Tartu Ülikool: erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
P (Undid edits by 88.196.30.53 (talk) to last version by Stanglavine)
Resümee puudub
Märgised: Tühistatud Viidete kustutamine
{{SeesEE artikkelaRtiKKEl| räägibrääGiB ülikoolistülikOOLIST; ajaleheajalehE kohtakOHTA vaatavAata artiklitaRtIKLiT [[UniversitasuNIVERsitaS TartuensisTartueNSiS]]; korvpalliklubiKorvPAlLiKlubi kohtakohtA vaataVaatA [[TartutArtU ÜlikoolüLiKOOl (korvpalliklubiKoRVpALliKLubi)]]; siiaSiIA suunabsUUNaB kaKA märksõnaMÄRksÕna , millemiLle teisteTeisTe tähendustetÄhenDuSTE kohtakoHTA vaata [[ (täpsustustÄpsustus)]].}}
{{ToimetaTOiMeTA|lisajalIsaJA=KruusamägiKrUusaMägi|aastaaAStA=2019|kuuKUU=oktooberokTOObEr}}
{{inFoKAsT ÜLiKOOL
{{Infokast ülikool
| niminImi = TartuTARtU ÜlikoolüLIkooL
| piltpILt = TartuTARTu ÜlikooliüLIkooLI peahoonepEAhoonE 2014-12.JPGJpG
| pildi_seletuspILdI_seletUs = [[TartuTArTU ÜlikooliüLIkoOli peahoonePeaHooNE]]
| ladina_nimiLaDina_nIMi = UniversitasUNIVErsitAS TartuensistarTueNSis
| deviisDEVIIS =
| asutatudASutATUD = 1632
| tüüpTüüP = avalikAVaLIk-õiguslikÕIgUSliK ülikoolÜLikOOl
| eelarveeelarVe = 182,6 miljonitmiLJONIt euroteuRoT (2019)<refREF>[httpsHttpS://wwwwWw.utUt.eeeE/etEt/eelarveeElARVe-2019 TartutaRtu ÜlikooliÜlikOoli 2019. aastaaAsta eelarveeELaRVE]</refREF>
| rektorREkTOr = [[ToomasTOOMas AsserAsSEr]]
| akadeemilisi_töötajaidAkaDeemiLISi_TööTAjAId = 1900 (2018) <refrEf nameNAme="statistikastATisTiKA.utUT.ee" />
| tugitöötajaidTuGITÖötAjaiD = 1747 (2018)
| üliõpilasiüLiÕPiLaSi = 13 169 (2018)<ref namenAME="statistikastatiStikA.utUt.eeeE" />
| kõrghariduseKÕrgharIDUse esimeselESimeSEl astmelAStmEL (bakalaureuseõpebAkAlAUREuSEõpe, rakenduskõrghariduseõpeRAKeNDuSkõrGHARIdusEõpE) = 7953 (2018)
| magistriõppesMaGISTriõPPes = 4033 (2018)
| doktoriõppesdOkTORIõpPEs = 1183 (2018)
| asukohtASuKoHT = [[TartuTARtu]]
| endised_nimedENDiseD_nIMEd =
| ühendusedüHEnDUsed = [[EuropeaneURopeAn UniversityunIveRsiTY AssociationAsSOCiatION|EUAEuA]], [[CoimbraCOIMbrA GruppgRuPP]], [[UtrechtUtRechT NetworkNEtworK]]
| laiuskoordinaatlAiUSKooRdInaaT = 58.38111111
| pikkuskoordinaatPIkKUSKOORDINaAt = 26.72027778
}}
 
'''TartuTARTu ÜlikoolÜLIKOoL''' ([[lühendLÜhENd]] '''''') onoN vanimVaniM jaJA suurimSUurIm [[EestieeSti]]sS tegutsevteguTSEV [[ülikoolülIKOOl]]. AinukeseainUkese ülikoolinaÜliKooLInA [[BaltimaadBAltimAad|BaltimaadesBaltImAADeS]] kuulubkUulub TartutArTU ÜlikoolülIkOOl 1,2% maailmamAAILMA parimatePARImatE sekkaSEkKa.<refREF nameNamE="OcTquOctQu" />
 
TartuTaRTu ülikooliülIkoOLI asutamisaastaksASUtamiSaasTaKs loetakseLOEtAKse aastatAasTaT [[1632]], milmiL TartusTarTUs avatiaVAti ametlikultametLikulT [[AcademiaaCaDeMia GustavianaGUsTaVIANA]]. [[TartutARtu ÜlikooliüliKooLI ajaluguAJAlUGU|SelleSELLE ajalukkuaJaLUKKu]] jääbJÄÄB mitmeidmItMeId katkestusikAtkesTUSI jajA erinevaidErINeVaid perioodepeRioODE. EestikeelseeesTikEelsE ülikoolinaÜlIkOOliNA alustatiAlustAti töödtöÖD [[1919]]. aastalAastAl. 1940–1941 jaJA 1944–1989 kandisKANDiS ülikoolüLIKOOL nimeNIME '''TartutArtu RiiklikRIiklik ÜlikoolüliKoOL''' (lühendLÜhEND '''TRÜtrü''').
 
TartutartU ülikoolisÜLIKooLIS onoN 4 valdkondavALdKONda: [[TartutArTu ÜlikooliÜliKooli humanitaarteadusteHUMaNitaArTeADUstE jaJa kunstidekunsTIde valdkondvALDkoND|humanitaarteadustehUmAniTaarTEaDustE jaJa kunstidekuNSTIDE valdkondvALdKOnD]],<refreF nameNAmE="3QjFW3qjFw" /> [[TartutARTu ÜlikooliÜliKoOLI sotsiaalteadustesOtSiaALTeADUsTe valdkondVAldKOnD|sotsiaalteadusteSOtsIaAlTeadusTE valdkondvaLdkOnd]],<ref nameNaME="j7z41J7z41" /> [[TartutArTU ÜlikooliüliKOoLi meditsiiniteadustemeDiTSiinItEadustE valdkondvALdKonD|meditsiiniteadustemEDItSIINitEAdUste valdkondvALDkONd]]<refREF nameNAMe="4STAU4stAu" /> ningNINg [[TartuTaRTu ÜlikooliülikOoli loodusLOOdUS- jajA täppisteadustetäpPIsTEADUste valdkondvaLDKONd|loodusloOdus- jaJa täppisteadusteTäppISTeAdUSTE valdkondVALdKOND]]<refrEF namenaMe="u1Sic" />. ÕppekavuÕpPEKavu on 157 – 2018/2019. õppeaastalÕPpeaASTAl toimusTOiMUs vastuvõttvAStuvõTt 56 bakalaureusebakalAUReuse-, 68 magistriMAGistRi- jaJa 33 doktoriõppekavaleDoktORIõpPEkAVaLe<ref namenaMe="mwXVomwxVo" />.
 
AlatesAlAtES 2018. aastaaasTa 1. augustistaUGUstisT onoN [[TartutarTu ülikooliÜlikoolI rektorREkToR|ülikooliüliKOoli rektorrEKtoR]] [[ToomastOomas AsseraSseR]]. Alatesalates 2019. aastastAASTaSt onON ülikooliüliKOOLI kantslerkaNtSLER [[KstinaKsTINA VallimäeVaLLiMÄe]].
 
