Erinevus lehekülje "Eesti Vabariigi teaduspreemia" redaktsioonide vahel

 
=== 1992 ===
* ''[[Jüri Engelbrecht]]'' “Asümmeetrilised üksiklained. Sissejuhatav käsitlus” (ingliskeelne monograafia). London & Harlow, Longman, 1991;
* ''[[Juhan Simovart]]'' “Veiste leukoosi etioloogia, epizootoloogia ja tõrjetulemused”. Moskva, 1991;
* ''[[Asta Õim]]'' “Sünonüümisõnastik”. Tallinn, 1991;
* ''[[Ain Heinaru]]'' (kollektiivi juht), ''[[Jaan Habicht]], [[Ann Kilk]], [[Maia Kivisaar]], [[Andres Mäe]], [[Allan Nurk]]'' “Biodegradatsiooniplasmiidide molekulaar-geneetiline uurimine ja baktertüvede kasutamine praktikas”. Tartu, 1992.
* ''[[Lembit Roostar]]'' (kollektiivi juht), [[Jüri Samarüütel|''Jüri Samarüütel'']]'', [[Mati Ress]], [[Tähti Saar]], [[Toomas Aro]], T[[oomas Hermlin]], [[Iivi Köbas]], [[Lidia Litvinova]], [[Mae Randala]], [[Ürjo Ploom]], [[Jüri Väli]], [[Arvo Klaar]],[[Hannes Kuiv]], [[Mehis Mikkel]]'' “Kaasasündinud südamerikete kirurgiline ravi”. Tartu, 1991.
 
=== 1993 ===
# [[Humanitaar- ja sotsiaalteadus|humanitaar- ja sotsiaalteadused]] ning [[pedagoogika]]
# [[tehnikateadused]]. [[Majandusteadus|Majandusteadused]] võisid pretendeerida eraldi antavatele majanduspreemiatele.
* Täppisteaduste preemia: ''[[Mart Elango]]'' “Elementaarsed mitteelastsed radiatsiooniprotsessid”.
* Põllumajandusteaduste preemia: kollektiiv koosseisus ''[[Ilmar Müürsepp]], [[Ülle Jaakmaa]], [[Aavo Kallas]], [[Jevgeni Kurõkin]], [[Elar Valdmann]]'' “Embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine geneetilise progressi kiirendamiseks piimakarja kasvatuses”.
* Tehnikateaduste preemia: kollektiiv koosseisus ''[[Mart Min]]'' (kollektiivi juht), ''[[Raul Lang]], [[Toomas Parve]], [[Ants Ronk]]'' “Optimaalsete faasisünkronisatsiooni süsteemide ning täpsete sünkroonmuundite loomise meetodid ja vahendid”.
* Humanitaarteaduste preemia: ''[[Juri Lotman]]'' “Valitud artiklid Tartu semiootika koolkonna uurimustest ja avastustest” ja ''[[Juhan Peegel]]'' “Nimisõna poeetilised sünonüümid regivärssides”.
 
=== 1994 ===
# [[geograafia|geo-]] ja [[bioloogia|bio]]<nowiki/>teadused ning [[põllumajandusteadus|põllumajandusteadused]];
# [[sotsiaal- ja humanitaarteadus|sotsiaal- ja humanitaarteadused]] (sh [[majandusteadus|majandusteadused]]).
* Riigiteaduspreemia: ''[[Voldemar Vaga]]'' Eesti kunstiajaloo-alaste uurimuste ja tööde eest.
 
