Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (ka Rio konventsioon; inglise Convention on Biological Diversity) on 1992. aastal Rio de Janeiros allkirjastatud rahvusvaheline kokkulepe looduse mitmekesisuse säilitamiseks, selle komponentide jätkusuutlikuks kasutamiseks ning geneetiliste ressursside kasutamisest saadava kasu õiglaseks jagamiseks.

Konventsioonist tuleneb ka Cartagena bioloogilise ohutuse protokoll, mis käsitleb elusrakke sisaldavate geneetiliselt muundatud organismide (GMO-de) ohutut kasutamist ja nende piiriülest liikumist. Cartagena protokoll jõustus 11. septembril 2003. Lisaks Cartagena protokollile tuleneb konventsioonist ka Nagoya protokoll, mis võeti konventsiooniosaliste poolt vastu 29. oktoobril 2010 Nagoyas, Jaapanis.

Nagoya protokoll on veel üks täiendav kokkulepe bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni juurde. See annab läbipaistva õigusliku raamistiku, et tõhusalt rakendada ühte konventsiooni kolmest eesmärgist: geneetiliste ressursside kasutamisest saadava kasu õiglane ja võrdne jagamine. Nagoya protokoll võeti vastu 29. oktoobril 2010 Jaapanis Nagoyas ja see jõustus 12. oktoobril 2014.

Kõik ÜRO-sse kuuluvad riigid peale USA on konventsioonile alla kirjutanud ja on selle ratifitseerinud.

2010 oli ka rahvusvaheline bioloogilise mitmekesisuse aasta ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni sekretariaat oli selle teabekeskus. Pärast bioloogilise mitmekesisuse konventsioonile Nagoyas alla kirjutanud riikide soovitust kuulutas ÜRO 2010. aasta detsembris 2011-2020 ÜRO bioloogilise mitmekesisuse aastakümneks. Konventsiooni 2010. aastal koostatud bioloogilise mitmekesisuse strateegiline kava 2011-2020 sisaldab Aichi bioloogilise mitmekesisuse eesmärke.

Konventsiooniosaliste kohtumisi nimetatakse konventsiooniosaliste konverentsideks (COP), millest esimene (COP 1) toimus 1994. aastal Nassaus (Bahama) ja viimane (COP 15) 2021/2022 Kunmingis (Hiina) ja Montréalis (Kanada).

Mere ja rannikualade bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas keskendub bioloogilise mitmekesisuse konventsioon praegu ökoloogiliselt või bioloogiliselt oluliste merealade (EBSA) kindlaksmääramisele teaduslike kriteeriumide alusel kindlates merepiirkondades. Eesmärgiks on luua rahvusvaheline õiguslikult siduv vahend (ILBI), mis hõlmab UNCLOSi alusel piirkonnapõhist planeerimist ja otsuste tegemist, et toetada mere bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ja säästvat kasutamist väljaspool riiklikku jurisdiktsiooni all olevaid alasid.

Päritolu ja ulatus muuda

Bioloogilist mitmekesisust käsitleva rahvusvahelise konventsiooni idee tekkis 1988. aasta novembris ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) bioloogilise mitmekesisuse ekspertide ajutise töörühma kohtumisel. Järgmisel aastal loodi tehniliste ja õigusekspertide ajutine töörühm, et koostada juriidiline tekst, mis käsitleks bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ja säästvat kasutamist ning nende kasutamisest tuleneva kasu jagamist suveräänsete riikide ja kohalike kogukondadega. 1991. aastal loodi valitsustevaheline läbirääkimiskomitee, mille ülesandeks oli konventsiooni teksti lõplik väljatöötamine.

1992. aastal toimus Nairobis, Keenias konverents bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kokkulepitud teksti vastuvõtmiseks, mille järeldused koondati Nairobi lõppakti[1]. 5. juunil 1992 avati konventsiooni tekst allkirjastamiseks ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil (Rio "Maa tippkohtumine"). Konventsioonile oli selle lõpptähtajaks, 4. juuniks 1993, kogutud 168 allkirja. Konventsioon jõustus 29. detsembril 1993.