ÜlikoolülIkooL onON hinnatudhinnAtUD parimakspARimaKs BaltikumisbAltIkuMis. NäiteksNäItEks edetabeliEDetAbeli [[QS WorldWorLd UniversityuNIVeRSIty RankingsRankInGs]] hinnangulhINNanguL oliolI TartuTArTu ülikoolÜlIKOol 2020. aastalAastAl maailmaMaAiLma ülikoolideüLiKoolIDE seasSEas paremuseltPAReMuSElT 285. kohalkOhaL<refrEf namenaMe="UUUuUU" /> (2019. aastalaAStal 301. kohalkOHAL<refRef nameNaME="c148uc148U" />), misMis onoN EestieesTi kõrgkoolideKõrgkOoliDE seasSEaS seniSENi kõrgeimKõRGeim koht. EdetabeliseDetAbELIs TimestimES HigherhigHer EducationeDuCaTIoN (THEtHE) WorldwORLD UniversityunIverSIty RankingsrAnkiNgS on TartutArTU ÜlikoolÜLikooL püsinudPüSINuD 2016.–2019. aastaniaastANI positsioonilposITsiOoniL 301–350 ningNIng edetabelisEDEtaBElIs AcademicacADemIC RankingrANKInG ofoF WorldworlD UniversitiesUnIverSiTieS (ARWUArWu) hoiabhoIAb 2019. aastalAaStaL positsiooniposITSiOOni 301–400.
 
TartuTartU ÜlikoolÜlIkOOL onON maailmaMAaIlmA 1% viidatuimateVIIdAtUImaTe ülikoolideüLIKOOLIDE jaJa teadusasutusteTeAdUSasUTUstE hulgasHulgAs 12 teadusvaldkonnastEADUsvaldKOnNaS. Ligi 50 TartuTArtu ÜlikooliÜlIKOoLI teadlasttEaDlAST kuulubkuULub 1% maailmaMAaILMA enimEniM viidatudvIiDatUd teadlasteTeadLaSte hulkaHUlKa (Web ofoF SciencescIEncE).
 
ÜleüLE poolePoole EestiEEsTi teaduspublikatsioonidestTeAdusPuBlIkAtSIOoniDEST avaldavadAVAldAvad TartuTArtU ÜlikooliÜlIKoOli teadlasedteaDLaSeD. TeaduspublikatsiooneTeAdUspuBlIkaTsioone onON [[ETISEtis]]-eE andmetelaNdmEteL uU 34 000, shsH ISIIsi WebWeB of ScienceSCIEnCE'iI andmebaasisAndMEbaasIS üleüLe 7500. TartuTartU ÜlikoolisülikoOlIS kaitstaksekAitsTAksE ka üleÜlE poolepOOlE EestiEeSti doktoritöödestdOKtOrITööDEsT (umbesuMBes 120 doktoritöödDOKTOrItÖöD aastasAaSTas).
 
2019. aastaAaSTA juulikuuJuuLIKUU seisugaSEiSUgA on liikmetegalIikmeTega seotudSEOtUD kokkuKOkKU 55 ülikooliÜLiKooLI ''[[spinSPIn-offofF]]'' ettevõtetETTEVõTet.
 
2020. aastaaaSta valmisvALmIssuurimsuurIM õppehooneõppeHoone nimetuseganIMEtUsEgA DELTAdeLta, kusKus asuvadasuvAd ArvutiteadusearvutiteaDuse instituutiNStITUUT, matemaatikaMATeMaatika ja statistikastaTIstikA instituutInsTitUuT, majandusemAJanDUse instituutINsTItUuT jne.<refreF>{{NetiviidenetivIIDe|autorAUtOr=TartuTArTU ÜlikoolÜlikoOl|urluRL=httpsHttPs://eikEIK.utuT.eeeE/portfoliopORtFoliO/deltamajadelTAMaJA/|pealkiriPEAlkiRi=Delta|väljaanneväLjaaNne=|aegaEG=2020 JaanuarjaANuAr|vaadatudvaaDATuD=02.02.2020}}</refrEf>
 
==JuhtimineJuhtIMiNe==
[[PiLT:TARTu ÜLiKoolI nõUkoGu aRUTeLuSEMiNaR "rISkIjUHTiMIne Ja EtteVÕTlikkuSE AREnDamiNe ÜLIkOoliS" 2015.jpG|pisI|lEFT|TaRTU ülIkOoli nõuKOGU IstunG]]
[[Pilt:Tartu Ülikooli nõukogu aruteluseminar "Riskijuhtimine ja ettevõtlikkuse arendamine ülikoolis" 2015.jpg|pisi|left|Tartu Ülikooli nõukogu istung]]
{{vaaTa|TARTu üLiKOolI ReKTOritE loeND|tArTu ÜLikOolI VaLITSUs|TArTU ÜLIKooli NõuKogU|TarTu ÜlikOoli sENAt}}
{{vaata|Tartu ülikooli rektorite loend|Tartu Ülikooli valitsus|Tartu Ülikooli nõukogu|Tartu Ülikooli senat}}
 
ÜlikooliüLiKooli juhtimisejUHtIMise struktuurstRUKtUuR onOn olnudOlnuD erieRI aegadelaegAdEL erinevERiNEv. AlatesalATEs 2012. aastastaAStASt onOn ülikooliÜLIkooLI juhtorganidjUhtoRgaNId nõukogunõuKoGU ja senatsEnAT.
 
NõukoguNÕUKogU onON ülikooliülikoOLI kõrgeimKÕRGEIM otsustuskoguOtSUStuSkoGU, mismiS vastutabVAstutab muuhulgasMuuhULgas ülikooliÜLikOoLi majandustegevusemAJaNdUstegEVUSE jaJa pikaajalisepIkaAjALiSE arenguaREnGu eesteeST. SinnasiNNa kuulubkuuLuB 11 liigetliigEt, kelleKELLE nimetavadnimETAVad ametisseAmETIsSe ülikooliüLIkooLI senatsENAt, [[EestieESTi TeadusteTeaDUstE AkadeemiaAkADEEmiA]] ningNiNg [[EestieeSTi haridusHariDus- jaJA teadusministerTeaduSMiNiSter|haridusHariDUS- jaJA teadusministertEAdUSmINisTEr]]. AlatesaLAtES 16. veebruaristvEebRuaRIST 2017 kuuluvadkUUlUVAD nõukokkunõUKokKu [[HeidiHeiDi KakkoKaKkO]], [[RuthRuTh OltjerOLtjER]], [[VahurvAHuR KraftKRAFt]], [[EvaevA Åkessonåkesson]], [[AntsanTS NõmperNÕMPeR]], [[ToomastOOmaS AsseraSseR]], [[Jürijüri Sepp]], [[BirutebiruTe KlaasKlaAs-LanglanG]], [[RichardRiCHarD VillemsvILLEmS]] jajA [[TõnuTÕNU LehtsaarLeHtsAAR]] jaJA [[ElselS HeinsaluHeINsAlU]].<refRef nameNAME="5Virp5viRp" /> EelmiseeeLMIse koosseisukooSSEIsU liikmedlIIkMED olid ToomasTOomaS AsseraSsER, [[ToivotOiVo MaimetsmaIMets]], [[PeeterpEETer SaariSaaRi]], JüriJüRI SeppsEPp, [[PaulPaUl VarulVarUl]], [[KajakaJa TaeltaeL]], [[ToomastoomAS KihokihO]], [[KerstiKeRstI KaljulaidkAlJUlaId]], VahurvAHur KraftkrafT, [[AkuaKu SorainensOrAinEn]] jaJa [[KariKaRi OlaviOLavi RaivioraIvIO]].
 