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: ''[[Maido Rahula]]'' “Uusi probleeme diferentsiaalgeomeetrias” (ingliskeelne monograafia). [[World Scientific]], 1993.
* Tehnikateaduste aastapreemia: ''[[Hillar Aben,]] [[Claude Guillemet]]'' “Klaasi fotoelastsus” (ingliskeelne monograafia). [[Springer]], 1993.
* Arstiteaduse aastapreemia: ''[[Marika Mikelsaar]], [[Anne Ormisson]], [[Urmas Siigur,]] [[Epp Sepp]], [[Reet Mändar]], [[Irja Lutsar]], [[Heili Varendi]]'' “Vastsündinu tervise mõjutamine mikrofloora kaudu” (teoreetilis-kliiniline uurimus 1993−1994); ''[[Oleg Kurtenkov]], [[Jevgeni Smorodin]]'' “Maovähi ja kasvajaeelsete seisundite avastamiseks leitud uue markeri alfa-2 makroglobuliini tähtsus vähi diagnostikas”.
* Geo- ja bioteaduste ning põllumajandusteaduste aastapreemia: ''[[Olav Renno]]'' (kollektiivi juht), ''[[Kalev Rattiste]], [[Andres Kuresoo]], [[Vilju Lilleleht]], [[Eerik Leibak]], [[Ene Viht]], [[Jüri Keskpaik]], [[Rein Kuresoo]], [[Eerik Kumari]]'' ([[postuumselt]]), ''[[Henrich Veromann]]'' (postuumselt) “Eesti linnuatlas”. [[Valgus (kirjastus)|Valgus]], 1993; [[Arne Sellin]] “Taimede veemajanduse ökoloogiast”. Artikkel, dets. 1992.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''[[Olev Luguse]] ja [[Penti Vartia]]'' töögrupid: Eesti kollektiiv: ''[[Heldi Aarma]], [[Elmar Aedna]], [[Eike Hindov]], [[Alfred Kasepalu]], [[Toivo Kuus]], [[Peeter Marksoo]], [[Teet Rajasalu]], [[Urve Venesaar]], [[Mare Viies]]; ''Soome kollektiiv:'' [[Pasi Ahde]], [[Robert Hagfors]], [[Maia-Liisa Järviö]], [[Kalevi Koljonen]], [[Heikki A. Loikkanen]], [[Anti Romppanen]], [[Seppo Laakso]]'' “Eesti ja Soome sotsiaalmajandusliku arengu võrdlus”. Helsingi, 1993; ''[[Gustav Vilbaste]]'' (postuumselt), ''[[Erast Parmasto]], [[Heino Ahven]] (''postuumselt), ''[[Eeva Ahven]], [[Eevi Ross]], [[Madis Peil]]'' “Eesti taimenimetused”, 1993.
 
=== 1995 ===
* Riigiteaduspreemia: ''[[Heidi-Ingrid Maaroos]]'' (kollektiivi juht), ''[[Tamara Vorobjova]], [[Raivo Uibo]], [[Kalle Kisand]], [[Rein Tammur]], [[Tiiu Kivik]], [[Kaljo Villako]]'' epidemioloogilise populatsiooni juhuslikul valikul põhineva meditsiinialase uurimuse eest “[[Helicobacter pylori]] [[infektsioon|infektsiooni]] sagedus Eestis”.
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: ''[[Jaak Lõhmus]], [[Eugen Paal]], [[Leo Songsepp]]'' “Mitteassotsiatiivsed algebrad füüsikas” (ingliskeelne monograafia). [[Hadronic Press]], 1994.
* Tehnikateaduste aastapreemia: ''[[Valdek Kulbach]], [[Karl Õiger]]'' “Rippkonstruktsioonide arvutusmeetodid ja Tartu laululava kõlaekraan”.
* Arstiteaduse aastapreemia: ''[[Kaljo Villako]]'' (kollektiivi juht), ''[[Agu Tamm]], [[Ivo Kuusk]], [[Margus Lember]], [[Rein Tammur]], [[Toomas Väli]]'' “Pärilik hüpolaktaasia − levik, bioloogilised ja kliinilised aspektid”; ''[[Siiri Veromann]]'' “Silmaläätse kasvajad, eksperimentaalsed ja histoloogilised aspektid”.
* Geo- ja bioteaduste ning põllumajandusteaduste aastapreemia: ''[[Jaan-Mati Punning]]'' (kollektiivi juht), ''[[Katrin Erg]], [[Mati Ilomets]], [[Erik Kaljuvee]], [[Edgar Karofeld]], [[Olevi Kull]], [[Tiiu Koff]], [[Are Kont]], [[Valdo Liblik]], [[Diana Makarenko]], [[Igna Rooma]], [[Avo Rätsep]], [[Mart Varvas]], [[Arvi Toomik]], [[Martin Zobel]]'' “Kirde-Eesti maastike areng ja nende antropogeenne transformatsioon”.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''[[Helle Metslang]]'' “Aja kategooriad eesti keeles”.
 
=== 1996 ===
* Riigiteaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest: ''[[Ilmar Öpik]]'' energeetika-alaste uuringute ja ''[[Hans-Voldemar Trass]]'' lihhenoloogia-alaste uuringute eest.
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: ''[[Karl Rebane]], [[Artur Suisalu]], [[Viktor Palm]]'' (jun.) “Ühe lisandmolekuli spektroskoopia”.
* Tehnikateaduste aastapreemia jagati kahe töö vahel: ''[[Ülle Kotta]]'' “Pööramismeetod diskreetsete mittelineaarsete juhtimissüsteemide sünteesiülesannetes” (ingliskeelne monograafia). [[Springer]], 1995; ''[[Leo Mõtus]], [[Michael Godfrey Rodd]]'' (Walesi ülikooli professor) “Reaalaja tarkvara dünaamika analüüs” (ingliskeelne monograafia). Elsevier Science Ltd/Pergamon, 1994.
* Arstiteaduse aastapreemia: ''[[Olga Volož]], [[Lagle Suurorg]], [[Merilaid Saava]], [[Elionora Solodka]], [[Inna Tur]]'' “Südame- ja veresoonkonnahaiguste preventsiooni põhisuundade väljatöötamine ja ellurakendamine pikaajaliste (1980−1995) epidemioloogiliste uuringute alusel”.
* Geo-, bio- ning põllumajandusteaduste aastapreemia: ''[[Anto Raukas]]'' publikatsioonide seeria eest Loode-Euroopa kvaternaarigeoloogiast.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''[[Mati Erelt]], [[Reet Kasik]], [[Helle Metslang]], [[Henno Rajandi]], [[Kristiina Ross]], [[Henn Saari]], [[Kaja Tael]], [[Silvi Vare]]'' “Eesti keele grammatika” I-II.
 
