Erinevus lehekülje "Notariaalne tõestamine" redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
P
 
Notariaalne tõestamine (täistõestamine) on üks notariaalsetest tõestamistoimingutest notariaalse kinnitamise (lihttõestamine) kõrval.<ref>K.-A. Priinits. Notari ametitegevuse jagunemine ja vastutuse olemus. Magistritöö. Tallinn: 2019. – <nowiki>http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60932/priinits_ma_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y</nowiki> (20.10.2019). </ref> Notariaalne tõestamine on kõige rangem seadusega kehtestatud vorminõue ja seda reguleerib tõestamisseadus.<ref>R. Joamets. Tõestamisest tõestamisseaduses. – Juridica X/2001, lk 679. </ref> Tehingute notariaalse tõestamise nõue tuleneb tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvist 82, mis sätestab, et “Seaduse või poolte kokkuleppega ettenähtud juhtudel peab tehing olema notariaalselt tõestatud.”<ref>Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I, 06.12.2018, 3. </ref>
 
== '''Notariaalselt tõestatavad tehingud''' ==
„1. [[kinnistu]], [[Ehitis|ehitise]] või korteri omandamise või võõrandamise lepingud;
 
Samuti võib notari poole pöörduda tehingute tõestamiseks, mille jaoks ei ole seaduses notariaalse tõestamise nõuet ette nähtud.<ref>Notarite Koda. – <nowiki>https://www.notar.ee/518</nowiki> (06.10.2019).</ref>
 
== '''Notari ülesanded tehingute tõestamisel''' ==
 
=== '''1.    Nõustamiskohustus''' ===
Notar selgitab välja tehingu tegemiseks olulised asjaolud ning tehingu osaliste eesmärgid. Notar selgitab osalistele, millised eri võimalused on neil tehingute tegemiseks ning millised variandid oleks nimetatud olukorras kõige õigemad. Notar kannab hoolt selle eest, et tehinguga ei saaks kahjustada asjatundmatu ja kogenematu osaleja huvid ning et eksimused oleks välistatud. Notar valmistab notariaalakti, mis sisaldab tehingu osaliste tahteavaldusi ning notari selgitusi, tagades, et need oleks osaliste tahtele vastavad ning üheselt arusaadavad.<ref>Notar Triin Sild. – <nowiki>https://notarsild.ee/kes-on-notar/</nowiki> (06.10.2019). </ref>
 
=== '''2.    Hoiatamisfunktsioon''' ===
Hoiatamisfunktsiooni eesmärk on ära hoida järelemõtlematud sammud olulistes õigusküsimustes kohustuste võtmisel või õiguste loovutamisel. Samuti aitab see ära hoida väheste õigusteadmistega isikute hüvede ja õiguste kahjustamist.<ref>Notar Triin Sild. – <nowiki>https://notarsild.ee/kes-on-notar/</nowiki> (06.10.2019). </ref>
 
Notar nõustab tehingus osalejaid õigusalaselt, kuna notari kohustuseks on tutvustada lepingupooltele õiguslikke asjaolusid, mis ei pruugi olla konkreetselt lepingu sisuks. Seega tuleb notaril selgitada pooltele tehinguga kaasnevaid tagajärgi ja võimalikke riske. Näiteks võib siin tuua kinnisasja võõrandamise lepingu sõlmimise, mille põhisisu on see, et müüja kohustub andma kinnisasja ja selle omandi üle ostjale ning ostja kohustub tasuma müüjale kinnisasja ostuhinna ja võtma asja vastu.<ref>Võlaõigusseadus. – RT I, 20.02.2019, 8.</ref> Kinnisasja võõrandamise lepingust võib tuleneda osalejatele aga ka laiemaid õiguseid ja kohustusi, näiteks tulumaksu tasumise kohustus.<ref>I. Müür. Notariameti olemus ja notari roll õigusnõustajana. Bakalaureusetöö. Tallinn: 2013. – <nowiki>http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/32509/myyr_ilona.pdf?sequence=1&isAllowed=y</nowiki> (20.10.2019).</ref>
 
