Aglutinatiivne keel

Aglutinatiivne on keel, kus peamiseks sõnavormide moodustusviisiks on aglutinatsioon.

Mõiste võttis kasutusele Wilhelm von Humboldt 1836. aastal, kui ta klassifitseeris keeli morfoloogiast lähtudes.

Aglutinatiivses keeles koosnevad sõnad tavaliselt võrdlemisi paljudest morfeemidest ja sõnamuutmine on väga reeglipärane.

Aglutinatsioon on tüpoloogiline tunnus ja seda ei saa kasutada keelte suguluse määramiseks. Ühisest algkeelest arenenud keeled enamasti säilitavad oma tüpoloogilise kuju, kuid see võib ka muutuda.