. Teisisõnu, kaitsetahe eeldab kodanikult arusaama, et tema ise on vähemalt teatud määral julgeoleku tootja.[4]

Kaitsetahe ühiskonna tasandil ehk nö kollektiivne kaitsetahe on erialases kirjanduses pigem mõtestatud kui valmidus astuda vastu sõjalisele agressioonile, mis ohustab riigi suveräänsust, näiteks riigipiiride ja riikliku terviklikkuse kaitsmist. Seetõttu on Eesti kontekstis sobivam kasutada elanikkonna sõjalise valmisoleku väljendamiseks kaitsetahet (will to defend) ehk valmisolekut reaalselt osaleda riigi kaitseliste ülesannete täitmisel. Sarnaselt defineeritakse kaitsetahet ka Soomes, kus kaitsetahe tähendab valmidust teenistuseks kaitseväes ja toetuse väljendust julgeolu- ja kaitsepoliitikale.[5]

Kaitsetahe vs võitlustaheRedigeeri

Termin "will to defend" on kasutusel eeskätt Põhjamaades ja Balti riikides, "will to fight" angloameerika kontekstis. Võitlustahte (inglise keeles will to fight) puhul vaadatakse ühiskondlikul tasandil eelkõige seda, kuivõrd ühiskond toetab riigi astumist sõtta, eriti just väljaspool riigi piire ehk toetus oma sõjalistele üksustele ja sõjaga kaasnevatele kulutustele (sh mõju majandusele jne).[6]

Ühiskonna tasandi võitlustahe tuleb arutluse alla siis, kui otsustatakse oma riigi vägede saatmise üle sõjalistele missioonidele. Milline on konkreetses olukorras nii poliitiline kui ka ühiskondlik foon ja millisel määral ollakse valmis panustama riiklikke ressursse (nii materiaalses mõttes kui ka inimelude mõttes) nii poliitilisel kui ühiskondlikul tasandil.[7]

Kasutatavad terminid vahelduvad sõltuvalt käsitletavast tasandist, näiteks Cronberg (2006) toob esile, et Rootsis on psühholoogilise kaitse raamistikus kaitsetahe indiviidi karakteristik, mis esindab mentaalset toetust totaalsele riigikaitsele ja tegemist on individuaalse meelsusega rahuajal. Seevastu võitlusvalmidus on grupi, kogukonna ja ühiskonna tasandi nähtus ja esindab hoiakut või võimekust seista vastu vägivallaohule.[8]

Kaitsetahe EestisRedigeeri

Eestis on avaliku arvamuse ja riigikaitse uuringutega üle 20 aasta järjepidevalt mõõdetud elanikkonna suhtumist ja hoiakuid riigikaitse ja julgeoleku sfääris. Sellised monitooringud on olnud üliolulised elanikkonna meelsuse ja valmiduse kaardistamiseks.[9] Alates 2000. aastast kaitseministeeriumi eestvedamisel korraldatavas uuringus on aastate jooksul osalenud kokku üle 40 000 vastaja. Keskmine valimi suurus ühes küsitlusvoorus on olnud 1000 vastajat. Kui algusaastatel viidi läbi kolm küsitlust aastas, siis tänaseks tehakse seda üks kord aastas. Aastatel 2000 - 2020 viis uuringuid läbi Eesti sotsioloog Juhan Kivirähk.[10]

Tehtud uuringutes eristatakse kaitsetahet aktiivsel ja passiivsel tasandil. Aktiivne kaitsetahe väljendab inimese soovi ise oma oskuste ja võimaluste piires riiklikus kaitsetegevuses kaasa lüüa. Passiivne kaitsetahe lähtub inimese hoiakust, et ohu korral peaks riik ohule reageerima ja vastupanu osutama.

Avaliku arvamuse uuringutele tuginedes on eestlaste aktiivne kaitsetahe olnud 2000–2021 aastal 60%–70%, 2022. aastal on see tõusnud 76%-ni. Mitte-eestlastest kodanike aktiivne kaitsetahe on olnud uuringute tulemuste põhjal alati madalam kui eestlastel, jäädes 40%–65% vahemikku. Aastal 2022 oli kaitsetahe mitte-eestlaste seas 45%. Eraldi arvestatakse avaliku arvamuse uuringus ka mitte-eestlastest mittekodanike kaitsetahet, mis üldiselt on jäänud vahemikku 33%–66%. Aastal 2022 on see 40%.

Eestlaste passiivne kaitsetahe on aastast 2000 näidanud kasvutrendi, jäädes 60%–90% vahele. Samuti on kasvanud ka mitte-eestlaste passiivne kaitsetahe, jäädes vahemikku 48%–83%.[11]

UurimissuunadRedigeeri

Kaitsetahte uurimisega tegeleb Eestis Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus (SJKK). SJKK on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi uurimisrühm, mille uurimisteemad koonduvad inimressursi jätkusuutlikkuse, sotsiaalsete institutsioonide ja militaarsotsioloogiliste uurimisprobleemide ümber. SJKK loodi 2014. aasta jaanuaris TÜ ühiskonnateaduste instituudi ja Tervise Arengu Instituudi (TAI) koostöös, et vastata Kaitseministeeriumi vajadusele täiendada inimressursiga seotud kompetentsi ja teadmist kaitsevaldkonnas.

Kompetentsi koondamine ja loomine toimus kolmel põhiteljel: demograafiliste ja sotsiaalsete muutuste seire ja prognoos; tervis ja füüsiline võimekus ning kaitsetahe, moraal ja valmisolek. Aastate jooksul on TÜ uurimisrühm täitnud erinevaid koostöölepinguid ja uurimisprojekte, mille tulemil on Kaitseministeeriumil, Kaitseväel, Kaitseliidul ja Kaitseressursside Ametil võimalik parandada ja kohandada oma tegevust seoses inimressursiga lähtuvalt kogutud ja analüüsitud informatsioonist.

Uurimisrühma liikmed osalevad aktiivselt rahvusvahelistes erialastes võrgustikes: NATO teadus- ja arendustegevuse töörühmad, ERGOMAS (European Research Group on Military and Society) ja ISA (International Sociological Association). Uurimisrühm panustab laiemalt teadmussiirdesse läbi kaitsevaldkonna teemaliste bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööde juhendamise.[12]

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. milterm (22.11.2022). "Kaitsetahe". milterm.ee. Vaadatud 14.12.2022.
 2. Kasearu jt, 2022 (22.12.2022). "Venekeelse elanikkonna suhtumised ja kaitsetahte. Uuringuaruanne". milterm.ee. Vaadatud 12.12.2022.
 3. Kaitseväe Akadeemia (01.01.2022). "Militerm | sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaas". https://sonaveeb.ee/ds/mil. Vaadatud 15.12.2022. {{netiviide}}: välislink kohas |väljaanne= (juhend)
 4. Truusa, Tiia-Triin (2022). The entangled gap: the male Estonian citizen and the interconnections between civilian and military spheres in society (Tsiviil- ja militaarsfääri lõimitus Eesti meessoost kodaniku vaatest). Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut
 5. Salo, M. (2008). Determinants of Military Adjustment and Attrition During Finnish Conscript Service. [PhD Thesis, University of Tampere]. Retrieved from http://tampub.uta. fi/bitstream/handle/10024/67908/978-951-44-7470-5.pdf;sequence=1
 6. Connable B., jt (2018) Will to fight: Analyszing, Modeling, and Stimulating the Will to Fight of Military Units. RAND Corporation. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2300/RR2341/RAND _RR2341.pdf
 7. Milterm (23.11.2022). "Võitlustahe". milterm.ee. Vaadatud 14.12.2022.
 8. Cronberg, T. (2006). The will to defend: a Nordic divide over security and defence policy. In A. J.K. Bailes, G.Herolf, B. Sundelius. The Nordic countries and the European security and defence policy. Oxford University Press.
 9. ÜTI (24.03.2022). "Avalik arvamus ja riigikaitse 2022". Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus. Vaadatud 15.12.2022.[alaline kõdulink]
 10. Kaitseministeerium (2020). "MEIE JULGEOLEKU TAGAVAD NATO-SSE KUULUMINE JA KAITSETAHE" (PDF). Eesti Kaitseministeeriom. Vaadatud 12.12.2022.
 11. Kaitseministeerium. "Kaitseministeerium". Kaiseministeerium.
 12. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut (24.03.2022). "SJKK". Tartu Ülikool sotsiaalteaduste instituudi koduleht. Vaadatud 13.12.2022.