7. Eesti Laskurdiviis

7. Eesti Laskurdiviis (vene 7-я Эстонская стрелковая дивизия) (s/o 61429), oli Teise maailmasõja ajal NSV Liidu Punaarmee koosseisu formeeritud põhiliselt eestlastest koosnev rahvusväeosa, 8. Eesti Laskurkorpuse koosseisus.

7. Eesti Laskurdiviis
Tegev 1941–1945
Riik NSV Liit
Kuuluvus Punaarmee 8. Eesti Laskurkorpus
Suurus diviis
12 676, 25.07.1942
10 052, 11.1942
6, 142, 01.02.1943
8 895, 01.08.1944
Osa 8. Eesti Laskurkorpus
Garnison/staap 27. Laskurpolk
300. Laskurpolk
354. Laskurpolk
23. suurtükiväepolk
45. üksik tankipolk
761. suurtükiväepolk
Tähtpäevad 9. oktoober 1942, lahingulipu annetamine
Lahingud Teine maailmasõda Idarinne
Velikije Luki operatsioon
Kuramaa lahingud
Ülemad
Märkimisväärsed ülemad alampolkovnik/polkovnik Karl Kanger
kindralmajor Lembit Pärn
polkovnik August Vassil
kindralmajor Karl Allikas

Punaarmee 7. Eesti Laskurdiviisi formeerimise aluseks oli 18. detsembril 1941 antud NSV Liidu Riikliku Kaitsekomitee (GKO) käskkiri Uurali Sõjaväeringkonnas laskurdiviisi moodustamiseks alates 25. detsembrist 1941.

25. septembril 1942 moodustati 7. ja 249. Eesti Laskurdiviisist 8. Eesti Laskurkorpus. Korpus saadeti laiali 28. juunil 1945. Aktiivselt tegutses Eesti Laskurkorpus, mille osa oli 7. Eesti Laskurdiviis, 7. novembrist 1942 kuni 9. maini 1945.

22. oktoobril 1944 anti diviisile Tallinna nimi, 16. detsembril 1944 autasustati seda Punalipu ordeniga.

28. juunil 1945 nimetati diviis ümber 118. Punalipuliseks Tallinna Kaardiväelaskurdiviisiks.

Juhtkond ja koosseis muuda

Diviisiülemad
Diviisi staabiülemad
Diviisikomissar, komandöri asetäitja poliitilisel alal

Formeerimisest muuda

18. detsembril 1941 tuli Uurali Sõjaväeringkonnale NSV Liidu Riiklikust Kaitsekomiteest (GKO) käsk alustada 25. detsembril 1941 7. Eesti Laskurdiviisi formeerimist isikkoosseisuga 11 618 inimest. Seda võib lugeda ka nn Rahvuskorpuse uuestisünni päevaks. 19. detsembril saatis NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaat EK(b)P Keskkomiteele ja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogule direktiivi, milles anti korraldus 7. Eesti laskurdiviisi formeerimiseks. Diviisi formeerimise täpse asukoha määramine jäeti Uurali Sõjaväeringkonna juhtkonna otsustada.[2]

Eesti laskurdiviisi isikuline koosseis tuli direktiivi kohaselt komplekteerida Eesti NSV kodanikest (tegelikult Eesti Vabariigi kodanikest) – kutsealustest, reservväelastest, tegevarmee ja tagala väeosades teenivatest sõjaväelastest ning sõjaväehaiglatest saabuvatest sõjameestest. NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaat andis välja direktiivi, mille kohaselt kõik vastavas vanuses eestlased ja Eesti NSV kodanikud kuulusid eesti väeosadesse saatmisele. Ohvitserkond tuli personaalselt välja valida eestlaste ja ka teiste rahvuste esindajate hulgast, kes valdasid eesti keelt. 7. jaanuaril 1942 määras Uurali Sõjaväeringkonna Sõjanõukogu oma direktiiviga 7. eesti laskurdiviisi formeerimise kohaks Sverdlovski oblasti, Kamõšlovi linna piirkonna. Nüüd algas töö eestlaste väljaselgitamiseks ja väekoondise asukohta saatmiseks. Seda tegid sõjaväeringkondade juhtimisel tegutsevad komisjonid, kuhu tavaliselt kuulusid Kaitse Rahvakomissariaadi, EK(b)P Keskkomitee, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja vastava sõjaväeringkonna esindajad.