Konventsioonis tunnistati esmakordselt rahvusvahelises õiguses, et bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on "inimkonna ühine mure" ja arenguprotsessi lahutamatu osa. Leping hõlmab kõiki ökosüsteeme, liike ja geneetilisi ressursse. See seob traditsioonilised kaitsepüüdlused bioloogiliste ressursside säästliku kasutamise majandusliku eesmärgiga. Lepingus on sätestatud põhimõtted geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu õiglaseks ja võrdseks jagamiseks, eelkõige nende, mis on mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks. Leping hõlmab ka kiiresti laienevat biotehnoloogia valdkonda Cartagena bioohutuse protokolli kaudu, mis käsitleb tehnoloogia arendamist ja üleandmist, kasu jagamist ja bioloogilise ohutuse küsimusi. Oluline on, et konventsioon on õiguslikult siduv; konventsiooniga liitunud riigid ("osalisriigid") on kohustatud rakendama selle sätteid.

Konventsioon tuletab otsustajatele meelde, et loodusvarad ei ole lõpmatult kättesaadavad, ja sätestab säästva kasutamise filosoofia. Kui varasemad kaitsepüüdlused olid suunatud konkreetsete liikide ja elupaikade kaitsmisele, siis konventsioonis tunnistatakse, et ökosüsteeme, liike ja geene tuleb kasutada inimeste hüvanguks. Seda tuleks siiski teha viisil ja kiirusega, mis ei põhjusta bioloogilise mitmekesisuse pikaajalist vähenemist.

Konventsioon pakub otsustajatele ka ettevaatuspõhimõttel põhinevaid suuniseid, mille kohaselt ei tohiks täieliku teadusliku kindluse puudumist kasutada põhjuseks, et lükata edasi meetmeid sellise ohu vältimiseks või minimeerimiseks, kui on oht bioloogilise mitmekesisuse oluliseks vähenemiseks või kadumiseks. Konventsioonis tunnistatakse, et bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks on vaja märkimisväärseid investeeringuid. Samas väidetakse, et kaitse toob meile vastutasuks märkimisväärset keskkonnaalast, majanduslikku ja sotsiaalset kasu.

2010. aasta bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga keelati mõned geotehnoloogilise muundamise vormid.

Täitevsekretär muuda

Alates 1. detsembrist 2019 on täitevsekretäri kohusetäitja Elizabeth Maruma Mrema.

Varasemad täitevsekretärid olid: Cristiana Pașca Palmer (2017-2019), Braulio Ferreira de Souza Dias (2012-2017), Ahmed Djoghlaf (2006-2012), Hamdallah Zedan (1998-2005), Calestous Juma (1995-1998) ja Angela Cropper (1993-1995).

Probleemid muuda

Mõned paljudest konventsioonis käsitletud probleemidest on järgmised[2]:

 • Bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja säästva kasutamise stiimulite meetmed.
 • Reguleeritud juurdepääs geneetilistele ressurssidele ja traditsioonilistele teadmistele, sealhulgas ressursse pakkuva osapoole eelnev teadlik nõusolek.
 • Teadusuuringute ja arendustegevuse tulemuste ning geneetiliste ressursside kaubanduslikust ja muust kasutamisest tuleneva kasu õiglane ja võrdne jagamine neid ressursse pakkuva lepinguosalisega (valitsused ja/või kohalikud kogukonnad, kes on andnud traditsioonilisi teadmisi või kasutatud bioloogilise mitmekesisuse ressursse).
 • Juurdepääs tehnoloogiale, sealhulgas biotehnoloogiale, ja selle üleandmine traditsioonilisi teadmisi ja/või bioloogilise mitmekesisuse ressursse andnud valitsustele ja/või kohalikele kogukondadele.
 • Tehniline ja teaduslik koostöö.
 • Taksonoomiliste eksperditeadmiste ülemaailmse kataloogi koordineerimine (ülemaailmne taksonoomiaalgatus).
 • Mõju hindamine.
 • Haridus ja inimeste teadlikkus.
 • Rahaliste vahendite tagamine.
 • Riiklik aruandlus lepingujärgsete kohustuste täitmiseks tehtavate jõupingutuste kohta.

Asutatud rahvusvahelised organid muuda

Osaliste konverents (COP) muuda

Konventsiooni juhtorgan on konventsiooniosaliste konverents (COP), mis koosneb kõigist valitsustest (ja piirkondlikest majandusintegratsiooni organisatsioonidest), kes on lepingu ratifitseerinud. See kõrgeim organ vaatab läbi konventsiooni raames tehtud edusammud, määrab kindlaks uued prioriteedid ja kehtestab liikmetele tööplaanid. Samuti võib COP teha konventsiooni muudatusi, luua eksperdi nõuandvaid organeid, vaadata läbi liikmesriikide eduaruanded ning teha koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja kokkulepetega.