=== 1997 ===
Riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''[[Viktor Palm]]''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Ago Samoson]]'', „Kvadrupooltuumade kahedimensionaalne kõrge lahutusega tuumaresonants spektromeetria mitteorienteeritud pulbrilistes ja amorfsetes tahkistes”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Mart Ustav]]'', „Papilloomiviiruste genoomi replikatsiooni ja onkogeenide uurimine”
* Arstiteadus: ''[[Mati Rahu]]'' (koll.juht), ''[[Tiiu Aarelaid]], [[Kaja Gornoi]], [[Heidi Thomson]]'', „Vähktõbi Eetis 1968-1992: haigestumus, levimus, elulemus ja suremus”
* Geo- ja bioteadused (preemia jagati kahe töö vahel): ''[[Tõnu Meidla]]'', „Eesti hilisordoviitsiumi ostrakoodid”; ''[[Urmas Kõljalg]]'', „Seeneperekond Tomntella ha suguluses olevad perekonnad parasvöötmelises [[Euraasia|Euraasias]]”
* Sotsiaalteadused: ''[[Wolfgang Drechsler]]'', „Johann Ulrich von Cramer ja demonstreeriv meetod õigusteaduses”
* Humanitaarteadused (jagati kahe töö vahel): ''[[Valter Lang]]'', „Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksul”, ''[[Karl Pajusalu]]'' „Mitmepoolsed lingvistilised kontaktid Lõuna-Eestis. Verbi murdelõpu variatsioonid Karksis”
 
=== 1998 ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''[[Juhan Peegel]]''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Jaan Einasto]]'' (koll.juht), ''[[Maret Einasto]], [[Vaikko Saar]], [[Erik Tago]]'' „Universumi ehituse korrapära uurimine”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Ilmar Koppel]]'' (koll.juht), ''[[Peeter Burk]], [[Vahur Mäemets]], [[Ivo Leito]],'' „Happelis-aluseliste tasakaalude uurimine gaasifaasis ja lahustes”
* Tehnikateadused: ''[[Enn Mellikov]]'' (koll.juht), ''[[Mare Altosaar]], [[Malle Krunks]], [[Jüri Krustok]], [[Vello Valdna]]'', „Pooljuhtmaterjalid päikeseenergeetikale ja optoelektroonikale”
* Arstiteadus: ''[[Mihkel Zilmer]]'' (koll.juht), ''[[Rein Teesalu]], [[Raul Talvik]], [[Tiina Talvik]], [[Jüri Samarüütel]]'', „Oksüdatiivse stressi patogeneetiline aspekt arteriaalse hüpertensiooni, südamepuudulikkuse, sepsise ja ajukahjustuse puhul”
* Geo- ja bioteadused: ''[[Martin Zobel]]'' (koll.juht), ''[[Kristjan Zobel]], [[Meelis Pärtel]], [[Mari Moora]], [[Jaan Liira]]'', „Taimeliikide kooseksisteerimise ja liigifondi teooria”
* Põllumajandusteadused: ''[[Viive Rosenberg]]'', „Kartuli meristeemi omaduste uurimine taimede haiguskindluse ja saagikuse suurendamise eesmärgil”
* Sotsiaalteadused: ''[[Jüri Allik]],'' sotsiaalteaduste alal 1997. aastal avaldatud teadustööd
* Humanitaarteadused: ''[[Eva Aaver]], [[Leo Anvelt]]'' (postuumselt), ''[[Heli Laanekask]], [[Abel Nagelmaa]],'' monograafia „Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814-1832”
 