Eraldati mehed, kellel oli "kahtlane" minevik, formeerimise käigus teostati nõukogude julgeolekuorganite poolt "kahtlase elemendi" väljaselgitamine[3], veebruariks saadi kokku nimekirjadesse ligikaudu 30 000 meest. Nimeliselt oli küll tegemist Rahvusliku väeosaga, aga siiski usaldamatusest eestlaste vastu oli Laskurdiviisis ka palju venelasi, Venemaa eestlasi ja teisi NSV Liidu liiduvabariikide esindajaid. Eelkõige poliit- ja teistel juhtivatel kohtadel hinnati tõsiselt parteilist kuuluvust ja kommunismi ideoloogia järgimist. Poliitiliseks usaldamatuseks oli alust endise 22. Eesti Territoriaalse Laskurkorpuse isikkoosseisu käitumise põhjal 1941. aasta taganemislahingutes, kus Staraja Russa, Porhovi ja Dno piirkonnas deserteerus korpusest ning andis Saksa vägedele vangi 5500 eestlasest sõjaväelasest 4500[4].

Eesti rahvusväeosade formeerimisel oli Nõukogude väejuhatusel kasutada ligi 70 000 Eesti kodanikku ja veel kuni 5000 venemaaeestlast:

 • 13 000 meest, kes 1940. aastal liideti sõjaeelsest Eesti kaitseväest Punaarmeega;
 • 45 000 meest, kes mobiliseeriti 1941. aasta suvel[5] ning osa, kes evakueerusid NSV Liitu hävituspataljonide, töölispolkude, miilitsaformeeringute ja evakueeritavate ettevõtete koosseisus;
 • paar tuhat meest, kes 1942. aastal mobiliseeriti Uuralis tagalasse evakueeritud eestlaste hulgast[6].

1942. aasta 13. aprilli seisuga olid komisjonid välja selgitanud 29 414 Eesti NSV (tegelikult Eesti Vabariigi) kodanikku, neist valiti formeeritavate väeosade tarbeks välja 25 889 isikut. Diviisidesse ja 1. Eesti Tagavara Laskurpolku saadeti 24 989 meest, kellest 11 022 saabus kohale ja võeti arvele 7. laskurdiviisis, 7615 meest saadeti 249. laskurdiviisi ja 6352 meest 1. Eesti Tagavara Laskurpolku. Valdav enamus nendest meestest saabus väeosadesse tööpataljonidest (töölaagritest). Näiteks 7. eesti laskurdiviisis 1. aprillil 1942 olnud sõjaväelastest moodustasid tööpataljonidest saabunud ligikaudu 74 protsenti.[7]

Formeerimine muuda

Uurali Sõjaväeringkonna Sõjanõukogu korraldusega määrati 7. eesti laskurdiviisi formeerimise asukohaks Sverdlovski oblast. Otsekohe, pärast loa saamist eesti rahvuslike väeosade moodustamiseks, sõitsid diviisi formeerimise asukohta EK(b)P Keskkomitee ja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esindajatena Arnold Veimer ja Arnold Kress. Koos Uurali Sõjaväeringkonna esindajatega hakati tegema eeltööd mobiliseeritute vastuvõtmiseks.

Väekoondise formeerimist juhtisid diviisikomandöriks määratud alampolkovnik Karl Kanger, komissar August Sipsakas (tema lahkumise järel August Pusta), staabiülem major August Feldman jt[8].