Konventsiooniosaliste konverents kasutab mitmete teiste konventsiooniga loodud organite ekspertiisi ja toetust. Lisaks ad hoc loodud komiteedele või mehhanismidele on peamised organid järgmised:

CBD sekretariaat muuda

CBD sekretariaat, mis asub Montréalis, Québecis, Kanadas, tegutseb ÜRO Keskkonnaprogrammi UNEPi alluvuses. Selle peamised ülesanded on korraldada kohtumisi, koostada dokumente, aidata liikmesriikide valitsusi tööprogrammi rakendamisel, koordineerida tegevust teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega ning koguda ja levitada teavet.

Teadusliku, tehnilise ja tehnoloogilise nõustamise allasutus (SBSTTA) muuda

SBSTTA on komitee, mis koosneb liikmesriikide valitsuste ekspertidest, kes on pädevad asjaomastes valdkondades. Sellel on võtmeroll COPile teaduslikes ja tehnilistes küsimustes soovituste andmisel. Ta annab hinnanguid bioloogilise mitmekesisuse seisundi ja erinevate konventsiooni kohaselt võetud meetmete kohta ning annab konventsiooniosaliste konverentsile soovitusi, mida konventsiooniosaliste konverents võib täielikult, osaliselt või muudetud kujul heaks kiita. 2020. aasta seisuga oli SBSTTA kokku tulnud 23 korda, 24. kohtumine toimub 2022. aastal Genfis, Šveitsis.

Rakendamise abiorgan (SBI) muuda

2014. aastal asutas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverents konventsiooni rakendamise abiorgani, mis asendas konventsiooni rakendamise läbivaatamise avatud ajutise töörühma. SBI neli funktsiooni ja põhilist töövaldkonda on järgmised: (a) rakendamisel tehtud edusammude läbivaatamine; b) strateegilised meetmed rakendamise tõhustamiseks; c) rakendamisvahendite tugevdamine; ja d) konventsiooni ja protokollide toimimine. SBI esimene kohtumine toimus 2.-6. mail 2016 ja teine kohtumine 9.-13. juulil 2018, mõlemad Montréalis, Kanadas. SBI kolmas kohtumine toimub 2022. aasta märtsis Genfis, Šveitsis. SBI juhatusena tegutseb konventsiooniosaliste konverentsi büroo. SBI praegune esimees on Charlotta Sörqvist Rootsist.

Osapooled muuda

2016. aasta seisuga on konventsioonil 196 osalist, kelle hulka kuulub 195 riiki ja Euroopa Liit. 2016. aasta seisuga on kõik ÜRO liikmesriigid - välja arvatud Ameerika Ühendriigid - ratifitseerinud lepingu. Konventsiooni ratifitseerinud ÜROsse mittekuuluvad riigid on Cooki saared, Niue ja Palestiina. Püha Tool ja piiratud tunnustusega riigid ei ole lepinguosalised. USA on lepingu allkirjastanud, kuid ei ole seda ratifitseerinud, sest ratifitseerimiseks on vaja senatis kahekolmandikulist häälteenamust ja seda blokeerivad Vabariikliku Partei senaatorid.

Euroopa Liit lõi 2000. aastal Cartagena protokolli, et tõhustada bioloogilise ohutuse reguleerimist ja propageerida "ettevaatuspõhimõtet" Ameerika Ühendriikide poolt kaitstud "usaldusväärse teaduse põhimõtte" asemel. Kui Cartagena protokolli mõju siseriiklikele eeskirjadele on olnud märkimisväärne, siis selle mõju rahvusvahelisele kaubandusõigusele on endiselt ebakindel. Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) otsustas 2006. aastal, et Euroopa Liit on aastatel 1999-2003 rikkunud rahvusvahelist kaubandusõigust, kehtestades moratooriumi geneetiliselt muundatud organismide (GMO) impordi heakskiitmisele. Ameerika Ühendriikidele pettumust valmistades otsustas vaekogu siiski "mitte otsustada", jättes Euroopa ranged bioohutuse eeskirjad kehtetuks tunnistamata.

