Grammatiline kategooria

Grammatiline kategooria on hulk üht tüüpi grammatilisi tähendusi, mis vastanduvad üksteisele ja mida väljendatakse kindlate vormiüksuste ehk tarinditega.

Väljendusviisid muuda

Grammatilistel kategooriatel on järgmised (morfoloogilised) väljendusviisid:

Tavalisemad grammatilised kategooriad muuda

Nimisõnade grammatilised kategooriad muuda

 • arv (ld numerus): ainsus/mitmus/kaksus (singular/pluural/duaal)
 • klass:
 • kääne (ld casus): eesti keeles on 14 käänet, annavad lauses sõnadele rolli
 • määratus ehk definiitsus: väljendavad artiklid, eesti keeles nt üks, see, mingi

Omadussõnade grammatilised kategooriad muuda

Tegusõnade grammatilised kategooriad muuda

 • aeg (ld tempus): olevik, minevik, tulevik; tulevikuvorme on keeltes vähem kui minevikuvorme, eesti keeles grammatiline tulevik puudub
 • isik (ld persona): eesti keeles 1.-3. isik (ainsuses ja mitmuses) ning umbisikuline tegumood
 • kõneviis (ld modus) eesti keeles kindel, käskiv (imperatiiv), kaudne, tingiv (konditsionaal) kõneviis; möönev (jussiv) ja sooviv (optatiiv) kõneviis paigutatakse tavaliselt käskiva kõneviisi alla
 • tegumood ehk geenus: aktiiv/passiiv; personaal/impersonaal
 • laad e aspekt:
  • lõpetatud/lõpetamata
  • tulemuslik/mittetulemuslik
  • punktuaalne/duratiivne
  • progressiiv
 • kõneliik:
  • eitav (eitust on vähem kui jaatust)
  • jaatav