Õppused muuda

Õppused algasid veebruari keskel ja juba 14. märts 1942 andsid 7. Eesti Laskurdiviisi võitlejad piduliku vande teenida truult Suurt Isamaad ja Seltsimees Stalinit kogu oma mõistuse ja jõuga ning vajadusel olla valmis andma oma elu nende eest. 9. oktoobril 1942 sai diviis lahingulipu.

10. veebruaril 1942 anti luba teise diviisi formeerimiseks, mis sai nimeks 249. Eesti Laskurdiviis. Samal kuul anti käsk asutada kolmas diviis, milleks sai 1. Üksik Eesti Tagavara Laskurpolk.

Mais külastas Diviisi Riikliku Kaitsekomitee komisjon, mis hindas väljaõpet ja poliitilist meelsust. Üksus sai hindeks mitterahuldava, eelkõige olid vajakajäämised poliitilises väljaõppes, kuigi sõjalise poole pealt oli kõik parimas korras.

Eesti Laskurkorpuse moodustamine muuda

Loodud kolm väeosa olid eelduseks Punaarmee Eesti rahvuskorpuse asutamiseks ja 1942. aasta septembri lõpus loodigi 8. Eesti Laskurkorpus.

1942. aasta lõpus oli 7. eesti laskurdiviisis 10 052 sõdurit ja ohvitseri[9].

  Pikemalt artiklis 8. Eesti Laskurkorpus#Sõjategevus

Laskurdiviisi koosseis muuda

7. Eesti Laskurdiviisi, allüksused Juhtkond
juhtkond pärast 1. oktoobrit 1942. aastal
7. Eesti Laskurdiviis ülem alampolkovnik Karl Kanger (−10.1942);polkovnik August Vassil
sõjakomissar – vanempolgukomissar August Sipsakas, vanempolgukomissar/alampolkovnik Arnold Raud, diviisiülema asetäitja poliitalal, major Otto Štein;
diviisiülema asetäitja rivi alal polkovnik August Feldman
7. Eesti Laskurdiviisi staap Staabiülem August Feldman, polkovnik Karl Allikas, polkovnik Harri Lessel
Poliitosakond poliitosakonna ülem Leonhard Illisson (1942–1943)
Arnold Raud, poliitosakonna ülema asetäitja
Staabi 1. (operatiiv)osakond ülem alampolkovnik Karl Allikas, operatiivosakonna ülema asetäitja kapten Tavid Kiljako/ vanemleitnant Harri Lessel
kapten Harri Lessel alates 1943. aastast
Staabi 2. (luure)osakond
kapten Paul Piirisild
Staabi eriosakond
riikliku julgeoleku seersant August Kliment
Staabi Sideosakond
major Aleksander Viiret
Staabi Varustusosakond
Staabi Riviosakond major A. Saar
Tagalaülem major Kaarel Parisalu, hiljem polkovnik Artur Lombak ja major Jaan Luks
alampolkovnik Rudolf Paavel
Staabi Kaadriosakond ülem vanemleitnant O. Michelson
Suurtükiväeülem alampolkovnik Johann Mäe
Karl Aru
Suurtükiväe staabiülem major Valter Jaek
Inseneriteenistus ülem, kapten A. Tiganik
Keemiateenistus ülem, kapten Ruudu Martma
Šifreerimisosakond 2. järgu sõjaväeintendant P. Salamatin
Meditsiiniteenistus
Veterinaarteenistus
Autotranporditeenistus
7. Eesti Laskurdiviisi sõjaprokurör
7. Eesti Laskurdiviisi sõjatribunal
27. Laskurpolk (s/o 11140) ülem major K. Grossmann, alampolkovnik Gustav Kund, polkovnik Nikolai Trankmann
300. Laskurpolk (s/o 28634) ülem polkovnik Jaan Lukas, alampolkovnik Vassili Võrk, alampolkovnik Ilmar Paul
354. Laskurpolk (s/o 62851) ülem polkovnik Artur Saueselg, alampolkovnik Albert Pehk, polkovnik Vassili Võrk
23. suurtükiväepolk (s/o 62018) ülem kapten Aleksander Pais (−20. november 1942), alampolkovnik Karl Aru (20. november 1942 –) /alampolkovnik Arnold Poolus / alampolkovnik Kaarel Uibo (1944)
komissar pataljonikomissar Aleksander Tetsov/kom asetäitja poliitalal alampolkovnik A.Teetsov;
staabiülem vanemleitnant Harri Lessel; Valter Jaek/major Julius Kott/major Eduard Lemming (1944)
divisjoniülemad: 1. divisjon kapten Valdur Hannula, 2. divisjon kapten Arnold Poolus, 3. divisjon kapten Aleksander Lenk, major Eduard Mürk. Relvastatud 76 mm polgukahuritega
45. üksik tankipolk "Nõukogude Eesti eest"
ülem, polkovnik Eduard Kuslapuu; asetäitja poliitalal major Lavrentjev
761. suurtükiväepolk Relvastatud 76 mm polgukahuritega
183. üksik miinipildujate divisjon ülem, kapten Kaarel Uibo; komissar, vanempoliitjuht Eduard Säremat. Relvastatud 50, 82, 120 mm miinipildujatega
283. üksik tankitõrje divisjon (s/o 92404) ülem Enn Soodre, komissar vanempoliitjuht N.Velman
ülem, major Valdur Hannula. Relvastatud 45 mm tankitõrjekahuritega
36. üksik sapööripataljon (s/o 21431) ülem, kapten Arthur Väkram; komissar, poliitjuht Jaan Pärn
ülem, kapten/major Vassili Sakala, komandöri asetäitja poliitilisel alal kapten A. Sassian
118. üksik sidepataljon ülem, kapten Aleksander Viiret, komissar vanempoliitjuht P.Volt
312. üksik kuulipildujapataljon
ülem, kapten Eduard Ilgekita. Relvastatud 7,62 mm kerge- ja raskekuulipildujatega
482. üksik luurerood (s/o 21537) ülem, leitnant V. Tšelkov; komissar poliitjuht R.Meijel
149. üksik õhukaitse suurtükiväe divisjon Relvastatud 37 mm õhutõrjekahuritega
70. üksik keemiakaitserood ülem, kapten A.Zimmermann
39. üksik autotranspordirood ülem, kapten O. Boot
86. meditsiini-sanitaarpataljon ülem, major Norberg; poliitjuht Arved Kalvo
üksik õppepataljon
ülem, major A.Ermel
323. Väliköök ülem, 3. järgu intendant Nigul
966. Väliveterinaarhospidal ülem, kapten Evald Nõmm
806. Välipost
1604. Riigipanga välipunkt