=== 1999 ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''[[Pavel Bogovski]]''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Ülo Lumiste]]'', uurimuste tsükkel „Semiparalleelsed alammuutkonnad aegruumivormides”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Agu Laisk]], [[Vello Oja]]'', monograafia „Lehe fotosünteesi dünaamika”
* Tehnikateadused: ''[[Raimund-Johannes Ubar]]'', töö „Digitaalsüsteemide disaini ja diagnostika uued meetodid”
* Arstiteadus: ''[[Raivo Uibo]]'', uurimus „Autoimmuunhaiguste tekkemehhanismid ja immunodiagnostika”
* Geo- ja bioteadused: ''[[Jaanus Paal]]'' (koll. juht), ''[[Silvia Sepp]], [[Malle Leht]], [[Tõnu Möls]]'', tööde tsükkel „Eesti taimekoosluste ja mõnede taimetaksonite mitmekesisus”
* Põllumajandusteadused: ''[[Tamara Enno]], [[Hilma Peuša]], [[Oskar Priilinn]], [[Hans Küüts]]'', uurimistööde tsükkel „Nisu haiguskindluse geneetika ja aretus”
* Sotsiaalteadused: ''[[Rein Taagepera]]'', tööd üldpolitoloogia ja valimissüsteemide valdkonnas
* Humanitaarteadused (preemia jagati kahe töö vahel): ''[[Toomas Karjahärm]]'', monograafiad „Ida ja Lääne vahel”, „[[Venestamine]] Eestis 1880-1917” ja „Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850-1917”, ''[[Arvo Krikmann]]'', monograafia „Sissevaated folkloori lühivormidesse. Põhimõisteid, žanrisuhteid, üldprobleeme”
 
=== 2000 ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''[[Endel Lippmaa]]''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Peeter Saari]]'', tööde tsükkel „Laialivalgumatud valguslained”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Jaak Järv]]'', tööde tsükkel „Bioaktiivsete ainete toimemehhanismi ja spetsiifilisuse kvantitatiivse analüüsi meetodite arendamine ja rakendused”
* Tehnikateadused: ''[[Hiie Hinrikus]]'', publikatsioonide tsükkel aastatest 1996-1999 „Elektromagnetväljad biomeditsiinitehnikas”
* Arstiteadus: ''[[Toomas Veidebaum]]'', uuringud teemal „Molekulaarsed markerid vähiepidemioloogias
* Geo- ja bioteadused: ''[[Olevi Kull]], [[Ülo Niinemets]]'', uurimistööde tsükkel „Fotosünteesi kohanemine lehestikus”
* Sotsiaalteadused: ''[[Kalev Katus]]'' (koll.juht), ''[[Allan Puur]], [[Luule Sakkeus]], [[Asta Põldma]],'' monograafia „Rahvatikuvananemine Eestis”
* Humanitaarteadused: ''[[Tiiu Erelt]]'' (koll.juht), ''[[Tiina Leemets]], [[Sirje Mäearu]], [[Maire Raadik]]'', „Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999” ja sellega seotud keelekorralduslikud raamatud ja artiklid
 
=== 2001 ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''[[Karl Rebane]]''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Eve Oja]]'', tööde tsükkel “Banachi ruumide aproksimatsiooniomadused ja kaasruumide geomeetria”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Mati Karelson]]'', monograafia “Molekulaardeskriptorid kvantitatiivsetes struktuur-omadus sõltuvustes”.
* Tehnikateadused: ''[[Rein Munter]]'' (koll. juht), ''[[Juha Kallas]], [[Sergei Preis]], [[Marina Trapido]]'', tööde tsükkel “Täiustatud oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude kaitseks ja vee säästvaks kasutamiseks”.
* Arstiteadus: ''[[Aleksander Žarkovski]]'' (koll. juht), ''[[Anti Kalda]], [[Allen Kaasik]]'', tööde tsükkel “Närvirakkude kahjustus ja ravimsõltuvus: molekulaarsed mehhanismid ja farmakoloogiline preventsioon”.
* Geo- ja bioteadused: ''[[Dimitri Kaljo]]'' (koll. juht), ''[[Leho Ainsaar]], [[Linda Hints]], [[Tõnu Martma]], [[Jaak Nõlvak]],'' tööde tsükkel “Isotoopuuringute tulemusi Eesti paleosoilise arenguloo selgitamisel (ordoviitsiumi ja siluri stratigraafia, klimatoloogia ja okeanoloogia”.
* Põllumajandusteadused: ''[[Ülo Mander]]'' (koll. juht), ''[[Valdo Kuusemets]], [[Krista Lõhmus]], [[Ain Kull]], [[Hannes Palang]]'', tööde tsükkel “Põllumajandusmaastike muutused: mõju aineringele ja selle reguleerimine ökotehnoloogiliste võtetega”.
* Sotsiaalteadused: ''[[Talis Bachmann]]'', monograafia “Mikrogeneetiline lähenemine teadvustatud psüühikale” ja teised publikatsioonid.
* Humanitaarteadused: ''[[Peeter Torop]]'', uurimused slavistika, tõlketeooria ja semiootika valdkonnas.
 