Konventsiooniosaliste poolt saavutatakse rakendamine kahel viisil:

Riiklikud bioloogilise mitmekesisuse strateegiad ja tegevuskavad (NBSAP) muuda

Bioloogilise mitmekesisuse riiklikud strateegiad ja tegevuskavad on peamised vahendid konventsiooni rakendamiseks riiklikul tasandil. Konventsiooniga nõutakse, et riigid koostaksid riikliku bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja tagaksid, et see strateegia sisalduks kõigi nende sektorite tegevuse kavandamisel, kus mitmekesisust võidakse mõjutada. 2012. aasta alguse seisuga oli 173 konventsiooniosalist välja töötanud riiklikud tegevuskavad.

Ühendkuningriik, Uus-Meremaa ja Tansaania koostasid üksikasjalikud vastused üksikute liikide ja konkreetsete elupaikade kaitsmiseks. Ameerika Ühendriigid, kes oli lepingule alla kirjutanud, kuid ei olnud seda 2010. aastaks veel ratifitseerinud, koostasid ühe kõige põhjalikuma rakenduskava liikide taastamise programmide ja muude mehhanismide kaudu, mis on USAs liikide kaitseks kasutusel juba ammu.

Singapur kehtestas üksikasjaliku riikliku bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja tegevuskava. Singapuri bioloogilise mitmekesisuse riiklik keskus esindab Singapuri bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis.

Riiklikud aruanded muuda

Vastavalt konventsiooni artiklile 26 koostavad konventsiooniosalised riiklikud aruanded konventsiooni rakendamise seisu kohta.

CBD poolt välja töötatud protokollid ja kavad muuda

Cartagena protokoll (2000) muuda

Cartagena protokoll bioloogilise ohutuse kohta, mida tuntakse ka kui bioloogilise ohutuse protokolli, võeti vastu 2000. aasta jaanuaris pärast seda, kui bioloogilise ohutuse konventsiooni avatud ajutine töörühm oli 1996. aasta juulist 1999. aasta veebruarini kuus korda kokku tulnud. Töörühm esitas protokolli teksti eelnõu, et seda arutaks konventsiooniosaliste konverents oma esimesel erakorralisel kohtumisel, mis kutsuti kokku selgesõnaliselt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni bioohutuse protokolli vastuvõtmiseks. Pärast mõningaid viivitusi võeti Cartagena protokoll lõpuks vastu 29. jaanuaril 2000. aastal. Bioturvalisuse protokolli eesmärk on kaitsta bioloogilist mitmekesisust kaasaegse biotehnoloogia tulemusena tekkivate võimalike ohtude eest, mida kujutavad endast moodsa biotehnoloogiaga muundatud elusorganismid.

Bioohutuse protokoll teeb selgeks, et uutest tehnoloogiatest saadud tooted peavad põhinema ettevaatuspõhimõttel ja võimaldama arengumaadel tasakaalustada rahvatervise ja majandusliku kasu vahel. Näiteks lubab see riikidel keelata geneetiliselt muundatud organismi impordi, kui nad leiavad, et ei ole piisavalt teaduslikke tõendeid selle toote ohutuse kohta, ning nõuab eksportijatelt geneetiliselt muundatud kaupu, näiteks maisi või puuvilla, sisaldavate saadetiste märgistamist.

50 ratifitseerimis-, ühinemis-, heakskiitmis- või aktsepteerimiskirja riikide poolt saavutati 2003. aasta mais. Vastavalt artikli 37 sätetele jõustus protokoll 11. septembril 2003. aastal.

Ülemaailmne taimekaitsestrateegia (2002) muuda

2002. aasta aprillis võtsid ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osalised vastu Gran Canaria deklaratsiooni soovitused, milles kutsuti üles looma ülemaailmset taimekaitsestrateegiat, ning võtsid vastu 16 punktist koosneva kava, mille eesmärk on aeglustada taimede väljasuremise kiirust kogu maailmas 2010. aastaks.