118. Kaardiväe Eesti Tallinna Punalipuline Laskurdiviis muuda

28. juunil 1945 nimetati 8. Eesti Laskurkorpus kaardiväeväeosaks ja muudeti väeosade numeratsiooni. Laskurkorpuse uueks nimeks sai 41. Kaardiväe Eesti Tallinna Laskurkorpus. 7. eesti laskurdiviis nimetati ümber 118. Kaardiväe Eesti Tallinna Punalipuliseks Laskurdiviisiks (118-я гвардейская Эстонская стрелковая Таллиннская Краснознаменная дивизия), 249. laskurdiviis 122. Kaardiväe Eesti Tallinna Punalipuliseks Laskurdiviisiks. 118. laskurdiviis paigutati Kloogale ja 122. laskurdiviis Aegviitu.

27. laskurpolk nimetati 369. kaardiväe Eesti laskurpolguks, 300. laskurpolk > 371. kaardiväe Eesti laskurpolguks, 531. diviisi suurtükiväebrigaad > 100. kaardiväe Eesti suurtükiväebrigaadiks, 23. kahuripolk > 483. kaardiväe Eesti Suvorovi ordeniga kahuripolguks (asus Kloogal alates 06.1945), 1933. haubitsapolk > 357. kaardiväe Eesti haubitsapolguks, 283. tankihävitusdivisjon > 225. kaardiväe Eesti tankihävitusdivisjoniks, 118. üksik sidepataljon > 217. üksikuks kaardiväe Eesti sidepataljoniks (asus Kloogal 1945) (kuni 26.12.1944 366. üksik siderood), 36. üksik sapööripataljon > 155. üksikuks kaardiväe Eesti sapööripataljoniks ja 482. üksik luurerood > 127. üksik kaardiväe Eesti motoluurerooduks. 122. diviis paiknes Aegviidu ja Jäneda ümbruses.