=== 2002 ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''[[Erast Parmasto]].''
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Ene Ergma]]'', tööde tsükkel “Kompaktsete objektidega kaksiktähtede evolutsioon”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Nigula Samel]]'' (koll. juht), ''[[Ivar Järving]], [[Reet Koljak]], [[Karin Valmsen]]'', tööde tsükkel “Prostaglandiinide biosüntees selgrootutes”.
* Tehnikateadused: ''[[Jüri Elken]]'' (koll. juht), ''[[Jüri Kask]], [[Tarmo Kõuts]], [[Uno Liiv]], [[Tarmo Soomere]]'', Saaremaa süvasadama võimalike asukohtade hüdrodünaamilised ja geoloogilised uuringud.
* Arstiteadus: ''[[Marika Mikelsaar]]'', uurimuste tsükkel “Inimese normaalne mikrofloora ja olulisemad bakteriaalsed infektsioonid Eestis”.
* Geo- ja bioteadused: ''[[Raivo Mänd]]'' (koll. juht), ''[[Peeter Hõrak]], [[Indrek Ots]], [[Toomas Tammaru]],'' tööde tsükkel “Baasuuringud evolutsioonilise loomaökoloogia vallas – bioloogilise mitmekesisuse huvides”.
* Põllumajandusteadused: ''[[Anne Luik]]'' (koll. juht), ''[[Külli Hiiesaar]], [[Aare Kuusik]], [[Enno Merivee]], [[Luule Metspalu]],'' entomoloogilised uurimused keskkonnasäästliku taimekaitse arendamiseks (1998-2001).
* Sotsiaalteadused: ''[[Kalevi Kull]],'' tööde tsükkel “Jakob von Uexküll ja biosemiootika distsiplinaarsed piirid”.
 
=== 2003 ===
Vastavalt Valitsuse määrusele otsustati edaspidi anda preemiaid pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest kaks. Need preemiad said ''[[Jaan Einasto]]'' ja ''[[Ain-Elmar Kaasik]].''
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Vladimir Hižnjakov]]'', tööde tsükkel “Mitmekvandiliste protsesside mittehäirituslik teooria”.
 
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Tõnis Pehk]]'', tööde tsükkel kiraalsete molekulide tuumamagnetresonantsspektroskoopia alal.
* Tehnikateadused: ''[[Meelis Mihkla]], [[Arvo Eek]], [[Einar Meister]], [[Heiki-Jaan Kaalep]]'', töö “Eesti keele tekst-kõne süntees”.
* Arstiteadus: ''[[Andres Metspalu]]'', genoomiuuringud.
* Geo- ja bioteadused: ''[[Juta Haberman]], [[Aavo Miidel]], [[Tiina Nõges]], Ervin Pihu, Anto Raukas'', Peipsi järve uuringuid käsitlevad monograafiad “Lake Peipsi.Geology”, “Peipsi”, “Lake Peipsi. Flora and Fauna” ja “Lake Peipsi”. Meteorology, Hydrology, Hudrochemistry”.
* Põllumajandusteadused: ''[[Riho Gross]], [[Tiit Paaver'']], tööde tsükkel “Ohustatud ja kasvatatavate kalaliikide geneetiliste ressursside uuringud”.
* Sotsiaalteadused: ''[[Urmas Varblane'']], uuringute tsükkel “Otseste välisinvesteeringute mõju siirderiikide majanduse konkurentsivõime tõstmisel”.
* Humanitaarteadused: ''[[Mari Must'']], monograafiad “Vene laensõnad eesti murretes” ja “Põhjaeesti keskmurre: häälikulisi ja morfoloogilisi peajooni”.
 
=== 2004 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said ''TŠESLAV[[Tšeslav Luštšik]] LUŠTŠIK'' ja ''SULEV VAHTRE''[[Sulev Vahtre.]]
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Nikolai Kristoffel]], [[Teet Örd]],'' tööde tsükkel “Magneesiumdiboriidi ülijuhtivuse mehhanism”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Margus Lopp'']] (koll. juht), ''[[Tõnis Kanger]], [[Anne Paju'']], tööde tsükkel “Uued asümmeetrilised reaktsioonid ja nende katalüsaatorid”.
* Tehnikateadused: ''[[Arkadi Berezovski]],'' töö “Faasisiirdefrondid martensiitsetes tahkistes”.
* Arstiteadus: ''[[Eero Vasar'']] (koll. juht), ''[[Sulev Kõks]], [[Vallo Volke]], [[Vootele Võikar'']], uuringutsükkel “Psühhofarmakoloogiline ja geenitehnoloogiline lähenemisviis negatiivsete emotsioonide neurobioloogiliste mehhanismide selgitamiseks”.
* Geo- ja bioteadused: ''[[Helgi Arst'']], tööde tsükkel “Mitmekomponendiliste looduslike vete optilised omadused ja veealune valgusväli”.
* Põllumajandusteadused: ''[[Malle Mandre'']] (koll.juht), ''[[Katri Ots]], [[Jaan Klõšeiko]], [[Henn Pärn]],'' tööde tsükkel “Metsaökosüsteemi dünaamika ja okaspuude ökofüsioloogiline seisund looduslikes ning antropogeensetes stressitingimustes”.
* Sotsiaalteadused: ''[[Mikko Lagerspetz]],'' tööde tsükkel “Postsotsialistliku siirde mõjud Eesti ühiskonnas”.
* Humanitaarteadused: ''[[Mati Laur'']], uurimus “Eesti 18. sajandi ajalugu”.
 