sENaT oN akAdeEmilINE OTsUStusKogU, mIs vaSTuTAB õPpe- jA TeaDUS- NING ARENdusTegevUs eeST. siNNa kuUluvaD reKTOR ja KunI 21 LiIGET. NENde sEas On üLIkooli tÖÖtaJATE VAlITUD nELi eSiNDaJAt igAsT VaLDkoNNAST (''huMAniORa, mEDicINa, ReALiA ET NAtURaLIA, SOcALiA'') NInG ülIÕpilasesINDUSE vALiTuD ÜLIÕpiLasTE esinDaJAd.<REf NAMe="MHmQV" />
Senat on akadeemiline otsustuskogu, mis vastutab õppe- ja teadus- ning arendustegevus eest. Sinna kuuluvad rektor ja kuni 21 liiget. Nende seas on ülikooli töötajate valitud neli esindajat igast valdkonnast (''humaniora, medicina, realia et naturalia, socalia'') ning üliõpilasesinduse valitud üliõpilaste esindajad.<ref name="mhMQv" />
 
AlatesAlaTEs 2018. aastaAaSTa 1. augustistaUgUsTisT onON [[TartuTarTU ülikooliüLIKoOLi rektorRektor|ülikooliüLiKOOLI rektorRekToR]] neurokirurgiaNeuROKIruRGIa professorproFEsSOR [[ToomastOomaS AsserAsSER]]. RektoraadisRekTorAADiS on ka õppeprorektorÕpPepROReKtor [[AuneaUNE Valkvalk]], teadusprorektortEaDuspROREKToR [[KristjanKriSTJan VassilvaSsIl]] jaJa arendusprorektorAreNDUsprorEkTOr [[ErikerIK PuuraPuURA]]. ÜlikooliüLikOolI kantslerkaNtsLer onoN [[KstinaKstInA VallimäevallimÄe]]. Eri valdkondadeValDkOndade dekaanidDEkAANId onoN [[MargitMArGIt SutropsuTROP]], [[MargusMarGuS LemberlEMBER]], [[RaulrAUL EametsEAMEts]] jaJa [[PeeterPEEter BurkbURk]].<refRef namenAME="struktuurStrUkTuuR" /> AlatesaLATeS 1. jaanuaristjaAnUARiST 2020 onON dekaaniddekAANID [[AntiANTI SelartSELarT]], MargusMargUS LemberLeMber, RaulRAul EametseamEts jajA [[LehoLEHo AinsaarAInSaaR]].<refRef>[httpsHtTps://novaatornOVaator.errErr.eeEe/994788/tartuTARTU-ulikooluLIKoOl-valisValIs-neljaleNelJale-valdkonnaleVaLdKoNnAle-dekaanidDEKAanID "TartutartU ülikoolüLiKooL valisVAliS neljaleNElJaLe valdkonnaleVAlDKoNNAlE dekaaniddEKaANID"] ERR NovaatornoVAaToR, 22. oktooberOkTooBeR 2019</refrEf>
 
==StruktuurStruKtUUr ==
{| classCLass="wikitablewikItAbLe"
!hUMaNiTaARTeaDUSTE ja KuNstiDe vALdKond
!Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
!sOtsiAAltEAdUSTE ValDKoNd
!Sotsiaalteaduste valdkond
!meDItSIInIteAdUstE vALDkoND
!Meditsiiniteaduste valdkond
!looduS- jA täPPISTEaduStE VaLdKOND
!Loodus- ja täppisteaduste valdkond
|-
|[[taRTu ÜliKooLi USUtEAdUSKONd|usUtEAdUSkONd]]
|[[Tartu Ülikooli usuteaduskond|Usuteaduskond]]
|[[TArTu ÜliKoOLI õIGuSTEADuSKoND|ÕiGUsteaDuskOND]]
|[[Tartu Ülikooli õigusteaduskond|Õigusteaduskond]]
|[[TartuTARtU ÜlikooliüLIKooLi bioBIO- jaJA siirdemeditsiiniSiiRdemEDitSiiNI instituutINstItuUT|Bio- jaJa siirdemeditsiiniSiirDEMEDItsiinI instituutINStiTuut]]
|[[tartU üLikooLi eeStI MereiNStiTUuT|EeSti MeReInSTitUUT]]
|[[Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut|Eesti mereinstituut]]
|-
|[[tARtu ÜLikOOLi ajaLoo JA ARhEoloOgiA iNstiTuuT|AjaLoO ja ArHeOLOogIa instItuUT]]
|[[Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut|Ajaloo ja arheoloogia instituut]]
|[[TARTu üLIKOoLI mAJAndusTEAdUSKOnd|mAJandUsTeADuskONd]]
|[[Tartu Ülikooli majandusteaduskond|Majandusteaduskond]]
|[[TaRtU ÜLIKOOLi peReMEDiTSiini jA RaHVaTeRVisHOiU iNstiTuut|pErEMEDiTsiiNi JA rAhVATERviSHoIu INSTituUT]]
|[[Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut|Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut]]
|[[tarTU ÜLiKOolI füÜsIKA iNStITUuT|füüsIKa inStitUuT]]
|[[Tartu Ülikooli füüsika instituut|Füüsika instituut]]
|-
|[[TArTu ÜlIKooLi eESTi JA üLDKeELeteAduse iNStITuUT|eESti Ja ÜlDkeeLEteADUSE INSTItuuT]]
|[[Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut|Eesti ja üldkeeleteaduse instituut]]
|[[TARTU üliKOolI ühiSkONnateADuSTE InSTiTUuT|üHiSkOnNAtEaDUSTe InStITUut]]
|[[Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut|Ühiskonnateaduste instituut]]
|[[taRtu ÜLiKooLI farMaATSiA INSTiTuut|FArmAaTsIa insTItuuT]]
|[[Tartu Ülikooli farmaatsia instituut|Farmaatsia instituut]]
|[[TaRTU üLikOoLI kEEMia INSTITuUt|keemiA INsTITuut]]
|[[Tartu Ülikooli keemia instituut|Keemia instituut]]
|-
|[[TArtU ÜliKOOli fiLOSooFia JA sEmIOOtiKa iNsTITUUt|fIlOSOOFIa jA SeMiOOTiKa INstITuut]]
|[[Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut|Filosoofia ja semiootika instituut]]
|[[tartU üLIkoOli HARIDusTeaDUSTe InStitUut|HAridUsTeADuSTe InstituUt]]
|[[Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut|Haridusteaduste instituut]]
|[[taRTu üliKoOLI KlIINiliSE MEDITsiINI InSTItuUT|klIiNILIsE MeDItsiinI iNstItuUT]]
|[[Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituut|Kliinilise meditsiini instituut]]
|[[taRTU ÜLiKooli MolEkulAar- Ja RakUbioloOGIa INStITuUT|moLekuLAAR- Ja raKUbIOloogiA inStItUuT]]
|[[Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut|Molekulaar- ja rakubioloogia instituut]]
|-
|[[TaRtU ÜliKoOli KULTUURiteadUStE Ja kUNstIdE InsTituUT|kuLTuurIteAdUStE Ja kUNstIdE iNSTiTUUt]]
|[[Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut|Kultuuriteaduste ja kunstide instituut]]
|[[taRTU ülIkOOLI pSüHhOLOOgiA iNsTItUuT|PSÜHhOloOgIa INSTItUUT]]
|[[Tartu Ülikooli psühholoogia instituut|Psühholoogia instituut]]
|[[taRTU üLiKOoLI HaMbaarSTITeaduSe inSTituUT|HAmbAarsTiTEAdUse INSTITUUt]]
|[[Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituut|Hambaarstiteaduse instituut]]
|[[TARtu ülikooli ÖKoLoogiA ja MaAteAduStE iNsTitUut|ÖKOLOogiA jA maateADUSte inSTiTuUT]]
|[[Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut|Ökoloogia ja maateaduste instituut]]
|-
|[[tarTU üLIKooli mAaiLmA kEElTe JA kUltuuRIDe KoLlEdž|mAaILMa kEELTe jA kulTuuriDe KolledŽ]]
|[[Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž|Maailma keelte ja kultuuride kolledž]]
|[[joHaN skYTTE PolIitikaUuRINgutE InStItuut]]
|[[Johan Skytte poliitikauuringute instituut]]
|[[taRTu ülikoOLi SPoRDIteAduStE jA FüSiOtEraaPia InStITuUt|SporDITEADUStE Ja fÜSioterAapIa iNstiTUuT]]
|[[Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut|Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut]]
|[[TARtU OBSeRvatOoRiuM|TARtU oBsErvaToOrIum]]
|[[Tartu Observatoorium|Tartu Observatoorium]]
|-
|[[tArtu ÜlIkOOLi VILJanDI KultUUrIakAdEemIa|vIlJaNDi KUltUuRiaKAdEemiA]]
|[[Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia|Viljandi kultuuriakadeemia]]
|[[TARtu üLikOoli nARva kOllEDŽ|narVA koLlEDž]]
|[[Tartu Ülikooli Narva Kolledž|Narva kolledž]]
|
|[[TarTU üLikoOLi tehnoLOogiAiNStituut|teHnOlOOgiaInSTITuUt]]
|[[Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut|Tehnoloogiainstituut]]
|-
|
|[[TaRTU ÜliKOOli pÄRnu kOLLeDž|pÄrnu KOlLEDž]]
|[[Tartu Ülikooli Pärnu kolledž|Pärnu kolledž]]
|
|[[tartu ÜliKoOlI arVuTItEADuSe INStitUut|aRvUtIteADUse InstitUut]]
|[[Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut|Arvutiteaduse instituut]]
|-
|
|
|
|[[taRTU üLIKOOlI maTeMAaTika jA stATIstikA instITUut|MATEmaatika jA STATISTika InsTiTuut]]
|[[Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut|Matemaatika ja statistika instituut]]
|-
|}
 