Nagoya protokoll (2010) muuda

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Nagoya protokoll geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja võrdse jaotamise kohta võeti vastu 29. oktoobril 2010 Jaapanis Aichi prefektuuris Nagoyas toimunud konventsiooniosaliste konverentsi kümnendal kohtumisel ja see jõustus 12. oktoobril 2014. aastal. Protokoll on bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni täiendav kokkulepe ja see annab läbipaistva õigusliku raamistiku, et tõhusalt rakendada ühte konventsiooni kolmest eesmärgist: geneetiliste ressursside kasutamisest tuleneva kasu õiglane ja võrdne jagamine. Seega aitab see kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja säästvale kasutamisele.

Bioloogilise mitmekesisuse strateegiline kava 2011-2020 muuda

Samuti lepiti 18.-29. oktoobril 2010 Nagoyas toimunud konventsiooniosaliste konverentsi kümnendal kohtumisel kokku ja avaldati läbivaadatud ja ajakohastatud "Bioloogilise mitmekesisuse strateegiline kava 2011-2020". See dokument sisaldas "Aichi bioloogilise mitmekesisuse eesmärke", mis hõlmavad 20 eesmärki, mis on suunatud igale viiele kavas määratletud strateegilisele eesmärgile. Strateegiline kava sisaldab järgmisi strateegilisi eesmärke:

 • Strateegiline eesmärk A: tegeleda bioloogilise mitmekesisuse vähenemise algpõhjustega, süvalaiendades bioloogilist mitmekesisust kogu valitsuses ja ühiskonnas.
 • Strateegiline eesmärk B: vähendada otsest survet bioloogilisele mitmekesisusele ja edendada säästvat kasutamist.
 • Strateegiline eesmärk C: parandada bioloogilise mitmekesisuse seisundit ökosüsteemide, liikide ja geneetilise mitmekesisuse kaitsmise kaudu.
 • Strateegiline eesmärk D: Suurendada bioloogilisest mitmekesisusest ja ökosüsteemi teenustest saadavat kasu kõigile.
 • Strateegiline eesmärk E: tõhustada rakendamist osaluspõhise planeerimise, teadmiste haldamise ja suutlikkuse suurendamise kaudu.

Pärast Agenda 2030 käivitamist avaldas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni tehniline märkus, milles kaardistatakse ja määratakse kindlaks 17 säästva arengu eesmärgi ja 20 Aichi bioloogilise mitmekesisuse eesmärgi vaheline koostoime, mis aitab mõista bioloogilise mitmekesisuse panust säästva arengu eesmärkide saavutamisse.

2020. aasta järgne ülemaailmne bioloogilise mitmekesisuse raamistik muuda

Töötati välja uus plaan, mida nimetatakse 2020. aasta järgseks ülemaailmseks bioloogilise mitmekesisuse raamistikuks (GBF), et suunata tegevust kuni aastani 2030. 2021. aasta juulis avaldati selle raamistiku esimene eelnõu ning selle lõplik sisu arutati ja arutati läbi COP 15 kohtumiste raames. Raamistiku väljatöötamise käigus tõusid osapoolte vahel peamiste vaidlusküsimustena esile põllumajandussaaste vähendamine ja digitaalsest järjestusteabest saadava kasu jagamine. 19. detsembril 2022 võttis konventsioon vastu lõpliku versiooni. Raamistik sisaldab mitmeid ambitsioonikaid eesmärke, sealhulgas kohustust määrata vähemalt 30 protsenti maailma maismaast ja merest kaitsealadeks (tuntud kui algatus "30 aastaks 30").

Mere ja rannikualade bioloogiline mitmekesisus muuda

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis pööratakse suurt tähelepanu mere- ja rannikualade bioloogilisele mitmekesisusele. 2018-2022 on korraldatud rida ekspertide seminare, et selgitada välja võimalused ökoloogiliselt või bioloogiliselt oluliste merealade kirjelduse muutmiseks ja uute alade kirjeldamiseks. Need on keskendunud Kirde-, Loode- ja Kagu-Atlandi ookeanile, Läänemerele, Kaspia merele, Mustale merele, Ida-Aasia meredele, Loode-India ookeanile ja sellega piirnevatele lahepiirkondadele, India ookeani lõuna- ja kirdeosale, Vahemerele, Vaikse ookeani põhja- ja lõunaosale, troopilise ja parasvöötme idapiirkonnale, laiemale Kariibi merele ja Atlandi ookeani lääneosa keskosale. Töötubade kohtumistel on järgitud rahvusvaheliselt kokkulepitud teaduslikel kriteeriumidel põhinevat EBSA protsessi, mille eesmärk on luua ÜRO mereõiguse konventsiooni alusel rahvusvaheline õiguslikult siduv vahend (ILBI), et toetada mere bioloogilise mitmekesisuse kaitset ja säästvat kasutamist väljaspool riiklikku jurisdiktsiooni all olevaid alasid. Keskne mehhanism on piirkonnapõhine planeerimine ja otsuste tegemine, mis integreerib EBSAd, haavatavad mereökosüsteemid ja avamered (merekaitsealad) koos sinise kasvu stsenaariumidega. Samuti on olemas seos ELi merestrateegia raamdirektiiviga.