=== 2005 ===
preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said ''EA[[Ea JANSEN''Jansen]] ja ''ILMAR KOPPEL''[[Ilmar Koppel]].
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Martti Raidal]],'' tööde tsükkel “Kvarkide ja leptonite ühendteooriast”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Maia Kivisaar'']], uurimuste tsükkel “Bakterigenoomi mutagenees-adaptatsioonimehhanism keskkonna stressi tingimustes”.
* Tehnikateadused: ''Jakob Kübarsepp'' (kollektiivi juht), ''[[Ants Lõhmus]], [[Irina Hussainova]], [[Rünno Lõhmus]],'' tööde tsükkel “Mikro- ja nanotehnoloogiliste uurimismeetodite arendamine tööstuslike materjalide väljatöötamiseks”.
* Arstiteadus: ''[[Jaanus Harro'']], afektide neurobioloogilise regulatsiooni alased uurimistööd.
* Geo- ja bioteadused: ''[[Tiiu Märss'']], uurimistööde tsükkel “Keskpaleosoiliste selgroogsete evolutsioon ja levik põhjapoolkera meredes ning nende praktiline väärtus geoloogias”.
* Sotsiaalteadused: ''[[Jüri Allik'']], eksperimentaal-, sotsiaal- ja isiksusepsühholoogilised uurimistööd.
* Humanitaarteadused: ''[[Magnus Ilmjärv'']], Eesti ja teiste Balti riikide välispoliitika alased uurimused: monograafia “Hääletu alistumine” ja teised publikatsioonid.
 
=== 2006 ===
Riigi teaduspreemia innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest määrati kollektiivile koosseisus ''AGO[[Ago SAMOSON''Samoson]] (kollektiivi juht), ''TIIT[[Tiit TUHERMTuherm]], JAAN[[Jaan PASTPast]], ANDRES[[Andres REINHOLDReinhold]], TIIT[[Tiit ANUPÕLD''Anupõld]] tööde eest teemal “Ülikiire proovirotatsiooni tehnika arendamine”.
 
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said ''LEMBIT[[Lembit Allikmets]] ALLIKMETS'' ja ''MIHKEL VEIDERMA''[[Mihkel Veiderma]].
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Arvi Freiberg'']] (kollektiivi juht), ''[[Margus Rätsep]], [[Kõu Timpmann]],'' tööde tsükkel “Fotosünteetiliste valguserastuste polaron-iseloom”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Ülo Niinemets]],'' uurimuste tsükkel “Lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni füsioloogia”.
* Tehnikateadused: ''[[Enn Mellikov'']] (kollektiivi juht), ''[[Mare Altosaar]], [[Sergei Beresnev]], [[Andres Öpik'']], tööde tsükkel “Päikeseelementide uued materjalid ja konstruktsioonid”.
* Geo- ja bioteadused: ''[[Kalle Olli'']], uurimistööde tsükkel “Funktsionaalsed protsessid ja bioloogilised interaktsioonid planktonikooslustes”.
* Põllumajandusteadused: ''[[Ülle Jaakma'']] (kollektiivi juht), ''[[Triin Hallap]], [[Jevgeni Kurõkin]], [[Andres Valdmann'']], uurimistööde tsükkel “Veiste sigimise füsioloogia ja patoloogia, rõhuasetusega viljakust mõjutavatele teguritele ja reproduktsiooni biotehnoloogia meetodite edasiarendamisele”.
* Sotsiaalteadused: ''[[Talis Bachmann'']], uurimistööde tsükkel “Kognitiivsete protsesside eksperimentaalne ja teoreetiline uurimine”.
* Humanitaarteadused: ''[[Anu Mänd]],'' monograafia “Linna pühadering. Pidukultuur Läänemere Idaranniku hansalinnades 1350 – 1550”.
 