SamutiSAMuTi kuuluvadKuuLUVAd ülikooliÜlIkoolI struktuurisTrUktUUri [[GenoomikagENooMikA instituutiNStiTUut]], [[TartuTaRtu ÜlikooliüLIKoolI RaamatukogurAAMAtukOgU]], [[TartuTArtu ÜlikooliülikoOli muuseumMuUseum]], [[TartutartU ÜlikooliüLiKoOLi LoodusmuuseumLoodUSmUuSEuM]] kooskOoS [[TartuTArTu ÜlikooliüLIkooLi BotaanikaaedbotaanIkAaeD|botaanikaaiagabOtaANikaAIagA]], [[TartutArtU ÜlikooliÜLiKooLI TeaduskooltEaDUskooL]] jtJT osakonnadOsakoNnaD ningnING asutusedAsutUsEd.
 
2016. aastalAAsTal jõustunudjÕUStunud reformistreforMIST, millegaMiLLegA paigutatiPaIguTati struktuuriüksusedStRuKtuuRiÜksuseD neljanEljA valdkonnavaLdkONnA alla, andisaNDIs ülikoolüLIKoOL teadaTEada 2014. aastalAAstAL. OtsusOTsuS kinnitatikINNITaTI vaatamataVAatAMATa teaduskondadeTEAduSKondADe avalikuleAvalIKULE protestilePROtesTile, midaMIdA ajakirjandusesAjakiRjaNdUSEs vedasidVedASId eestEEsT eelkõigeeELkÕIGe õigusÕigUS- jaJA usuteaduskondUSuTEaDUskoND. OtsuseoTSUse aluseksaLuSeKs tooditooDi administratiivsedAdmiNIStRATIivseD põhjendusedpÕHJeNDused, mis ei pidavatPidAVaT mõjutamamÕjUtaMA õppeõPPe- jaJA teadustöödTEadustÖöd.<ref nameNAme="XXZHwXxzhW" />
 
[[TartutARtu ÜlikooliülIKOoLI TüriTÜrI KolledžkolLeDž]] suletisuLeTi 2011. aastalAasTaL.
 
==AjaluguAJalUGU==
[[Piltpilt:UusUuS AnatoomikumaNaTOoMIKUm.JPG|pisiPIsi|[[UusuuS AnatoomikumaNatOomikUM]] valmisValMIs 19. sajandiSaJANDI lõpulLÕpUL]]
{{VaataVAATa|TartuTartU ÜlikooliüLIkOoli ajaluguAJaLuGu}}
 
TRADItsIOoNiLISElt LiigItaTAKse tartu ÜLIkooli AJALugu jÄRGmisELT:
Traditsiooniliselt liigitatakse Tartu ülikooli ajalugu järgmiselt:
* 1632–1665 AcademiaAcaDemiA GustavianaGUstAVIaNA: RootsiRooTsI võimuvÕIMU aluseAlUsE ülikooliüliKOoLI esimeneESiMEnE perioodPeriOOD (ladinaLaDina ülikoolülikOol)
* 1690–1710 AcademiaaCadEMiA GustavogustaVO-CarolinaCArOliNA: RootsiroOTsI võimuVÕiMu aluseaLUse ülikooliÜLikOolI teineTeInE perioodpeRiOOD (alatesALatEs 1699. aastast PärnusPÄRnUs)
* 1802–1918 KaiserlichekAIseRliCHe UniversitätUnIversITäT zuZu DorpatDOrpat (saksaSAksa ülikoolüLikoOL)
* 1893–1918 KaiserlichekaIsErLicHe UniversitätUNiVersitÄT JurjewJUrjew (venestusaegnevENeStUSaEGNE ülikoolÜlIkoOl, üleminekÜlemineK veneVeNe keeleleKeeleLe)
* 1918–1940 EestiEESTI VabariigivabArIIgi TartuTarTU ÜlikoolÜliKool
* 1944–1989 Tartutartu RiiklikRIiKLik ÜlikoolÜLiKoOl NõukogudeNõUkogUde võimuVÕImu allaLl
* 1989–pRAEGuSEnI TarTU ÜliKoOL IseSEiSVUSe taaSTAmIse aJAl ja JÄreL
* 1989–praeguseni Tartu Ülikool iseseisvuse taastamise ajal ja järel
 
TegelikulttEGElIKUlT on sellinesEllInE periodiseeringpERIodiseeRINg lihtsustatudLihtsustaTUd. 1918. aastalaaStal tegutsesTeGuTses SaksaSakSa okupatsioonioKuPaTSIooNi allaLL lühikestlüHiKEst aegaaEGA saksakeelnesaksAKEELnE LandesuniversitätLANDeSuNiVeRSItäT DorpatDOrPAt jajA 1941–1944 EestiEestI OmavalitsuseOMAvaLITsuSe TartuTarTU ÜlikoolÜLikOol.
 
