Ava peamenüü

Muudatused

resümee puudub
Holland, Hollandi Antillid ja Aruba,
 
nentides, et Holland, Suriname ja Hollandi Antillid teatasid 1954. aastal vabal tahtel, et nad võtavad Madalmaade Kuningriigis vastu uue õiguskorra, milles nad oma asjade eest iseseisvalt hoolitsevad ning hoolitsevad võrdväärsuse (''gelijkwaardigheet'') alusel ühiste asjade eest ja osutavad vastastikust abi, ning on ühiseltühisel nõu pidadesnõul otsustanud sätestada Kuningriigi Statuudi;
 
nentides, et statuudijärgne liit Surinamega on alates 25. novembrist 1975 lõppenud Statuudi parandusega Kuningriigi seadusega 22. novembrist 1975, Stb. 617, PbNA 233;
võttes arvesse, et Aruba on vabal tahtel kuulutanud, et võtab selle õiguskorra maana vastu;
 
on ühiseltühisel nõu pidadesnõul otsustanud sätestada Kuningriigi Statuudi alljärgnevalt.
 
===§ 1. Üldsätted===
#:c. Hollandi kodakondsus (''Nederlanderschap'');
#:d. Kuningriigi ordenite ning lipu ja vapi reguleerimine;
#:e. laevade lipumaa (''nationaliteit'') reguleerimine ning Kuningriigi lippu kandvate merelaevade turvalisuse ja navigatsiooniga seonduvate nõuete esitamine, välja arvatud purjelaevad;
#:f. Hollandi kodanike ''Nederlanders'' elama lubamist (''toelating'') ja väljasaatmist puudutavate üldiste reeglite järelevalve;
#:g. üldiste tingimuste esitamine välismaalaste elama lubamisele ja väljasaatmisele;
#:h. väljaandmine.
#Ühisel nõul võidakse Kuningriigi asjadeks kuulutada muid asju. Sealjuures järgitakse artiklit 55.
 
====Artikkel 4====
# Kuningavõimu teostab Kuningriigi asjades Kuningas kui Kuningriigi pea.
# Seadusandlikku võimu teostab Kuningriigi asjades Kuningriigi seaduseandja. Kuningriigi seaduste eelnõude esitamisel toimub menetlus vastavalt artiklitele 15 kuni 21.
 
====Artikkel 5====
# kuningavõimu (''koningschap'') ühes troonijärglusega, Kuningriigi organeid, mida Statuudis mainitakse, kuninga- ja seadusandliku võimu teostamist Kuningriigi asjades reguleeritakse niivõrd, kui Statuut neis asjus ette ei näe, Kuningriigi Põhiseaduses.
# Põhiseadus võtab arvesse Statuudi sätteid.
# Põhiseaduse muutmise eelnõu esitamisel, mis puudutab Kuningriigi asjade kohta käivaid sätteid, samuti seaduseelnõu korral, mille puhul on alust sellist eelnõud kaalumisele võtta, kohaldatakse artikleid 15 kuni 20.
 
===§ 2. Kuningriigi asjade eest hoolitsemine===
 
====Artikkel 6====
# Kuningriigi asjade eest hoolitsetakse Hollandi, Hollandi Antillide ja Aruba koostöös vastavalt alljärgnevatele sätetele.
# Nende asjade eest hoolitsemisse kaasatakse võimaluse korral maade organeid.
 
====Artikkel 7====
Kuningriigi ministrite nõukogu koosneb Kuninga poolt nimetatud ministritest ning Hollandi Antillide valitsuse poolt nimetatud ja Aruba valitsuse poolt nimetatud Volitatud Ministrist.
 
====Artikkel 8====
# Volitatud Ministrid tegutsevad oma maa valitsuse nimel, kes neid ametisse nimetab ja ametist vabastab. <br /><br />Neil peab olema Hollandi kodaniku (''Nederlander'') staatus.