Erinevus lehekülje "Eesti Patendiraamatukogu" redaktsioonide vahel

resümee puudub
<br>
 
=== Põhiülesanded ===
 
# *Täidab tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid nõudeid ning ministeeriumi poolt antud ülesandeid;
 
# *Osaleb oma tegevusvaldkondi puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja teeb ettepanekuid nende muutmiseks ning täiendamiseks;
 
#* Osaleb oma tegevusvaldkondadega seotud strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel;
 
#* Valmistab ette ja viib ellu oma tegevusvaldkondadega seotud projekte, osaleb [[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium]]i poolt antud volituste piires rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
 
#* Komplekteerib ja teeb ettevõtetele, üksikisikutele, teadus- ja arendus- ning sihtasutustele (edaspidi avalikkusele) kättesaadavaks Eesti ja välisriikide ning regionaalsete tööstusomandi ametite tööstusomandi õiguskaitse alg- ja vahendusinformatsiooni väljaannete, dokumentide, välisriikide tööstusomandi kaitse seaduste, juhendite ning erialakirjanduse (edaspidi tööstusomandialane informatsioon) fondi;
 
#* Teeb [[Patendiamet]]ile tööstusomandi õiguskaitsetaotluste menetlemiseks kättesaadavaks välisriikide ning regionaalsete tööstusomandi ametite tööstusomandialase informatsiooni fondi;
 
#* Korraldab Eesti tööstusomandialase informatsiooni levitamist Eestis ja välisriikides.
 
<br>
 
=== Teenused ===
 
<br>
 
==== Infouuringud ====
*tehnika taseme uuringud
*firmauuringud
 
<br>
 
===== Teemauuringud =====
 
Teemauuringute eesmärgiks on anda teavet maailma riikide firmade ja nende tööstusomandi objektide kohta, kelle tegevus vastab päringus märgitud arendustegevuse (toodete kavandamise, arenduse ja tootmise) valdkonnale. Aitavad arendustegevuse spetsialistidel määrata oma toote turupositsiooni, saada teavet tuntud tehnilistest lahendustest ning saadud infot läbi töötades luua uusi tehnilisi lahendusi. <br>
 
<br>
 
===== Tehnika taseme uuringud =====
 
Tehnika taseme uuringute puhul tuleb kõigepealt läbida juba teemauuringutele omased etapid. Täiendavaks tunnuseks on see, et siin süvenetakse leitud dokumentide tehnika tasemesse, hinnates kirjeldatud õiguskaitseobjektide innovaatilist külge ning ka konkurentsivõimelisust, toetudes võimalusel juba reaalselt eksisteerivate toodete tehnilistele parameetritele ning konkurentsivõime kirjeldamisele. Tehnika taseme uuringu aruanne aitab arendustegevuse spetsialistidel määrata oma toote turupositsiooni võrreldes tipptasemega. <br>
 
<br>
 
===== Firmauuringud =====
*teada on kindel tehnikavaldkond ja soovitakse infot selles valdkonnas tegutsevate firmade kohta. <br>
 
<br>
 
==== Infootsingud ====
*leiutaja nimi
 
<br>
 
'''Valikteadistus''' on üks võimalus anda kliendile teda huvitaval tehnikaalal hea ülevaade. Selle käigus saab tellida vastava lepingu alusel perioodiliselt uusimate publitseeritud leiutiskirjelduste tiitellehti.
==== Teabepäevad ====
 
Korraldame tööstusomandi kasutamist propageerivaid tasuta teabepäevi. Soovi korral võib iga firma leppida kokku teabepäeva korraldamise sobival ajal ja kohas. Selleks palume saata e-kirja, milles kirjutate oma soovidest.
 
 
Koolitus
 
 
Me oleme välja töötanud ka kursuse "Tööstusomandi õiguskaitse ja informatsioon firma arendustegevuses" moodulite ainekava ning vastavalt huviliste soovidele korraldame kursuseid, kus lektoriteks on meie oma töötajad.
 
 
 
Trükiste ja andmekandjate kasutamine
 
Patendiraamatukogu külastajatele on trükiste ja mikrokandjate kasutamine tasuta, koju ei laenutata. Tehes ettemaksu või saates meile garantiikirja, võite tellida koopiaid või muid teenuseid elektronposti, telefoni või faksi teel.
 
Koopiate tellimisel leiutiskirjeldustest saatke meile palun tellimus kujul: maa kood, dokumendi number ja publikatsiooni tase, näiteks
 
JP 07005412 A2
 
Kui Teil puudub mõni kolmest komponendist, siis otsinguks palume saata nii palju andmeid kui vähegi võimalik: oletatav riik, leiutaja nimi, firma nimi, leiutise pealkiri, IPC-klassid , taotluse ja publitseerimise kuupäevad.
 
Valikteadistus
 
Uudistest oma tehnikaalal saate hea ülevaate, kui tellite meilt perioodiliselt uusimate publitseeritud leiutiskirjelduste tiitellehti. Selleks sõlmige meiega vastav leping.
 
 
<br>
 
Trükiste ja andmekandjate kasutamine on Eesti Patendiraamatukogu külastajatele tasuta, ent neid koju ei laenutata.
 
 
==== Teabepäevad ====
 
Tööstusomandi kasutamist propageerivate tasuta teabepäevade otstarbeks on üldsuse teavitamine tööstusomandialase info kasutamise alal. Teabepäevad on väiksemamahulised kui mitmest moodulist koosnevad koolitusprogrammid.
 
<br>
 
==== Koolitus ====
 
Aastast 2002 alustas Eesti Patendiraamatukogu vastvalminud arvutiklassis kursuse "Tööstusomandi õiguskaitse ja informatsioon firma arendustegevuses" korraldamist soovijatele.
 
<br>
 
=== Ajalugu ===
Anonüümne kasutaja