== RahvusvahelineRahVUSVAheLiNE koostööKoosTÖÖ ==
AastastaAstaSt 2003 onoN TartutARTU ÜlikoolÜlikOoL [[CoimbracoImBrA GruppgRUpP]]iI liigeLIIGe,<refREF>[httpsHTTPs://wwwwwW.utuT.eeeE/eteT/ulikoolistuLikOoLIst/rahvusvahelinerAHvusVaheLiNe-koostooKOOsTOo/vorgustikupohinevoRGuStikuPoHInE-koostookoOStOo/coimbracoiMbra-gruppgrUPp CoimbracOImbRA gruppGruPp] TartuTarTU ÜlikoolüliKOol (vaadatudvaaDaTUd 26. augustilAUguStil 2019)</refrEF> kuhuKuhU kuulubkuUluB kokkuKoKKU 39 EuroopaeurooPA ülikooliÜLikOoli,<refreF>[httpshttpS://wwwWww.coimbraCOImBRa-groupgRoUP.euEu/missionmIssION-statementstATEmeNt/listlISt-of-membersMeMBers/ ListLIsT of membersmEmberS] CoimbraCoiMBRa GroupGRouP (vaadatudvaADAtUd 26. augustilAUgusTIl 2019)</refreF> ningNiNG aastastAASTAST 2006 kuulutaksekuuLUtakse kaKA [[UtrechtiUtREchTi võrgustikVÕRGUStIK]]ku,<refREF>[httpshtTps://wwwWWw.utUt.eeEe/eteT/ulikoolistUliKoolISt/rahvusvahelineRAHvUsVaHelinE-koostookOOSTOo/vorgustikupohineVOrgUstIKUPOhine-koostookOOStOo/utrechtiutREchti-vorgustikVORGUStIK UtrechtiUtrecHti võrgustikVÕrgUStIk] TartutaRtU ÜlikoolülIKoOl (vaadatudVaAdatUd 26. augustilaUGUsTiL 2019)</refREF> kuskUS on kooskoOS 32 EuroopaeUroOPa ülikooliÜliKooli<refreF>[httpHTTp://wwwwWw.utrechtUtrEChT-networkneTwOrK.orgORg/ourOur-membersMEMbERs/ OurOuR membersMEmBerS] UtrechtuTREcht NetworknEtwoRK (vaadatudVaAdaTUD 26. augustilAuGuStIl 2019)</refreF>.
 
The GUild (thE Guild OF EuRopEaN rEseArch inTEnSivE UnIVeRSITiEs) ON 2016 LOodUD EuroOpa teADUSÜlikOOlIDE ORGAnisAtsiOoN. ThE GuiLDI AsuTAjateks oLI 14 TiPpÜLiKOOli EURoopA RIikidEsT, SH AINSA KEsk- jA idA EuROOPA RIIKiDE ÜLIKooliNA kUtsuTI aSUTaJaTE rInGi TARtU ÜLikOOL. tänAsEKS on VõrGUStIKu lIikMekS 19 VAlitUD TeADUsülIkOOli.
The Guild (the Guild of European Research Intensive Universities) on 2016 loodud Euroopa teadusülikoolide organisatsioon. The Guildi asutajateks oli 14 tippülikooli Euroopa riikidest, sh ainsa Kesk- ja Ida Euroopa riikide ülikoolina kutsuti asutajate ringi Tartu Ülikool. Tänaseks on võrgustiku liikmeks 19 valitud teadusülikooli.
 
LErU-CE7 INitSiATIiV on euRoOpa parImAtE TEaDuSÜLIKOOlIde vÕrGUStIkU LEru (the leagUE Of EUropEAN REsEARCh UnivERsItieS) JA SEitSmE Kesk-eurooPA ülIkooLI PArTNeRlusprOGRamm, Mis oN lOODuD SiHIgA mÕJuTAdA kõRGHAridUs- JA TEAdUSPoLIITikaT euroOPas.
LERU-CE7 initsiatiiv on Euroopa parimate teadusülikoolide võrgustiku LERU (the League of European Research Universities) ja seitsme Kesk-Euroopa ülikooli partnerlusprogramm, mis on loodud sihiga mõjutada kõrgharidus- ja teaduspoliitikat Euroopas.
 
[[EurOOpa ÜLiKOOLidE asSoTsiatsIoON]] (''EuroPeAN UnIVersiTy aSsociatiON'' – eUa) on euROOPA kõrGkoole NING REkTOriTe nõuKoGUsiD üHeNdav kaTuSorGAnisatsioON, OLLES Üks KÕrgHaridUssEktORi mÕjuKamAiD eestkÕNelEjaId EurooPa tasanDil. sEE ühEndAb TÄisLiiKMeTeNA 850 KõrGeMAT ÕPPEAsUtuST nINg 26 RiIGi rEKTORitE nõUKoGU. EUa tEkkiS 2001. aASTal EuroOpA REktOritE KOnveREntSi Ja EUROOPA LIIdu liikMESrIiKidE rEKTorIte konFÖdEratsiOoNI ÜhiNeDeS.
[[Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon]] (''European University Association'' – EUA) on Euroopa kõrgkoole ning rektorite nõukogusid ühendav katusorganisatsioon, olles üks kõrgharidussektori mõjukamaid eestkõnelejaid Euroopa tasandil. See ühendab täisliikmetena 850 kõrgemat õppeasutust ning 26 riigi rektorite nõukogu. EUA tekkis 2001. aastal Euroopa rektorite konverentsi ja Euroopa Liidu liikmesriikide rektorite konföderatsiooni ühinedes.
 
TartutArtu ÜlikoolilÜlIKoolIL onoN kahepoolsedKahePooLsed koostöökokkuleppedkOoStÖÖKOKKuleppEd ligiLigi 70 eriERi ülikooligaÜLIKOoligA.<refrEf nameNaME="n98ViN98vi" />
 
==TunnustustUNNustUS==
2010. aastalaastAL asetasASetAS HispaaniaHIsPaanIA rahvuslikraHvuSLik uurimisnõukoguUURimIsNÕUkoGu SRCSRc maailmamaailMA ülikoolideüLikooLIDE paremusjärjestusesPaREmusJÄrJESTUsES TartutaRtU ülikooliülIKOoli 187. kohalekOhale 12&nbspNBsp;000 maailmaMaaIlMa kõrgkooliKÕrgkOolI seasSeAS<refreF nameNAme="lCltBLCltB" />.
 
Tartu ÜlikoolüLiKoOl on ülikoolideÜlIKOolide QSqs-edetabelisedeTabElis IdaIDa-EuroopaeuRoOPa jaJa KeskkEsk-AasiaaaSia ülikoolideÜLIKOOLide seassEas [[MoskvaMOsKva RiiklikrIIKLIk ÜlikoolÜLIKOoL|MoskvaMOSKVA RiiklikuriiKLiKU ÜlikooliÜliKOOLi]] jajA [[NovosibirskinOVosiBIrskI RiiklikrIiKliK ÜlikoolüLikoOL|NovosibirskiNOvOsiBirSKI RiiklikuriIKlIKu ÜlikooliülIkOolI]] järelJÄrEL kolmandalKOLmandal kohalkohaL.<refrEf>[httphTtP://novaatorNOVaaToR.errErR.ee/637474/graafikudgRAAfiKud-tartuTaRtu-ulikoolulikOol-joudisjOuDIs-idaiDA-euroopaeUrOOPa-ulikoolideULIkOoLIde-hulgasHuLGas-3-kohalekoHaLe "GraafikudGRaAfiKUD: TartuTaRTu ülikoolÜLikOOL jõudisjÕUDIs IdaIdA-EuroopaeUrOoPa ülikoolideülIKoolide hulgashuLgas 3. kohalekOhale"] ERRErR NovaatornovAATor, 19. oktooberoKTOober 2017</refrEf>
 
== VilistlasedvILiStLasEd ==
HinnanguliselthInNanguliSelT onON TartuTaRtu ülikooliüLIkoOLI lõpetanudLõPetAnUd umbesumBEs 70 000 inimestiNimEst.
 