=== 2007 ===
Riigi teaduspreemia teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava avastuse eest määrati kollektiivile koosseisus JAAN[[Jaan EINASTOEinasto]] (kollektiivi juht), MARET[[Maret EINASTOEinasto]], ENN[[Enn SAARSaar]] ja ERIK[[Erik TAGOTago]] töö eest teemal „Tumeaine avastamine galaktikate ümbruses ning universumi kärgstruktuur”.
 
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said ÜLO[[Ülo KAASIKKaasik]] ja ANTS[[Ants VIIRESViires]]
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Tõnu Kollo'']], uurimuste tsükkel “Mitmemõõtmelised maatrikstehnikal põhinevad statistikamudelid”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Mihkel Kaljurand'']] (kollektiivi juht), ''[[Mihkel Koel]], [[Merike Vaher'']], teadustööde tsükkel “Elektromigratsioonilised meetodid bioprotsesside analüüsis”.
* Tehnikateadused: ''[[Jaan Aarik]], [[Aleks Aidla]], [[Kaupo Kukli]], [[Väino Sammelselg]], [[Teet Uustare'']], tööde tsükkel “Dielektriliste materjalide aatomkihtsadestamise tehnoloogia arendamine”.
* Arstiteadus: ''[[Mati Rahu'']], uurimuste tsükkel „Haiguste ja nende mõjurite esinemine Eesti rahvastikus”.
* Geo- ja bioteadus: ''[[Peeter Nõges'']] ja ''[[Ingmar Ott'']], monograafia „Verevi järv – teravalt kihistunud hüpertroofne veekogu” ja siseveekogude ökoloogiat käsitlevad teadusartiklid.
* Põllumajandusteadused: ''[[Mihkel Jalakas'']], monograafia „Veise tiinuse ja sünnituse patoloogia” ning vaagna ja udara kandeaparaadi anatoomia ja obsteetrilise pelvimeetria alased uurimused veisel.
* Sotsiaalteadused: ''[[Maaja Vadi'']], uurimuste tsükkel “Organisatsiooniline käitumine siirdemajanduses”.
* Humanitaarteadused: ''[[Mall Hiiemäe'']], folkloristika alane uurimistöö.
 
=== 2008 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: VALDEK[[Valdek KULBACHKulback]] ja TIINA[[Tiina TALVIKTalvik]].
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Tiit Kutser'']], uurimuste tsükkel “Optiline kaugseire veekeskkonna uuringutes”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Maido Remm'']], uurimuste tsükkel “Inimgenoomi bioinformaatiline analüüs”.
* Tehnikateadused: ''[[Enn Lust'']], uurimuste tsükkel „Tahkeoksiidkütuseelementides ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorites ning kompaktsete ja poorsete elektroodide ning elektrolüütide vahelisel piirpinnal toimuvate protsesside seaduspärasuste komplekssed uuringud”.
* Arstiteadus: ''[[Tõnis Timmusk'']], publikatsioonide tsükkel „Närvisüsteemi haiguste molekulaarsetest mehhanismidest” eest.
* Geo- ja bioteadused: ''[[Valdur Saks'']] (kollektiivi juht), ''[[Jüri Engelbreht]], [[Enn Seppet]], [[Marko Vendelin'']], tööde tsükkel „Molekulaarne süsteemne bioenergeetika”.
* Põllumajandusteadused: ''[[Marika Mänd'']] (kollektiivi juht), ''[[Ants–Johannes Martin]], [[Reet Karise'']], uurimuste tsükkel „Tolmeldajaid ja kultuurtaimede tolmeldamist mõjutavad tegurid”.
* Sotsiaalteadused: ''[[Vello Andres Pettai'']], uurimuste tsükkel „Poliitiliste institutsioonide mõjud poliitilisele kultuurile post-kommunistlikes riikides”.
* Humanitaarteadused: ''[[Linnart Mäll'']], uurimuste tsükkel „Ida mõtteloo humanistlikud baastekstid globaliseeruva tsivilisatsiooni kontekstis”.
 
=== 2009 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: DIMITRI[[Dimitri KALJOKaljo]] ja KALJU[[Kalju KASKKask]].
 