Kriitika muuda

CBD vastu on esitatud kriitikat, et selle rakendamine on nõrgenenud lääneriikide vastuseisu tõttu konventsiooni lõunapoolsete sätete rakendamisele. CBD-d peetakse ka juhtumiks, kus kõva leping on rakendamise trajektooril muutunud pehmeks. Samuti on tugevnenud argument, et lepingut tuleks jõustada kui õiguslikult siduvat mitmepoolset instrumenti, mille rikkumisi ja mittetäitmist kontrollib konventsiooniosaliste konverents.

Kuigi konventsioonis on sõnaselgelt sätestatud, et selle sätted hõlmavad kõiki eluvorme, näitab osalevate riikide esitatud aruannete ja riiklike bioloogilise mitmekesisuse strateegiate ja tegevuskavade uurimine, et tegelikkuses see nii ei ole. Näiteks Euroopa Liidu viiendas aruandes viidatakse sageli loomadele (eelkõige kaladele) ja taimedele, kuid ei mainita üldse baktereid, seeni ega algloomi. Rahvusvaheline seente kaitseühing on hinnanud enam kui 100 konventsiooni dokumenti seente käsitlemise osas, kasutades kindlaksmääratud kriteeriume, et paigutada iga dokument ühte kuuest kategooriast. Ühtegi dokumenti ei hinnatud heaks või piisavaks, vähem kui 10% peaaegu piisavaks või puudulikuks ning ülejäänud dokumendid puudulikuks, tõsiselt puudulikuks või täiesti puudulikuks.

Bioloogilise mitmekesisuse ja meditsiiniuuringutega tegelevad teadlased väljendavad kartust, et Nagoya protokoll on ebatõhus ning takistab haiguste ennetamist ja kaitsemeetmeid ja et teadlaste vangistuse oht mõjub teadusuuringutele jahutavalt. Mittekaubanduslikud teadlased ja asutused, nagu loodusmuuseumid, kardavad, et bioloogiliste võrdluskogude säilitamine ja materjalide vahetamine asutuste vahel muutub raskeks ning meditsiiniuurijad on väljendanud muret seoses plaaniga laiendada protokolli, et muuta geneetilise teabe avalikustamine, nt GenBanki kaudu, ebaseaduslikuks.

William Yancey Brown, kui ta töötas Brookings Institutionis, tegi ettepaneku, et bioloogilise mitmekesisuse konventsioon peaks hõlmama iga teadaoleva liigi ja uute liikide avastamise korral nende puutumatute genoomide ja elujõuliste rakkude säilitamist.

Lepinguosaliste kohtumised muuda

Pärast 1994. aastat toimus konventsiooniosaliste konverents (COP) igal aastal kolm aastat ja seejärel iga kahe aasta tagant paaris-numbritega aastate tagant.

1994. AASTA COP 1 muuda

Konventsiooniosaliste esimene korraline kohtumine toimus 1994. aasta novembris ja detsembris Nassaus, Bahama saartel.

1995 COP 2 muuda

Konventsiooniosaliste teine korraline kohtumine toimus 1995. aasta novembris Jakartas, Indoneesias[3].

1996 COP 3 muuda

Konventsiooniosaliste kolmas korraline kohtumine toimus 1996. aasta novembris Buenos Aireses, Argentinas[4].

1998 COP 4 muuda

Konventsiooniosaliste neljas korraline kohtumine toimus 1998. aasta mais Bratislavas, Slovakkias[5].

1999 EX-COP 1 (Cartagena) muuda

Konventsiooniosaliste konverentsi esimene erakorraline kohtumine toimus 1999. aasta veebruaris Cartagenas, Colombias[6]. Mitmete kohtumiste tulemusena võeti 2000. aasta jaanuaris vastu Cartagena bioohutuse protokoll, mis jõustub 2003. aastal[7].