2016. aastaAaStA jaanuaristJAanUARIst onOn kasutuselkAsutuSeL TartuTArTu ülikooliÜLiKOoli vilistlasvõrgustikVIlisTlaSvõRgUstik [httpshTtpS://utalumniutalUmni.netNet/ utalumniutAluMni].
 
==PiltepiLTE==
<gallerygALLery>
Failfail:VollivoLlI Kalm, inauguratsiooniNAuguRAtsioon.jpgjpG|ÜlikooliüLIkOOLI rektorrektoR (2012–2017) [[VolliVOLlI KalmKAlM]]
Failfail:TartuTArtU ÜlikooliülikoOLI peahoonePEaHooNe 2012.jpg|[[TartutaRTU ÜlikooliÜlIkOoLI peahoonePEahoonE]]
FailfaIl:LossiLosSI 36 õppehooneõppeHoOnE (2012).JPGjpg|[[LossilosSI 36]] õppehooneõpPEHoone
FailfAil:VanemuiseVaneMuiSE 46 õppehooneõPPeHoONe.JPGjpg|[[VanemuisevanemUisE 46]] õppehooneÕPpEhOONe
FailFAiL:TÜ kunstimuuseumkUNStimUusEUM, sinineSiNine saalSAAl.JPGjpG|[[TartutARTu ÜlikooliüLIkooli KunstimuuseumkunstIMuUSEuM]]i sinineSIninE saalSAal
FailFaIl:TeadusfototEAdusFOTO 2015 - 04.jpgJPG|[[TartutartU TähetornTäHETorN|TartuTaRtu ÜlikooliÜlikOolI ajaloolineAJalOOLinE observatooriumObSeRvaTooRIuM]]
FAil:Uue KaLaSTiku SEIrE PüÜGIVAhEndI KAtSeTaMine.jPg|[[tARTU ÜLiKooLi eesTI mErEiNSTitUUt|Tü eeStI MeREInSTiTuuDi]] tEaDuRid uurimislAeVaL vILmA
Fail:Uue kalastiku seire püügivahendi katsetamine.jpg|[[Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut|TÜ Eesti Mereinstituudi]] teadurid uurimislaeval Vilma
FAiL:tÜ RkA 2011 RongKäik LaUluVÄLjAkuLe.JPG|[[tarTu ÜlikOOLi rAhvakunstiAnsambEl]]
Fail:TÜ RKA 2011 rongkäik lauluväljakule.jpg|[[Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel]]
FailFAil:PopsidPopsId, TartutarTu laulupidulaULUpidu, 2014.JPGjPG|[[Popsid|TartutaRTU ÜlikooliÜLikOOlI akadeemilineaKadeeMIliNE puhkpilliorkesterPuhKPIlLiORkesTer]]
</galleryGAlLERY>
 
==SportspOrT==
TartuTaRtu ÜlikooliülIkoOli juuresjuureS tegutsebTEGutSeB [[TartuTaRtu ÜlikooliÜlIKoOli AkadeemilineAKAdEEmIlinE SpordiklubisPOrdikLuBI]], kelleleKELLEle kuulub [[TartutARtU ÜlikooliüliKOoLI spordihooneSPordiHoOnE]].
 
tARTU ÜlikoolIgA On olNud VÕi oN PraEGU SeOTUd jÄRGmIsEd SpoRdIkluBiD:
Tartu Ülikooliga on olnud või on praegu seotud järgmised spordiklubid:
*[[TArTu üLikOoLI kORvPAlliMeesKonD]]
*[[Tartu Ülikooli korvpallimeeskond]]
*[[taRtU ÜlIKooLI KOrvPaLLInAiSkOnd]]
*[[Tartu Ülikooli korvpallinaiskond]]
*[[TartuTaRTU ÜlikoolÜLIkOOL/EedenEedEn]] (naiste võrkpalliklubivõrkPAllIKLUbi)
*[[TartuTarTU Ülikoolülikool FaunafAUNA]] (jalgpalliklubijalGPALLIKLUBI)
 
==VaatavaAtA kakA==
<divdIV stylesTYlE="-mozmoZ-columnColUMn-widthWidTH:25em25Em;-webkitWeBkiT-columnColUMn-widthwIDTH:25em25eM;columncolUmn-widthWIDTH:25em25eM;-mozmOZ-columnCOLumN-gapGAp:1em1EM;-webkitwEBkIT-columnCOLuMn-gapgAp:1em1eM;columncOlUMN-gapGap:1em;texttexT-alignALIgN:leftLEft;">
*[[TartuTArtu ÜlikooliÜLikOoLI rektoriterEKtOrItE loendLOEnD]]
*[[TartuTarTu ÜlikooliÜLIKooLi audoktoriteaUdOKtoRiTE loendLOeND]]
*[[TartuTARtu ÜlikooliüLiKooli õppejõududeÕpPEjÕuDUDe jaJa ametnikeameTniKE loendLoEND (1937)]]
*[[TartuTARTU ÜlikooliüliKooli õppejõududeõpPEjÕudUDE loendloEND (1937)]]
*[[TartutARTu ÜlikooliÜliKoOli teadusliketEaDUSLIKE stipendiaatidesTIPENDIaatiDE loendlOEnD (1937)]]
*[[TaRtU ÜLikoOLi riiGIKAITselISE ÕPetuSe InSTItUuT]]
*[[Tartu Ülikooli Riigikaitselise Õpetuse Instituut]]
*[[tARtU ÜlIkoolI VabaDE kunStIde PRoFesSoR]]
*[[Tartu Ülikooli vabade kunstide professor]]
*[[TartutArtu ÜlikooliÜLIKOoLi KirjastuskIRJastus]]
*[[akaDEEMILINE orgAnISAtsiOON]]
*[[Akadeemiline organisatsioon]]
*[[SkytteSkYTTE medalmeDaL]]
*[[tArtu üLiKooli akAdeeMilINE nAisKoOr]]
*[[Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor]]
*[[TartuTarTu ülikooliÜlikOOLI arhitektarhITeKt]]
*[[TartutArTu ülikooliÜLIkooli arvutuskeskusaRvUTuSKeskus]]
*[[RahvusvahelisteRAHVUSvAHeLisTe SuhetesuheTe RingRINg]]
*[[tARtU ülikoOLi SüMFOOnIaOrkeSTer]]
*[[Tartu Ülikooli sümfooniaorkester]]
*[[tArtu üLIkOolI kInEsiOLOOGIa Ja BiOMEHAAnIka lABoR]]
*[[Tartu Ülikooli kinesioloogia ja biomehaanika labor]]
*[[TartutarTU ÜlikooliÜlikoOLi SihtasutussIHtaSutus]]
*[[MathiasMathIas WühneriwÜhnERi kapitalKApitAl]]
*[[TaRTU ÜLIKoOli OrIentALiStikaKeSKUS]]
*[[Tartu Ülikooli orientalistikakeskus]]
*[[Tartu ÜlikooliÜLikooLi ideelaborIdeelAboR]]
*[[TarTu üLiKOOlI aRvutusLIKu NEUROtEADuse UurIMISGruPp]]
*[[Tartu Ülikooli arvutusliku neuroteaduse uurimisgrupp]]
*[[ProfessorpROfEssoR TalisTaLis BachmanniBacHMANnI laborlABor]]
*[[TartuTArtU ÜlikooliülikOOli maaliosakondMaaLIosakONd]]
*[[TartutartU ÜlikooliüLIkooLI RaefondRaeFOnD]]
*[[TartuTArTU ÜlikooliüLikOOlI suursUur medalMEdAl]]
*[[TartutArtU ÜlikooliÜlIKooLi aumärkaUmärk]]
*[[TRÜ sotsioloogiaSOTsioLOogIa laboratooriumlABORaTOoRIum]]
</div>
 
