Füüsikaliste suuruste loend

Loendis on sagedamini kasutatavate füüsikaliste suuruste ja nende ühikute nimed ja tähised. Elektrotehnilised suurused on loetletud ka Elektrotehniliste suuruste ja mõõtühikute loendis.

PõhisuurusedRedigeeri

Rahvusvahelise suuruste süsteemi ISQ (vastavad SI põhiühikutele) füüsikalised suurused, nende tähised, SI-süsteemi mõõtühikud ja dimensioonid on loetletud järgnevas tabelis.

Suuruse nimi Suuruse tähis, varutähis SI mõõtühik Ühiku tähis Dimensioon Lühikirjeldus
aeg t sekund s T Sündmuse kestus
ainehulk n mool mol N Aine kogus osakeste arvu järgi
elektrivoolu voolutugevus I amper A I Iseloomustab juhtme ristlõiget või muud pinda ajaühikus läbivat elektrilaengut
mass m kilogramm kg M Inertsi ja gravitatsiooni iseloomustaja ning mõõt
pikkus
laius
kõrgus
raadius
läbimõõt
teepikkus
l, L
b
h
r, R
d, D
s
meeter m L
temperatuur T kelvin K Θ Termodünaamiline temperatuur, ka temperatuurivahe
valgustugevus I, Iv kandela cd J Valgusvoog, mille kiirgab punktikujuline valgusallikas ruuminurga ühiku kohta

Tuletatud suurusedRedigeeri

Valik enamlevinud tuletatud füüsikalisi suuruseid, nende tähiseid, SI-süsteemi mõõtühikuid on toodud allolevas tabelis

Suuruse nimi Suuruse tähis, varutähis SI mõõtühik Ühiku tähis Lühikirjeldus
elektrijuhtivus G siimens S Keha võime juhtida elektrivoolu
elektrilaeng q kulon C Iseloomustab kehade elektromagnetilist vastastikmõju
elektrivälja tugevus E Volt meetri kohta V/m Punktlaengule mõjuv jõud elektriväljas
energia E, W džaul J Keha või mateeria liikumise üldine mõõt
energia ruumtihedus e, w džaul kuupmeetri kohta J/m3 Energia hulk ruumalaühiku kohta
erijuhtivus σ, γ, κ siimens meetri kohta S/m Iseloomustab aine või materjali elektrijuhtivust
erisoojus c džaul kilogrammi ja kelvini kohta J/(kg•K) Soojusmahtuvus massiühiku kohta
heledus L, Lv kandela ruutmeetri kohta cd/m2 Väljendab isehelendavalt või hajutavalt pinnalt antud suunas lähtuvat valgusvoogu
heliintensiivsus, helitugevus I vatt ruutmeetri kohta W/m2 Helienergia voo tihedus
helirõhk p paskal Pa Heli levimisel õhus või vedelikus tekkiv lisarõhk
helirõhutase Lp detsibell dB Helirõhu ja kuuldelävele vastava helirõhu suhe detsibellides
impulsimoment L meeterkilogramm korda meeter sekundis kg•m2/s Keha liikumishulga moment
impulss, liikumishulk p kilogramm-meeter sekundis kg•m/s Keha võime mõjutada teisi kehasid oma massi ja kiirusega
induktiivsus L Henri H Põhineb endainduktsioonil
inertsimoment I, J kilogramm korda meeter ruudus kg•m2 Pöörleva keha inertsi mõõt
jõud F njuuton N Kehade vastastikmõju mõõt
jõumoment M njuutonmeeter N•m ehk Nm Jõu võime põhjustada keha pöördliikumist
kaal Fg njuuton N Iseloomustab jõudu, millega kehale mõjub gravitatsioon või inerts
kiirendus
(lineaarkiirendus)
a meeter sekundi ruudu kohta m/s2 Kiiruse muutus ajaühikus
kiiritustihedus, kiiritustugevus E, Ee vatt ruutmeetri kohta W/m2 Iseloomustab pinnaelemendile langevat kiirgusvoogu
kiirus v meeter sekundis m/s Läbitud teepikkus ajaühikus
lainepikkus λ (lambda) meeter m Laine poolt läbitav teepikkus ühe perioodi jooksul
magnetiline induktsioon, magnetvälja tihedus B tesla T Määrab magnetväljas liikuvale elektrivooluga juhtmele mõjuva jõu
magnetvoog Φ (fii) veeber Wb Magnetilise induktsiooni voog läbi mingi pinna
mahtuvus C farad F Iseloomustab elektrijuhi või kondensaatori võimet mahutada elektrilaengut
molaarne kontsentratsioon c mool kuupmeetris mol/m3 Aineosakeste hulk ainete segu ruumala kohta
nurk, tasanurk (kreeka
väiketäht)
radiaan rad Nurk sirgete vahel tasapinnal
nurkkiirendus α (alfa) radiaani sekundi ruudu kohta rad/s2 Ringliikumise kiiruse muutus
nurkkiirus ω (oomega) radiaani sekundis rad/s Ringliikumise kiirus
pindala A, S ruutmeeter m2 Pinna suurus
periood T sekund s Ühe täisvõnke kestus
pöördemoment T njuutonmeeter N•m Iseloomustab pöörleva keha nurkkiirust muutva välisjõu mõju
pöörlemissagedus, pöörlemiskiirus n üks sekundis s‒1 ehk 1/s ehk r/s Täispöörete arv ajaühikus
ruumala V kuupmeeter m3 Ruumiosa suurus
ruuminurk Ω (oomega) sr steradiaan Tipunurk koonusel, mille tipp on kera keskmes ja põhja serv kera pinnal
rõhk p paskal Pa Pinnaühikule risti mõjuv jõud
sagedus f herts Hz Võngete arv sekundis
soojushulk Q džaul J Soojusvahetust iseloomustav suurus
soojusjuhtivus, soojusjuhtivustegur λ (lambda) vatt meetri ja kelvini kohta W/(m•K) Iseloomustab aines soojuse levimise määra
soojusmahtuvus Cp džaul kelvini kohta J/K Energia hulk, mis on vajalik keha temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra
takistus R oom Ω Elektrijuhi omadus avaldada elektrilaengute liikumisele takistavat mõju
tihedus ρ (roo) kilogramm kuupmeetri kohta kg/m3 Mass ruumalaühiku kohta
töö W, A džaul J Iseloomustab energia üleminekut ühest liigist teise
valgushulk Q, Qv luumensekund lm•s Kiirgusenergiat nägemisaistingu järgi väljendav suurus
valgussäritus H, HvQ lukssekund lx•s Vastuvõetud valgushulga pindtihedus
valgustustihedus ehk valgustatus E, Ev luks lx Pinnale langeva valgusvoo pindtihedus
valgusviljakus   luumen vati kohta lm/W Valgusallika valgusvoo ja selle tekitamiseks tarbitava võimsuse jagatis
valgusvoog Φ (fii), Φv luumen lm Väljendab kiirgusvoo valguslikku toimet
viskoossus η (eeta) paskalsekund Pa•s Vedeliku omadus takistada oma osakeste liikumist üksteise suhtes
vastastikune induktiivsus M henri H Iseloomustab kahe või enama vooluahela vastastikust magnetilist mõju
voolutihedus J, S amper ruutmeetri kohta A/m2 Juhi ristlõikepinda läbiva elektrivoolu ja selle pinna pindala jagatis
võimsus P vatt W Ajaühikus tehtav töö

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri