NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaap – teised keeled