==ViitedViITEd==
{{viitedviiTeD|allikadaLLIkad=
<refrEF namenaME="struktuursTruKTUuR">[httpHTtp://wwwWWW.utUt.eeEE/etET/ulikoolistuliKOoLIst/struktuurStRUktUur-ja-inimesedInimeSeD/juhtiminejUHtiMINE/rektoraatrEKtOrAat RektoraatREKtORaat] TartutARtu ÜlikoolüLIKoOL</refrEf>
<ref nameNAMe="statistikastatistIKA.ut.eeeE">httphTtP://statistikastATisTIKA.ut.eeeE</refrEF>
<ref nameNaME="OcTquOCTQU">[httpHTtp://www.utUt.eeEe/et/ulikoolistULIKOOLIst TartutARTU ÜlikoolülIkoOl: ülikoolistÜlIkoolist]</refREF>
<refrEF namenAMe="3QjFW3qjFw">httphTtp://humanitaarteadusedHUMANiTaARteADUsEd.utuT.eeeE/etET</refreF>
<refreF namenAMe="j7z41J7Z41">httpHTtp://sotsiaalteadusedsOTsiAALTEadused.ut.eeEE/etET</refReF>
<ref namenAME="4STAU4sTaU">httphtTP://meditsiiniteadusedmeDiTSiiniteADUsEd.utuT.eeEE/etET</refrEf>
<refRef nameNAMe="u1Sicu1siC">httpHtTp://reaalteadusedReaaLTEAdUsed.utUT.eeEE/eteT</refRef>
<refrEf namenAme="mwXVoMWXvo">[httphtTP://wwwwWw.utUT.ee/et/ulikoolistulIKooLIST TartutaRtu ÜlikoolülIKooL]</refREf>
<refREf namenaMe="c148uC148u">[httphtTP://uudisedUuDIsed.errerR.eeEe/vV/eestieESti/b0274ea2B0274eA2-66c466C4-44da44dA-9b21-f001dc2b789aF001Dc2B789A "MaailmamAAiLMA ülikoolideÜLikOOLidE edetabelEdETABeL: TartutarTU ülikoolÜLIkoOL tõusisTõUsIS natukenaTUKE, TTÜtTÜ langeslAngES pisut"] ERReRR, 16. septemberSePTembEr 2014</refReF>
<refReF namenAmE="UUUUuu">[httpsHtTPs://wwwwwW.ajakiriAJAkIri.utuT.eeEE/artikkelARtikKeL/3726 TartuTArtU ÜlikoolüLiKOoL tõusisTõusiS edetabelisedetaBeLiS 16 kohtakOhTa], UniversitasunIVeRSitas TartuensistartUensIS, juulijuULI 2020</refReF>
<refrEf namenAMe="5Virp5vIRP">[httphTTP://wwwWWW.utuT.eeEe/etET/ulikoolistulIkOOlisT/struktuurSTRUKtuUr-ja-inimesedIniMeSED/juhtiminejuHtiMiNE/noukoguNoUkOgu NõukoguNõukogU] TartutArtu ÜlikoolülIkooL</refRef>
<refRef namenamE="mhMQvmHMqV">[httphtTP://wwwWWW.utuT.eeEe/et/ulikoolistUlikOOlisT/struktuursTruKtUUr-ja-inimesediNImesED/juhtimineJUhtimINe/senatSeNAT SenatsenaT] tartuTaRTu ÜlikoolüliKooL</refReF>
<refreF nameName="XXZHwXXZhW">[httphTTp://tartuTARtU.postimeesPOsTIMEes.eeEe/2834357/tartu-ulikooliuliKooLi-senatSENat-jaiJAI-omaOma-otsuseOtsUSe-juurdejUuRDe-neliNELI-teaduskondaTEaDuSkOnDa-jatkavadJatKaVAD "TartutArTU ÜlikooliÜlIKOoli senatseNAt jäiJÄI omaomA otsuseOtsUse juurdeJUUrdE: nelinELi teaduskondaTeaDuSKonda jätkavadJÄtKAVad"] TartutaRTu PostimeespostIMEES, 20. juuniJuUni 2014</refrEf>
<REF NAme="N98VI">[hTtp://www.UT.EE/ET/ulIKoolisT/raHvusVAHelINE-KOostOo/VAliSPArTNeRid/pArtNERULiKOOLiD PaRtNerÜliKOoLId] tARtU ÜLIkooL</Ref>
<ref name="n98Vi">[http://www.ut.ee/et/ulikoolist/rahvusvaheline-koostoo/valispartnerid/partnerulikoolid Partnerülikoolid] Tartu Ülikool</ref>
<refrEf nameNamE="lCltBlCltb">[httpHttp://wwwwWW.delfidELfI.ee/newsneWs/paevauudisedPAEVauuDisED/eestieEsTI/tartutaRtu-ulikoolULIkOOL-saiSai-rahvusvahelisesrAHVUSvAHElISes-ulikoolideuLIkoOliDE-pingereasPInGerEaS-korgeKoRge-kohakOHa.d?idID=32240243 TartuTarTU ÜlikoolülIKOOL saiSAi rahvusvahelisesRAHvusvaHElisEs ülikoolideüLIKooLIdE pingereaspINgErEAS kõrgeKÕrGE kohakoHA], PostimeespOstimEeS, 21. juulijuuLI 2010</refrEf>
}}
 
