Interaktsioon (statistika)

Interaktsioon ehk koosmõju (ka vastastikmõju, vastasmõju) on andmeanalüüsis olukord, kus ühe muutuja (argumenttunnuse e sõltumatu muutuja e vaba muutuja) mõju funktsioontunnusele (e sõltuvale muutujale e seotud muutujale) muutub sõltuvalt mingi kolmanda (argument)tunnuse väärtusest. Sellisel juhul öeldakse, et esineb interaktsioon või koosmõju argumenttunnuste vahel.

Näiteks: uuritakse inimese kehakaalu (funktsioontunnus) seost keskkonna (esimene argumenttunnus) ja pärilike (teine argumenttunnus) teguritega. Uuringu tulemusel leitakse, et ainult pärilikud või ainult keskkondlikud tegurid üksinda ei suuda ennustada kehakaalu; päriliku teguri mõju kehakaalule sõltub keskkonnatingimustest või keskkonnatingimuste mõju sõltub pärilikest teguritest. Sellisel juhul öeldakse, et pärilike ja keskkondlike tegurite vahel esineb interaktsioon.

Interaktsiooni leidmiseks kasutatakse mitmefaktorilise analüüsi meetodeid (mitmene regressioonanalüüs).