=== '''3.    Uurimisfunktsioon''' ===
Notar järgib toimingu tegemise nõudeid, et tagada tõestatava tehingu kehtivus. Esmased ülesanded on näiteks isikusamasuse, perekonnaseisu, esindusõiguse ning teo- ja otsusevõime tuvastamine.<ref>Notar Triin Sild. – <nowiki>https://notarsild.ee/kes-on-notar/</nowiki> (06.10.2019). </ref>
 
Notaril on juurdepääs erinevatele andmebaasidele. Notar hangib ja kontrollib enamikku andmeid (esindusõigus, perekonnaseis, isikusamasus), mida ta vajab notariaalakti koostamiseks ning tõestamiseks, ja tehingu eseme andmeid (looduskaitseliste piirangute andmed, kinnistusraamatu andmed) e-notari kaudu. E-notar on elektrooniline infosüsteem, mis võimaldab notarite ja riigi vahel elektroonilist suhtlust hoida ning päringuid eri andmete kogumiseks teha.<ref>P. Varul jt (koost). Asjaõigusseadus I. 1–3. osa (§§ 1–167). Komm vlj. Tallinn: Juura 2014. </ref>
 
=== '''4.    Esindusfunktsioon''' ===
Notar saab tehinguosalisi esindada avalikes registrites, kui ta edastab registritele lõpuleviidud ametitoimingutega seotud dokumente.<ref>Notar Triin Sild. – <nowiki>https://notarsild.ee/kes-on-notar/</nowiki> (06.10.2019). </ref> Praktikas tähendab see, et notari poolt tõestatud või kinnitatud notariaalaktid tuleb esitada äriregistrile, kinnistusosakonnale, abieluvararegistrile jt.<ref>I.Müür. Notariameti olemus ja notari roll õigusnõustajana. Bakalaureusetöö. Tallinn: 2013. – <nowiki>http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/32509/myyr_ilona.pdf?sequence=1&isAllowed=y</nowiki> (20.10.2019).</ref>
 
== '''Notari kohustused notariaalsel tõestamisel''' ==
 
=== '''1.    Neutraalsuskohustus''' ===
Notar peab olema ametitoimingu vahetute osaliste suhtes erapooletu ning mitte kaitsma ainult ühe poole huvisid. Neutraalsuskohustuse eesmärk on pakkuda kõikidele pooltele sama tasemega õigusnõustamist hoolimata nende majanduslikust seisust. Samuti vähendab neutraalsuskohustus tehingujärgseid vaidlusi.<ref>P. L. Murray, R. Stürner. The Civil Law Notary – Neutral Lawyer for the Situation: A Comparative Study on Preventative Justice in Modern Societies. München: C.H. Beck 2010, lk 159-160.</ref>
 
=== '''2.    Saladuse hoidmise kohustus''' ===
Saladuse hoidmise kohustus on nii notaril kui ka tema büroo töötajatel. Kohustus võimaldab edastada oma eraelulisi asju notarile teadmisega, et need avalikkuseni ei jõua. See kohustus laieneb samuti kõigile teistele asutustele, kellel on olemas juurdepääs notari koostatud dokumentidele.<ref>Notariaadiseadus. – RT I, 19.03.2019, 71.</ref>
 
=== 3.    '''Dokumenteerimise kohustus''' ===
Notar valmistab notariaalakti ette, formuleerib poolte tahteavaldused ning loeb seejärel notariaalakti pooltele ette. Kõik pooled peavad notariaalakti heaks kiitma ning oma käega allkirjastama. Ilma allkirjastamise ja heakskiiduta on tõestamine tühine.<ref>Tõestamisseadus. – RT I, 10.03.2016, 14.</ref>
 
== '''Viited''' ==