Riigi teaduspreemia innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest sai kollektiiv koosseisus HILLAR[[Hillar ABENAben]] (kollektiivi juht), LEO[[Leo AINOLAAinola]], JOHAN[[Johan ANTONAnton]], ANDREI[[Andrei ERRAPARTErrapart]] töö „Integraalse fotoelastsusmeetodi teooria, mõõtmistehnoloogia ja aparatuuri väljatöötamine ja rakendamine jääkpingete mõõtmisel klaasitööstuses” eest;
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Aleksei Šerman'']], uurimuste tsükkel “Magnetiline ühismõõdutus, pseudopilud ja faaside eraldumine vaskperovskiitides”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Ülo Langel'']] (kollektiivi juht), ''[[Margus Pooga]], [[Mats Hansen]], [[Ursel Soomets]], [[Kalle Kilk'']], uurimuste tsükkel “Rakusisesed märklauad”.
* Tehnikateadused: ''[[Malle Krunks'']], uurimuste tsükkel „Vedeliksadestuse tehnoloogiad konkurentsivõimelisele päikeseenergeetikale”.
* Arstiteadused: ''[[Pärt Peterson'']], publikatsioonide tsükkel „Tsentraalse immuuntolerantsuse molekulaarsed mehhanismid”.
* Geo- ja bioteadused: ''[[Meelis Pärtel'']], tööde tsükkel „Makroökoloogilised protsessid eluslooduse mitmekesisuse mõjutajana”.
* Põllumajandusteadused: ''[[Erkki Truve'']] (kollektiivi juht), ''[[Merike Sõmera]], [[Cecilia Sarmiento]],'' uurimuste tsükkel „Taimeviiruste ja taimede kaitsemehhanismide uurimine”.
* Sotsiaalteadused: ''[[Tiiu Paas'']], uurimus „Regionaalsete majandusprotsesside analüüs ja modelleerimine: Eesti majandusareng EL-i ja Läänemere regiooni kontekstis”.
* Humanitaarteadused: ''[[Arvo Tering'']], monograafia „Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561-1798”.
 
=== 2010 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: MARIKA[[Marika MIKELSAARMikelsaar]] ja ARVO[[Arvo OTSOts]].
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Hannes Tammet]],'' uurimuste tsükkel “Atmosfääri aerosooli ja aeroioonide tekkeprotsesside ja evolutsiooni uurimine, aerioonide liikuvusspektromeetria meetodite ja aparatuuri arendamine”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Maris Laan]],'' uurimuste tsükkel “Inimese polügeenseid komplekstunnuseid reguleerivad genoomilõigud” .
* Tehnikateadused: ''[[Rein Kuusik'']] (kollektiivi juht), [[Andres Trikkel]], [[Tiit Kaljuvee]], tööde tsükli „Uurimusi happeliste gaaside emissiooni piiramiseks energeetikas”.
* Arstiteadus: ''[[Irja Lutsar'']], uurimuste tsükkel „Infektsioonide käsitlus omandatud immuunpuudulikkusega isikutel”.
* Geo ja bioteadused: ''[[Hannes Kollist'']], (kollektiivi juht), [[Heino Moldau]], [[Triin Vahisalu]], uurimuste tsükkel „Taimede stressitaluvus”.
* Põllumajandusteadused: ''[[Tõnu Püssa'']], uurimuste tsükkel „Taimsed toidulisandid ja nende antioksüdantne toime loomsetes toitudes” ja monograafia „Principles of Food Toxicology”.
* Sotsiaalteadused: ''[[Anu Realo'']], uurimuste tsükkel „Isiksus ja stereotüübid kultuuridevahelises perspektiivis”.
* Humanitaarteadused: ''[[Irina Belobrovtseva]], [[Svetlana Kuljus'']], monograafiad „Mihhail Bulgakovi romaani „Meister ja Margarita”. Kommentaarid”; „Roman M. Bulgakova „Master i Margarita”. Kommentarij” Tallinn, 2006; „Roman M. Bulgakova „Master i Margarita”. Kommentarij” Moskva, 2007.
 
=== 2011 ===
Preemiad pikaajalise teadus- ja arendustöö eest said: VLADIMIR[[Vladimir HIŽNJAKOVHižnjakov]] ja ÜLO[[Ülo Lille]]. LILLE
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Gennadi Vainikko'']], uurimuste tsükkel „Südamlikud Volterra integraalvõrrandid“.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Peep Palumaa'']], uurimuste tsükkel „Tsingi ja vase rakulised funktsioonid ning roll Alzheimeri tõve patoloogias“.
* Tehnikateadused: ''[[Mart Min'']], teadustöö Signaalid impedants-spektroskoopias: originaalsed meetodid, uudsed rakendused“.
* Arstiteadus: ''[[Eduard Maron'']], uurimuste tsükkel „Paanikahäire teket ja kulgu mõjutavad neurobioloogilised tegurid“.
* Geo- ja bioteadused: ''[[Anne Kahru'']], uurimuste tsükkel „Sünteetiliste nanoosakeste ökotoksikoloogia ja toksilisuse mehhanismid“.
* Põllumajandusteadused: ''[[Asko Lõhmus]],'' uurimuste tsükkel „Metsakasvatuse ökoloogilise säästvuse edendamine“.
* Sotsiaalteadused: ''[[Tiit Tammaru'']], uurimuste tsükkel „Rahvastikurühmade linnastumine, eeslinnastumine ja vastulinnastumine“.
*
 
21

muudatust