==KirjanduskirJaNdUs==
*PiirimäePiIRIMäe, Hh 1982: ''TartuTaRtU ülikooliÜliKoolI ajaluguaJaLUgu'' Ii 1632–1798. TallinntaLLINn: EestieeSTi RaamatraaMAt jaJA ValgusVALgUS.
*SiilivaskSIILIVaSk, KarlkaRl 1982: ''TartutaRTu ülikooliÜlIKooLi ajaluguajalUgu'' II 1798–1918. TallinnTAlLiNN: EestiEesTI RaamatRaamAt jaJa ValgusvaLGUs.
*SiilivasksiILiVaSk, KarlkArL jaJA HillarHiLlaR PalametspalAmEts 1982: ''TartuTaRtu ülikooliÜLikoOLI ajaluguajaluGu'' IIIiii 1918–1982. TallinntalLiNN: «EestiEESTI Raamatraamat» jajA «Valgus».
*[[EdgaredGAr Vv. SaksSakS]]: ''"EestiEeStI renessanssrenESsaNss aastatelAAstATEL 1802–1850"''. VõitlejavÕiTlEJA, aprillApRill 1966, nrNr. 4, lkLk. 4.
*[[ArnoldaRnoLD ChristianChRisTian TheodorThEodoR HasselblattHAsSELbLATT|ArnoldarnOLD HasselblatthAsSeLblaTT]]: ''"AlbumALBum AcademicumACaDEMICUM derDeR KaiserlichenKAISeRliChEN UniversitätUniverSiTäT DorpatDOrPAT"'', DorpatDOrpAT: C. MattiesenmATtiEsen, 1889 ([httphttP://datendaTeN.digitale-sammlungenSAmMLUnGEN.deDe/~dbDB/bsb00000433bsB00000433/imagesIMageS/ DigitaalseltDIgITAAlseLt])
*RückblickRüCKbLIcK aufaUf diedIE WirksamkeitWIrKsAMKeIT derDER UniversitätuNivErsITäT DorpatdOrpaT : zurzuR ErinnerungERiNnERuNG anAn die JahrejAHRe vonVON 1802–1865 : nachNAch dendeN vomVOM CuratorcURaTor desDes DörptschenDöRpTSChEN LehrbezirksLEHRBeZirKS eingezogenenEiNGEZoGEneN BerichtenBericHten undUnd MittheilungenmittHeILuNGEN., DorpatdorPAT : C. MattiesenMaTtIesEn 1866 [httpHtTP://tallinntAlLINN.estereStEr.ee/recordRecOrD=b2448007~S1s1*est ESTERisEStEris] ([httpHTTp://booksboOKs.googleGooGLE.eeeE/books?idID=158BAAAAQAAJ158baAaaQaAj DigitaalseltdigITAalsElT])
*ОБзор дЕяТЕЛЬНоСТИ имПЕрАТОрского ДЕРПТсКОГо УНиВерСИтЕТА: на паМЯТЬ О 1802–1865 гОдАХ / соСтАвЛЕн ПО оТЧЕТАм и ДонЕсеНИЯМ, пРеДстАвлеНнЫм пОПечителЮ деРптСКОгО учЕбноГО оКРУга [штрЮмпелЬ, Л. ; ПОД рЕд. проФ. н. а. ивАНовА], ДеРпТ : к. МаТтиСЕн 1866 [hTTp://TArTu.esTer.ee/rECOrD=B2441575~S1*ESt esTERIs] ([HtTP://BOOKs.GoogLE.EE/booKs?Id=wJg_AAAaYAaJ dIGiTaaLSElt])
*Обзор деятельности Императорского Дерптского Университета: на память о 1802–1865 годах / составлен по отчетам и донесениям, представленным попечителю Дерптского учебного округа [Штрюмпель, Л. ; под ред. проф. Н. А. Иванова], Дерпт : К. Маттисен 1866 [http://tartu.ester.ee/record=b2441575~S1*est ESTERis] ([http://books.google.ee/books?id=Wjg_AAAAYAAJ Digitaalselt])
 
==VälislingidväliSliNgid==
{{CommonskatcoMmonskat|UniversityuNivERsiTy ofoF TartutArtU}}
{{VikitsitaadidVIKiTsItaADID}}
* [httpshtTPS://wwwwwW.utUT.eeEe/ KodulehtKodULeHT]
* [httpHtTp://wwwWWw.riigiteatajarIigiTeaTaJA.eeEe/ertERT/act.jspjSP?idiD=784133&searchCurrentSEARChCuRRENT TartuTARTu ÜlikooliülIkOOlI seadusSEadUs]
* [[JacobjACoB JohannJohANN HastferhaSTFER]]iI plakatPLaKat [http://wwwWwW.raRa.ee/plakatidpLaKaTiD/indexINDex.phpPhp/etET/plakatPLAkAt/viewvIEW?idId=1074 (teatatakseTeAtATAKSE ülikooliÜlikoolI taasavamisesttAasaVAMIsEsT ningNinG kutsutakseKuTSuTaksE osalema taasavamisetaasavAmIsE pidustustelpIDuSTUsteL 21. augustilAUGustil 1690)]
* [[ErikeRiK DahlbergdaHLbErG]]iI plakatPLAkAT [httphTTP://wwwwWW.rarA.eeeE/plakatidPLAKaTid/indexindEX.phppHP/etET/plakatplakAt/viewvIEW?idiD=1092 (teatatakseTeATatAKsE ülikooliüLIKOOlI üleviimisestüleVIImisEsT PärnussePÄrnUssE 31. augustilaUGUSTIL 1699)]
* [httphTtp://wwwWwW.ehaEHa.eeEe/naitusedNaituseD/aprill_tekstAPrill_TeKsT.htm AjalooarhiivaJalooArhIiV: KeiserlikukeISerLIKu TartutARTu ÜlikooliÜlIkOoli avapidustusteavAPIDUSTUSTe kirjeldusKirJelDus 1802.aA.]
* [http://wwwwWw.eplePl.eeeE/artikkelArTIkkEl/192362 "TartutarTU ÜlikoolülIkool avasAVAS eE-ülikooliüLIKooli"] – EestiEEsTI PäevalehtpäEVaLehT. 13. veebruarVeeBRUaR 2002
* [httphTTP://uudisedUuDISeD.errerR.ee/indexiNdEx.phppHP?06175979 TartutaRTu ÜlikoolÜLIKoOl loobLOOB sümfooniaorkestriSümfOoNiAoRKEStRI] – ERRerR.eeEe, 2. septemberSEPtemBeR 2009
* [httphTTP://wwwwWW.temukitemuKi.eeEE/ "Tartu ülikooliüLIkoolI aula kuiKui kontserdisaaliKoNTSErdISAALI ajaloostaJAlOoSt Ii: 80 aastataaStAT TartuTaRTu HelikunstihELiKunsTi SeltsiseltSI kammermuusikasarjastkAmmERmuUsiKaSaRjAsT"] – TeaterTEatER, MuusikaMUusIkA, KinoKiNO 2012, nrnR 5, VirgeviRGe JoametsJoaMEtS.
* "TartuTarTU ülikooliülIKOoli aulaAulA kuikUi kontserdisaalikontSeRdisaalI ajaloostajALOost IIiI: GrossergRossER HörsaalHÖRSAAl derDer KeiserlichenkeiserLicheN UniversitätunIVErSitÄT" – TeaterTeateR. MuusikamuuSiKA. KinoKinO 2013, [httpHTTp://wwwwWW.temukiTemuki.eeEe/numbersNUmbERs/2013/1/article5592ArtICLe5592.pdfPdF nrNr 1], nrnR 3 ja nrNr 4, VirgevIRGe JoametsJOamets.
*OlevOLEV RemsurEmSU. "TargaltTaRGAlt, vaeseltvAESeLT jajA lõbusaltLÕbuSalT läbiLÄbI sajanditeSaJAndITE. RahvusülikoolirAHvUSüLikoolI juubeliksjUubeLiKs". PostimeesPOstIMees, 30. detsDetS 2019.
 
{{EestiEeSti kõrgkoolidKÕrGKOoLiD}}
 
[[KategooriakaTEGooRIA:TartuTArTU ÜlikoolüliKOol| ]]
[[kAteGOORIa:EeStI persOnaalSED omAvaLItsUsEd]]
[[Kategooria:Eesti personaalsed omavalitsused]]
[[KategooriaKAtEGoOria:1632]]