1945–1946 demobiliseeriti Eesti rahvusväeosadest 16 550 inimest. 12. mail 1946 Punaarmee Kindralstaabi direktiivi alusel saadeti 1946. aasta augusti alguseks laiali 41. kaardiväe Eesti Tallinna laskurkorpuse juhtkond ja 122. kaardiväe laskurdiviis.

6. mail 1946. aastal 41. kaardiväe Eesti Tallinna laskurkorpus likvideeriti, 118. kaardiväe laskurdiviis, mille ülemaks määrati kindralmajor Johan Lombak jäi Eestisse. Diviis asus Kloogal, staap oli Tallinnas.

22. kaardiväe Eesti Tallinna laskurbrigaad muuda

1947. aastal reorganiseeriti 118. kaardiväe eesti laskurdiviis, 22. üksikuks kaardiväe Eesti Tallinna laskurbrigaadiks. Brigaadiülemaks oli kaardiväe kindralmajor Karl Allikas. Brigaad allus 10. kaardiväearmeele Eestis.

Brigaadi koosseisus oli 102., 105. ja 111. laskurpataljon, 483. suurtükiväepolk, üksik tankitõrjepatarei, üksik õhutõrjepatarei, üksik tanki- ja iseliikuvate suurtükkide pataljon, üksik mootorratturite rood, üksik siderood, üksik sapöörirood ja seersantide kool.

1951. aastal formeeriti 22. kaardiväe Eesti Tallinna laskurbrigaad uuesti ümber 118. kaardiväe Eesti laskurdiviisiks (118-ая гвардейская стрелковая Эстонская Таллинская Краснознаменная дивизиа). Diviisi staap asus Tallinnas, Toompea 1 ja sõjaväelinnakud Keilas, Narvas, Jõhvis ja Jägalas. Diviisi komandör oli kindralmajor Karl Allikas.

1956. aasta märtsis oli 118. kaardiväe Eesti laskurdiviisi koosseisus 369., 371., 373. laskurpolk, 257., 483. suurtükipolk, 164.tankipolk, sidepataljon, sapööripataljon, tankitõrjedivisjon, õhutõrjedivisjon ja väiksemad üksused. 118. diviisi ülem oli kindralmajor Karl Allikas[10]. 18. märtsi 1956 NLKP KK Poliitbüroo otsusega saadeti rahvusdiviisid laiali.

Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. "7-я Эстонская стрелковая Таллинская дивизия". Originaali arhiivikoopia seisuga 2. mai 2021. Vaadatud 6. juunil 2020.
 2. "Korpusepoisid" lk 81.
 3. Theodor Närep: Sõdurid eri vormides, Postimees, 9. jaanuar 2009
 4. Valge Raamat, Valge Raamat
 5. Bolševike poolt mobiliseeritud eestlaste käekäik Venemaal, Meie Maa (1919-1944), 27 märts 1943, lk 3
 6. Leo Õispuu, Eestlased Vene sõjaväes, Memento raamat nr 9, lk 15
 7. "Korpusepoisid" lk 82.
 8. "Korpusepoisid" lk 83.
 9. "ОНИ ОСВОБОЖДАЛИ РОДНУЮ ПРИБАЛТИКУ". Originaali arhiivikoopia seisuga 17. september 2013. Vaadatud 28. augustil 2013.
 10. Peeter Kaasik, Eesti rahvusväeosade formeerimisest Nõukogude armee koosseisus aastatel 1940–1956. Eesti sõjaajaloo aastaraamat, Vol 1 (2011), lk 140-144

Kirjandus muuda

Välislingid muuda