Erinevus lehekülje "Vangla" redaktsioonide vahel

Lisatud 3895 baiti ,  8 aasta eest
resümee puudub
 
Vahistatute puhul reguleerib hariduse omandamist VangS § 93 lg 4. Vahistatute puhul võimaldatakse hariduse omandamine üksnes alaealisele vahistatule ja tingimusel, et ta on olnud vahi all vähemalt üks kuu. Sellisel juhul võimaldatakse alaealisele vahistatule põhi- või üldkeskhariduse jätkamine. Täisealistel vahistatutel hariduse omandamise võimalust ei ole. Samuti puudub neil võimalus omandada haridust väljaspool vanglat.
 
==== Töötamisvõimalused vanglas ====
 
Lisaks on kinnipeetavatel võimalus vanglas töötada. VangS § 37 lg 1 kohaselt on kinnipeetav kohustatud töötama. VangS § 37 lg 2 sätestab, milliste tingimuste olemasolu korral ei ole kinnipeetav kohustatud töötama. VangS § 37 lg 3 kohaselt teeb kinnipeetava võimelisuse tööd teha kindlaks arst. Kinnipeetava nõusolekut töötamiseks on vaja üksnes käitises töötamiseks VangS § 37 lg 5 kohaselt. Lisaks VangS § 39 lg 2 kohaselt on kinnipeetava nõusolek töötamiseks vajalik ületunnitööle, tööle puhkepäevadel ja riiklikel pühadel rakendamise korral. Siiski tulebev VangS § 39 lg 3, et vangla majandustöödele rakendatakse kinnipeetavat vangla juhtkonna äranägemisel. Tööga kindlustamisel võtab vangla arvesse kinnipeetava oskusi ning võimeid.
 
Kinnipeetaval on erinevaid võimalusi töötamiseks. Vangla võib kinnipeetava kindlustada tööga, rakendades kinnipeetavat vangla majandustöödel VangS § 38 lg 1 kohaselt, mis on suunatud igapäevaste vajaduste rahuldamisele (koristamine, söögi tegemine jne). Lisaks võib vanglateenistus rajada vangal territooriumile või väljaspool seda käitisi VangS § 38 lg 2 kohaselt. Tegemist on ettevõttega, kes pakub tööd kinnipeetavatele. Eesti vanglates karistust kandvatele kinnipeetavatele pakub nimetatud võimalust AS Eesti Vanglatööstus.[http://www.evt.ee/]
 
Kinnipeetavatele on jäetud ka võimalus töötada väljaspool vanglat VangS § 41 lg 1 alusel. Töötamine võib toimuda nii järelevalve all kui ka ilma järelvalveta. Kinnipeetava lubamisel tööle väljaspool vanglat lähtutakse eeldusest, et kinnipeetav ei pane enam toime uusi õigusrikkumisi. Nimetatud otsuse tegemiseks peab olema piisav alus ja veendumus. VSke § 96¹ otsustab kinnipeetavale loa andmise töötamiseks väljaspool vanglat vangla direktor. VangS § 96³ sätestab asjaolud, mida taotluse läbivaatamisel arvesse võetakse.
 
Tartu Vangla teenistujate koosseisu määruse[https://www.riigiteataja.ee/akt/126072011019] kohaselt on kinnipeetavatega täidetavaid abiteenistuskohti kokku 80. Tallinna Vangla teenistujate koosseisu määruse[https://www.riigiteataja.ee/akt/120052011007] kohaselt on kinnipeetavatega täidetavaid ametikohti kokku 119. Viru Vangla teenistujate koosseisu määruse[https://www.riigiteataja.ee/akt/126072011009] kohaselt on kinnipeetavatega täidetavaid ameikohti kokku 119. Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu määruse[https://www.riigiteataja.ee/akt/125022011015] kohaselt on kinnipeetavatega täidetavaid ametikohti kokku 68. Lisaks on vanglal võimalik kinnipeetavaid rakendada osalise koormusega, mis tagab suurema arvu kinnipeetavate tööle rakendamise võimaluse.
 
Juhul, kui kinnipeetav on vormistatud tööle, kuid kinnipeetav keeldub tööle minemast ning ei esine asjaolusid, mis kinnipeetava töökohustuse välistaksid, on tegemist distsiplinaarrikkumisega ning VangS § 63 alusel on õigus kinnipeetavale kohaldada distsiplinaarkaristust. Samuti on muude distsiplinaarrikkumiste korral võimalik VangS § 63 lg 1 p 1 kohaselt karistada töölt eemaldamisega kuni üheks kuuks.
 
Vahistatud ei ole kohustatud töötama VangS § 93 lg 7 kohaselt. Juhul, kui vanglateenistus saab vahistatule töötamist võimaldada ja vahistatu seda soovib, on ka vahistatul võimalik töötada. Sellisel juhul kohaldatakse VangS § 39, § 40 ja § 43 sätteid.
 
VangS § 43 lg 1 kohaselt makstakse kinnipeetavale töötasu. Kinnipeetava töötasu kantakse tema isikuarvele VangS § 44 lg 1 kohaselt. Kinnipeetavale töötasu maksmist reguleerib täpsemalt justiitsministri määrus „Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord“.[https://www.riigiteataja.ee/akt/13352267] Samuti makstakse töötasu ka vahistatule kui viimane soovib töötada. VangS § 93 lg 2 kohaselt avatakse ka vahistatule vanglasisene isikuarve.
 
 
===Kirjavahetus ja telefonikõned===
29

muudatust