2000 COP 5 muuda

Konventsiooniosaliste viies korraline kohtumine toimus 2000. aasta mais Nairobis, Keenias[8].

2002 COP 6 muuda

Konventsiooniosaliste kuues korraline kohtumine toimus 2002. aasta aprillis Haagis, Madalmaades[9].

2004 COP 7 muuda

Konventsiooniosaliste seitsmes korraline kohtumine toimus 2004. aasta veebruaris Kuala Lumpuris, Malaisias[10].

2006 COP 8 muuda

Konventsiooniosaliste kaheksas korraline kohtumine toimus 2006. aasta märtsis Curitibas, Brasiilias[11].

2008 COP 9 muuda

Konventsiooniosaliste üheksas korraline kohtumine toimus 2008. aasta mais Saksamaal Bonnis[12].

2010 COP 10 (Nagoya) muuda

Vt ka: Nagoya protokoll

Konventsiooniosaliste kümnes korraline kohtumine toimus 2010. aasta oktoobris Jaapanis Nagoyas[13]. Sellel kohtumisel ratifitseeriti Nagoya protokoll.

2010. aasta oli rahvusvaheline bioloogilise mitmekesisuse aasta ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni sekretariaat oli selle keskmes. Nagoyas toimunud COP 10-l toimunud konventsiooni allakirjutanute soovituse alusel kuulutas ÜRO 22. detsembril 2010. aastal 2011-2020 ÜRO bioloogilise mitmekesisuse aastakümneks.

2012 COP 11 muuda

Peamine artikkel: 2012 Hyderabadi bioloogilise mitmekesisuse konverents

2012. aastal Indias Hyderabadis toimuva bioloogilise mitmekesisuse konverentsi (COP 11) eel on alustatud ettevalmistusi bioloogilise mitmekesisuse teemalise ülemaailmse konverentsi ettevalmistamiseks, kaasates vanu ja uusi partnereid ning tuginedes globaalse soojenemise teemalise ülemaailmse konverentsi kogemustele.

2014 COP 12 muuda

Teema "Bioloogiline mitmekesisus säästva arengu nimel" all kogunesid tuhanded valitsuste, valitsusväliste organisatsioonide, põlisrahvaste, teadlaste ja erasektori esindajad 2014. aasta oktoobris Korea Vabariigis Pyeongchangis bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 12. kohtumisele (COP 12)[14].

6.-17. oktoobrini 2014 arutasid konventsiooniosalised bioloogilise mitmekesisuse strateegilise kava 2011-2020 ja selle Aichi bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide rakendamist, mis tuleb saavutada selle kümnendi lõpuks. Aruteludele andsid teavet bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni lipulaeva hindamisaruande Global Biodiversity Outlook 4 tulemused.

Konverentsil anti vahehindamine ÜRO bioloogilise mitmekesisuse aastakümne (2011-2020) algatusele, mille eesmärk on edendada looduse säilitamist ja säästvat kasutamist. Kohtumisel saavutati kokku 35 otsust, sealhulgas otsus "Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise" kohta, et lisada bioloogilise mitmekesisuse analüüsile sooline aspekt.

Kohtumise lõpus võeti vastu "Pyeongchangi teekaart", milles käsitletakse võimalusi bioloogilise mitmekesisuse saavutamiseks tehnoloogilise koostöö, rahastamise ja arengumaade suutlikkuse tugevdamise kaudu[15].

2016 COP 13 muuda

Konventsiooniosaliste kolmeteistkümnes korraline kohtumine toimus 2.-17. detsembrini 2016 Cancúnis, Mehhikos.

2018 COP 14 muuda

Konventsiooniosaliste 14. korraline kohtumine toimus 17.-29. novembril 2018 Sharm El-Sheikhis, Egiptuses. 2018. aasta ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konverents lõppes 29. novembril 2018 laiaulatusliku rahvusvahelise kokkuleppega, et pöörata ümber globaalne looduse hävimine ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, mis ohustab kõiki eluvorme Maal. Osapooled võtsid vastu vabatahtlikud suunised kliimamuutustega kohanemise ja katastroofiohu vähendamise ökosüsteemipõhiste lähenemisviiside kavandamiseks ja tõhusaks rakendamiseks. Samuti leppisid valitsused kokku, et kiirendavad meetmeid 2010. aastal kokku lepitud Aichi bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamiseks kuni 2020. aastani. Töö nende eesmärkide saavutamiseks toimuks ülemaailmsel, piirkondlikul, riiklikul ja piirkondlikust tasandist madalamal tasandil.

