Eraelu puutumatus

Eraelu puutumatus on inimõigus, mille järgi on igal isikul õigus määrata, milliseid andmeid ta enda kohta avaldada soovib. Seda õigust võib kitsendada üksnes seaduses lubatud piirides.

Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika järgi kuuluvad eraelu kaitse alla füüsiline ja vaimne puutumatus, sooline identifitseerimine, nimi ja soolise sättumus, seksuaalelu, õigus identiteedile ja isiksuse arengule ning õigus luua ja arendada suhteid teiste inimeste ja välismaailmaga, üldiselt inimese privaatsus.[1][2]

Õigus eraelu puutumatusele on sätestatud muu hulgas näiteks inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 12, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 8 ja Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvis 26.

Eraelu puutumatuse riiveRedigeeri

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgi on õigus riivata inimese eraelu puutumatust seaduslikul viisil, kui see on vajalik riigi julgeoleku, ühiskondliku turvalisuse või riigi majandusliku heaolu huvides, korratuse või kuriteo ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks. Õigus riivata inimese eraelu puutumatust erineb riigiti.

Isiku füüsilist ja vaimset puutumatust võib riivata isiku läbivaatus või läbiotsimine, võrdlusmaterjali võtmine, sunniviisiline sõrmejälgede ja DNA proovide võtmine, sundvaktsineerimine, toimingud isiku vaba ja teadliku nõusolekuta meditsiini ja bioloogia valdkonnas ning isiku jälgimine ja jälitamine.[3]

Riigikohtu halduskolleegium on oma otsuses leidnud, et eraelu puutumatuse riivena käsitatakse muu hulgas isikuandmete kogumist, säilitamist, kasutamist ja avalikustamist.[4]

ViitedRedigeeri