2021/2022 COP 15 muuda

Peamine artikkel: 2022 ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konverents

Osapoolte 15. kohtumine pidi algselt toimuma 2020. aastal Hiinas Kunmingis, kuid COVID-19 pandeemia tõttu lükati see mitu korda edasi. Pärast seda, kui alguskuupäeva kolmandat korda edasi lükati, jagati konvent kaheks istungiks. 2021. aasta oktoobris toimus peamiselt veebipõhine üritus, kus üle 100 riigi kirjutas alla Kunmingi bioloogilise mitmekesisuse deklaratsioonile. Deklaratsiooni teemaks oli "Ökoloogiline tsivilisatsioon: ühise tuleviku loomine kogu elule Maal". Oktoobri koosolekul lepiti esialgu kokku 21 tegevusele suunatud eesmärgi eelnõu, mida arutatakse täiendavalt teisel istungil: isiklikul üritusel, mis pidi algselt algama 2022. aasta aprillis, kuid mis toimus hiljem 2022. aastal. COP 15 teine osa toimus lõpuks 5.–17. detsembril 2022 Kanadas Montrealis. Konventsiooniosalised võtsid koosolekul vastu uue tegevuskava; Kunming-Montreali ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse raamistiku.

2024 COP 16 muuda

Peaartikkel: 2024. aasta ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konverents

Poolte 16. kohtumine on kavandatud 2024. aastal Colombias. Algselt kavatses seda korraldada Türgi, kuid pärast mitmeid maavärinaid 2023. aasta veebruaris pidid nad korralduse katkestama.

Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. Nairobi Final Act of the Conference for the adoption of the agreed text of the Convention on Biological Diversity Archived 13 June 2015 at the Wayback Machine, Heinrich, M. (2002). Handbook of the Convention on Biological Diversity: Edited by the Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Earthscan, London, 2001.
 2. "How the Convention on Biological Diversity promotes nature and human well-being" (PDF). www.cbd.int. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2000. Archived (PDF) from the original on 22 June 2020. Retrieved 15 July 2020.
 3. "Meeting Documents". Archived from the original on 4 February 2015. Retrieved 4 February 2015.
 4. "Meeting Documents". Archived from the original on 4 February 2015. Retrieved 4 February 2015.
 5. "Meeting Documents". Archived from the original on 4 February 2015. Retrieved 4 February 2015.
 6. "Meeting Documents: First Extraordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, 22-23 February 1999 - Cartagena, Colombia". Archived from the original on 4 February 2015. Retrieved 4 February 2015
 7. "About the Protocol". Convention on Biological Diversity. Archived from the original on 28 October 2020. Retrieved 17 September 2020.
 8. "Meeting Documents". Archived from the original on 4 February 2015. Retrieved 4 February 2015.
 9. "Meeting Documents". Archived from the original on 4 February 2015. Retrieved 4 February 2015.
 10. "Meeting Documents". Archived from the original on 4 February 2015. Retrieved 4 February 2015.
 11. "Eighth Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP 8)". Archived from the original on 17 December 2013. Retrieved 12 December 2013.
 12. "Welcome to COP 9". 20 January 2009. Archived from the original on 4 February 2015. Retrieved 4 February 2015.
 13. "Welcome to COP 10". Archived from the original on 4 December 2010. Retrieved 29 November 2010.
 14. "U.N. COP12 in Pyeongchang Calls for Scaling Up Action Plan to Stem Biodiversity Loss". Society for the Protection of Nature in Lebanon. 6 October 2014. Retrieved 17 May 2022.
 15. "Governments meet in Republic of Korea to assess progress in implementing global Strategic Plan for Biodiversity" (PDF). Convention on Biological Diversity. 6 October 2014. Archived (PDF) from the original on 13 June 2015. Retrieved 17 May 2022.
Viitamistõrge: <references>-siltide vahel olevat <ref>-silti nimega "SEI" ei kasutata eelnevas tekstis.